Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami

Wilkocki Henryk 01.02.2007 r. znak: WGKiOŚ.IV.DJa-7660/5/2007

Prezydent Miasta Szczecin
data; 01.02.2007 r.
WGKiOŚ.IV.DJa-7660/5/2007
UNP: 4008/WGKiOŚ/-XXVI/07
D E C Y Z J A

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 1, art. 19 ust. 2 pkt. 2, art. 21, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.00.Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.01.2007 r. Pana Henryka Wilkockiego występującego pod nazwą WILKOCKI Przedsiębiorstwo Budowlane prowadzącego działalność gospodarczą zarejestrowaną w ewidencji Prezydenta Miasta Szczecin pod nr P/002263/89 ( regon: 006616009) z siedzibą w Szczecinie ul. Spiska 22, w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

o r z e k a m
I. Zatwierdzić program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w trakcie prowadzenia działalności przez Pana Henryka Wilkockiego na terenie Gminy Miasto Szczecin

odpady niebezpieczne przewidziane do wytwarzania w ciągu roku:

RODZAJE ODPADÓW KOD ILOŚĆ

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 13
0,20 Mg/rok

Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 01

0,80 Mg/rok

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 02
0,80 Mg/rok


Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne17 01 06

100,00 Mg/rok

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznym


17 02 04


40,00 Mg/rok

Asfalt zawierający smołę

17 03 01

200,00 Mg/rok

Smoła i produkty smołowe
17 03 03
50,00 Mg/rok


Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznym

17 04 09
50,00 Mg/rok

Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne


17 04 10


20,00 Mg/rok

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne ( np. PCB )


17 05 03

200,00 Mg/rok

Materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 01
300,00 Mg/rok


Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne


17 06 03

50,00 Mg/rok

Materiały konstrukcyjne zawierające azbest

17 06 05
150,00 Mg/rok


Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi


17 08 01

20,00 Mg/rok


Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć

17 09 01

5,00 Mg/rok

Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB

17 09 02
50,00 Mg/rok

Inne odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające substancje niebezpieczne


17 09 03


50,00 Mg/rok

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

19 12 06
20,00 Mg/rok


Inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

19 12 11

100,00 Mg/rok

II. 1. Magazynowanie odpadów może się odbywać na terenie prowadzenia prac remontowo- budowlanych, pod warunkiem uwzględnienia konieczności tymczasowego magazynowania odpadów w umowie zawartej pomiędzy właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem nieruchomości a wykonawcą usługi. Czas ewentualnego magazynowania odpadów na placu budowy, rozbiórki, miejscach wytwarzania odpadów, musi wynikać ze względów czysto technologicznych i powinien być skrócony do niezbędnego minimum, z zachowaniem szczególnych zasad dotyczących postępowania z magazynowanymi odpadami. Zaleca się bezpośrednie przekazywanie wytwarzanych odpadów do miejsc unieszkodliwiania.

2. Dopuszcza się magazynowanie odpadów o kodach 16 02 13 ( zużyte świetlówki ), 16 06 01 ( baterie i akumulatory ołowiowe ) oraz 16 06 02 ( baterie i akumulatory niklowo-kadmowe ) na terenie do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny - przy ul. Ks. Michała Mostnika 1 w Szczecinie przy spełnieniu następujących warunków:
- odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, mogą być magazynowane, jeśli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat,
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów
- odpady powinny być magazynowane selektywnie w oznakowanym kontenerze na placu magazynowym, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do gruntu lub środowiska,
- miejsce magazynowania odpadów powinno mieć opracowaną instrukcję określającą zasady korzystania oraz dostępu do niego,
- zużyte lampy fluorescencyjne należy magazynować w warunkach uniemożliwiających doprowadzenie ich do stanu stłuczki.

III. Ustalam następujące sposoby gospodarowania odpadami:

● przekazywanie do unieszkodliwiania
● przekazywanie do odzysku

IV. Ustalam ważność niniejszej decyzji do dnia 31 stycznia 2017 roku.

V. Pan Henryk Wilkocki jest zobowiązany do:
1. Przestrzegania wszystkich zasad postępowania z wytwarzanymi odpadami zawierającymi azbest, w szczególności:
- rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. Nr 71, poz. 649 ).
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów ( Dz. U. Nr 45, poz. 280).
- rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest ( Dz. U. Nr 192, poz. 1876 ).
2. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 36 ustawy o odpadach oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14.02.2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 30, poz. 213 ).
3. Przekazywania odpadów niebezpiecznych do unieszkodliwiania wyłącznie podmiotom, które posiadają zezwolenia wymagane przepisami ustawy o odpadach.
4. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 152, poz. 1737), zgodnie z art. 37 ust. 1 i 3 ustawy o odpadach, do końca pierwszego kwartału każdego roku za rok poprzedni zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi.

VI. Ustalam Pana Henryka Wilkockiego odpowiedzialnego za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.

U z a s a d n i e n i e
Decyzję niniejszą wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku wraz z programem gospodarki odpadami, sporządzonym zgodnie z art. 20 ustawy o odpadach.
Wnioskodawca Pan Henryk Wilkocki zamierza prowadzić na terenie Gminy Miasto Szczecin działalność usługową związaną z wykonywaniem robót ogólnobudowlanych, w tym związanych demontażem odpadowych materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych zawierających azbest, nie prowadzi instalacji w rozumieniu przepisów ustawy prawo ochrony środowiska.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 23 ustawy o odpadach.
Uznając, że przedstawiony sposób postępowania z odpadami jest zgodny z przepisami ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.
Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Niniejsza decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 505 zł. ( pięćset pięć ) na podstawie części 1 ust. 44, załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ).


Otrzymują:
1. Pan Henryk Wilkocki
WILKOCKI Przedsiębiorstwo Budowlane
ul. Spiska 22
71-042 Szczecin

2. Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 504 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 504 Szczecin


udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2007/02/02, odpowiedzialny/a: Jadwiga Rajkiewicz, wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2007/02/02 11:15:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2007/02/02 11:15:02 nowa pozycja