Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami

Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych TENDER 06.02.2007 r. WGKiOŚ.IV.LR-7660/16/2007

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1
70-456 SZCZECIN
Internet: www.szczecin.pl


Szczecin, 06 lutego 2007 r.

WGKiOS.IV.LR-7660/16/2007
UNP 7682/WGKiOŚ/-XXVI/07

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 1, art. 19 ust. 2 pkt 2, art. 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Piotra Pawłowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych TENDER z siedzibą w Jedwabnie Nr 2 87-162 Lubicz, REGON 870005096 w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

o r z e k a m

I. zatwierdzić program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w trakcie prowadzonej działalności na terenie Gminy - Miasto Szczecin – konserwacja i naprawa lokomotyw spalinowych:
- inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 130208* 0,2 Mg/rok,
- olej napędowy 130701* 0,03 Mg/rok,
- baterie i akumulatory niklowo – kadmowe 160602* 0,36 Mg/rok.


II. Ustalam następujące kierunki postępowania z odpadami:
· przekazywanie do odzysku,
· przekazywanie do unieszkodliwiania.

III. Wytwarzane odpady będą magazynowane przez wytwórcę odpadów na terenie Bazy Magazynowej nr 91 PKN ORLEN S.A., mieszczącej się w Szczecinie przy ul. Górnośląskiej 13.

IV. Ustalam Pana Piotra Pawłowskiego odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.

V. Ustalam ważność niniejszej decyzji do 31 grudnia 2009 r.

VI. Pan Piotr Pawłowski, jako wytwórca i posiadacz odpadów, jest zobowiązany do:
1. przestrzegania wszelkich zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi,
2. prowadzenia ewidencji powstających odpadów zgodnie z przepisami ustalającymi wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. Dz. U. Nr 30, poz. 213),
3. składania marszałkowi województwa zachodniopomorskiego na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 152, poz. 1737), zgodnie z art. 37 ustawy, do końca pierwszego kwartału każdego roku za rok poprzedni zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku odpadów,
4. przekazywania odpadów niebezpiecznych do odzysku lub unieszkodliwiania wyłącznie firmom, które posiadają wymagane przepisami zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów.

U z a s a d n i e n i e
Decyzję niniejszą wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 wytwórca odpadów jest zobowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza ich w ciągu roku powyżej 0,1 Mg. Organem uprawnionym do zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest starosta właściwy ze względu na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych (art. 19 ust. 2 pkt 2 i ust. 3). Ponieważ działalność, w wyniku której wytwarzane są odpady prowadzona jest na terenie Gminy Miasto Szczecin właściwym do wydania decyzji jest Prezydent Miasta Szczecin.
Uznając, że przedstawiony sposób postępowania z wytworzonymi odpadami jest zgodny z przepisami ustaw: o odpadach i Prawo ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.
Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecina w terminie 14-tu dni od dnia doręczenia decyzji.
Decyzja niniejsza podlega opłacie skarbowej w kwocie 505, 00 zł.

Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych TENDER
Piotr Pawłowski
Jedwabno 2
87-162 Lubicz
2. Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2007/04/18, odpowiedzialny/a: Jadwiga Rajkiewicz, wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2007/04/18 13:38:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2007/04/18 13:38:34 nowa pozycja