Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami

EXITO G. Marek 26.01.2007 r. WGKiOŚ.IV.LR-7660/8/07

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1

70-456 SZCZECIN

Internet: www.szczecin.pl

 

 

Szczecin, 26 stycznia 2007 r.

WGKiOS.IV.LR-7660/Z/8/2007

UNP 4262/WGKiOŚ/-XXVI/07

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego oraz  art. 17 ust. 1 pkt. 1, art. 19 ust. 2 pkt 2, art. 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.01.2007 r. złożonego przez Pana Grzegorza Marka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EXITO z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. gen. Józefa Bema 9B/20 na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gorzów Wielkopolski pod numerem 38836A, REGON 211282699 - w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

 

o r z e k a m

 

I.                   zatwierdzić program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w trakcie prowadzonej działalności na terenie Gminy - Miasto Szczecin - prace rozbiórkowe obiektów budowlanych i innych, w których zastosowano elementy azbestowe:

-          materiały izolacyjne zawierające azbest                               170601*          250,0 Mg/rok,

-          materiały konstrukcyjne zawierające azbest                         170605*          250,0 Mg/rok,

-          sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi                                                     150202*          0,4 Mg/rok.

II.                Ustalam następujące kierunki postępowania z odpadami:

·         przekazywanie do unieszkodliwiania.

III.             Wytwarzane odpady nie będą magazynowane w miejscu wytworzenia.

IV.              Ustalam Pana Grzegorza Marka odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.

V.                 Ustalam ważność niniejszej decyzji do 31 grudnia 2016 r.

VI.              Pan Grzegorz Marek, jako wytwórca i posiadacz odpadów, jest zobowiązany do:

1.       przestrzegania wszelkich zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi,

2.       prowadzenia ewidencji powstających odpadów zgodnie z przepisami ustalającymi wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (rozporządzenie MŚ z 11 12.2001 r. – Dz. U. Nr 152, poz. 1736),

3.       składania marszałkowi województwa zachodniopomorskiego na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 152, poz. 1737), zgodnie z art. 37 ust. 1 i 3 ustawy, do końca pierwszego kwartału każdego roku za rok poprzedni zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku odpadów,

4.       przekazywania odpadów niebezpiecznych do unieszkodliwiania wyłącznie firmom, które posiadają wymagane przepisami zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów,

5.       zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników, posiadających przygotowanie zarówno do pracy w budownictwie, jak i do pracy z azbestem i materiałami zawierającymi azbest,

6.       przekazywania właściwemu inspektorowi sanitarnemu i inspektorowi pracy niezwłocznie po rozpoczęciu pracy oraz corocznie w terminie do 31 stycznia na druku „Informacja o czynnikach rakotwórczych” sprawozdania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996 r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 121, poz. 571),

7.       przeszkolenia zatrudnionych pracowników w zakresie bhp przy pracach w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest, zgodnie z programem i formą określoną w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 285) i w załączniku nr 2 rozporządzenia MPiPS z dnia 02 kwietnia 1998 r. (Dz. U. Nr 45, poz. 280),

8.       przestrzegania wymogów określonych w przepisach:

-          Kodeksu pracy – dział X,

-          rozporządzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. Nr 129, poz. 844),

-          rozporządzenia MZiOS z dnia 11.09.1996 r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych ma te czynniki (Dz. U. Nr 121, poz. 571),

-          ustawy z dnia 19.06.1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628, z późniejszymi zmianami),

-          rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649),

-          rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003 r.  w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).

U z a s a d n i e n i e

Decyzję niniejszą wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku.  Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 wytwórca odpadów jest zobowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza ich w ciągu roku powyżej 0,1 Mg. Organem uprawnionym do zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest starosta właściwy ze względu na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych (art. 19 ust. 2 pkt 2 i ust. 3). Ponieważ działalność, w wyniku której wytwarzane są odpady prowadzona będzie na terenie Gminy Miasto Szczecin - organem właściwym do wydania decyzji jest Prezydent Miasta Szczecina.

Uznając, że przedstawiony sposób postępowania z wytworzonymi odpadami jest zgodny z przepisami Prawa ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecina w terminie 14-tu dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Otrzymują:

1.       Pan Grzegorz Marek

EXITO

ul. gen. J. Bema 9B/20

66-400 Gorzów Wlkp.

2.       Urząd Marszałkowski

Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

3.      Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

4.      MZGO

ul. Piotra Skargi 20

71-423 SzczecinPREZYDENT MIASTA SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1
70-456 SZCZECIN
Internet: www.szczecin.pl


Szczecin, 26 stycznia 2007 r.
WGKiOS.IV.LR-7660/Z/8/2007
UNP 4262/WGKiOŚ/-XXVI/07

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 17 ust. 1 pkt. 1, art. 19 ust. 2 pkt 2, art. 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.01.2007 r. złożonego przez Pana Grze-gorza Marka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EXITO z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. gen. Józefa Bema 9B/20 na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospo-darczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gorzów Wielkopolski pod numerem 38836A, REGON 211282699 - w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

o r z e k a m

I. zatwierdzić program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w trakcie prowadzonej działalności na terenie Gminy - Miasto Szczecin - prace rozbiórkowe obiektów budow-lanych i innych, w których zastosowano elementy azbestowe:
- materiały izolacyjne zawierające azbest 170601* 250,0 Mg/rok,
- materiały konstrukcyjne zawierające azbest 170605* 250,0 Mg/rok,
- sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone sub-stancjami niebezpiecznymi 150202* 0,4 Mg/rok.
II. Ustalam następujące kierunki postępowania z odpadami:
· przekazywanie do unieszkodliwiania.
III. Wytwarzane odpady nie będą magazynowane w miejscu wytworzenia.
IV. Ustalam Pana Grzegorza Marka odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikłe z nieprawi-dłowego wykonania niniejszej decyzji.
V. Ustalam ważność niniejszej decyzji do 31 grudnia 2016 r.
VI. Pan Grzegorz Marek, jako wytwórca i posiadacz odpadów, jest zobowiązany do:
1. przestrzegania wszelkich zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi,
2. prowadzenia ewidencji powstających odpadów zgodnie z przepisami ustalającymi wzory doku-mentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (rozporządzenie MŚ z 11 12.2001 r. – Dz. U. Nr 152, poz. 1736),
3. składania marszałkowi województwa zachodniopomorskiego na formularzu stanowiącym załącz-nik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informa-cji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień da-nych (Dz. U. Nr 152, poz. 1737), zgodnie z art. 37 ust. 1 i 3 ustawy, do końca pierwszego kwarta-łu każdego roku za rok poprzedni zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposo-bach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku odpadów,
4. przekazywania odpadów niebezpiecznych do unieszkodliwiania wyłącznie firmom, które posiada-ją wymagane przepisami zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów,
5. zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników, posiadających przygotowanie zarówno do pracy w budownictwie, jak i do pracy z azbestem i materiałami zawierającymi azbest,
6. przekazywania właściwemu inspektorowi sanitarnemu i inspektorowi pracy niezwłocznie po roz-poczęciu pracy oraz corocznie w terminie do 31 stycznia na druku „Informacja o czynnikach rako-twórczych” sprawozdania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996 r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 121, poz. 571),
7. przeszkolenia zatrudnionych pracowników w zakresie bhp przy pracach w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest, zgodnie z programem i formą określoną w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 285) i w załączniku nr 2 rozporządzenia MPiPS z dnia 02 kwietnia 1998 r. (Dz. U. Nr 45, poz. 280),
8. przestrzegania wymogów określonych w przepisach:
- Kodeksu pracy – dział X,
- rozporządzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. Nr 129, poz. 844),
- rozporządzenia MZiOS z dnia 11.09.1996 r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych ma te czynniki (Dz. U. Nr 121, poz. 571),
- ustawy z dnia 19.06.1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628, z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649),
- rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczysz-czania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).
U z a s a d n i e n i e
Decyzję niniejszą wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 wytwórca odpadów jest zobowiązany do uzy-skania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza ich w ciągu roku powyżej 0,1 Mg. Organem uprawnionym do zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest starosta właściwy ze względu na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych (art. 19 ust. 2 pkt 2 i ust. 3). Ponieważ działalność, w wyniku której wytwarzane są odpady prowadzo-na będzie na terenie Gminy Miasto Szczecin - organem właściwym do wydania decyzji jest Prezydent Miasta Szczecina.
Uznając, że przedstawiony sposób postępowania z wytworzonymi odpadami jest zgodny z przepisami Prawa ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.
Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecina w terminie 14-tu dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. Pan Grzegorz Marek
EXITO
ul. gen. J. Bema 9B/20
66-400 Gorzów Wlkp.
2. Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
4. MZGO
ul. Piotra Skargi 20
71-423 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2007/04/18, odpowiedzialny/a: Jadwiga Rajkiewicz, wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2007/04/18 13:31:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2007/04/18 13:31:28 nowa pozycja