Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami

SHIP SERVICE Sa 01.03.2007 R. WGKiOŚ.IV.LR-7660/21/07

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1
70-456 SZCZECIN
Internet: www.Szczecin.pl


Szczecin, 01 marca 2007 r.
WGKiOS.IV.LR-7660/21/2007
UNP 10789/WGKiOŚ/-XXVI/07
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego, art. 17 ust. 1 pkt. 1, art. 19 ust. 2 pkt 2, art. 21, art. 63 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) - po rozpatrzeniu wniosku „Ship Service” Spółka Akcyjna w Warszawie ul. Waliców nr 11, REGON 810033580, prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie wpisu nr 130927 do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS - w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
o r z e k a m
I. zatwierdzić program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w trakcie prowadzonej działalności na terenie Gminy - Miasto Szczecin – m. in. czyszczenie zbiorników i separatorów, konserwacja urządzeń, likwidacja skażeń i rozlewów substancji ropopochodnych:
- 08 01 11* - odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne - 100,0 Mg/rok,
- 08 01 13* - szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne - 100,0 Mg/rok,
- 08 01 15* - szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne - 100,0 Mg/rok,
- 08 01 17* - odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne - 100,0 Mg/rok,
- 08 01 19* - zawiesiny wodne farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne - 100,0 Mg/rok,
- 08 01 21* - zmywacz farb i lakierów - 100,0 Mg/rok,
- 13 02 05* - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych - 100,0 Mg/rok,
- 13 02 06* - syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe - 100,0 Mg/rok,
- 13 02 08* - inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe - 500,0 Mg/rok,
- 13 04 01* - oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej - 500,0 Mg/rok,
- 13 04 02* - oleje zęzowe z nabrzeży portowych - 500,0 Mg/rok,
- 13 04 03* - oleje zęzowe ze statków morskich - 500,0 Mg/rok,
- 13 05 01* - odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach - 500,0 Mg/rok,
- 13 05 02* - szlamy z odwadniania olejów w separatorach - 1 500,0 Mg/rok,
- 13 05 03* - szlamy z kolektorów - 500,0 Mg/rok,
- 13 05 06* - olej z odwadniania olejów w separatorach - 1 000,0 Mg/rok,
- 13 05 07* - zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach - 1 000,0 Mg/rok,
- 13 08 01* - szlamy lub emulsje z odsalania - 100,0 Mg/rok,
- 13 08 02* - inne emulsje - 500,0 Mg/rok,
- 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone - 100,0 Mg/rok,
- 15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. produkty ropopochodne i odpady olejowe) - 100,0 Mg/rok,
- 16 07 08* - odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty - 2 000,0 Mg/rok,
- 16 07 09* - odpady zawierające inne substancje niebezpieczne - 500,0 Mg/rok,
- 17 05 03* - gleba i ziemia, w tym kamienie zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) - 5 000,0 Mg/rok.
II. Ustalam następujące kierunki postępowania z odpadami:
· przekazywanie do odzysku,
· przekazywanie do unieszkodliwiania.
III. Wytwarzane odpady mogą być magazynowane na terenie przy ul. Dębogórskiej 19/22 w miejscach i w sposób uzgodniony decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia15.02.2002 r. znak: SR-Ś-10/6620/21/02 (zmiana: z dnia 05.02.2003 r. znak: SR-Ś-10/6620/13/03, z dnia 20.10.2004 r. znak: SR-Ś-4-6620/18/04, z dnia 15.03.2006 r. znak: SR-Ś-12-6620/4/06)
IV. Ustalam „Ship Service” S.A. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.
V. Ustalam ważność niniejszej decyzji do 31 stycznia 2017 r.
VI. „Ship Service” SA, jako wytwórca i posiadacz odpadów, jest zobowiązana do:
1. przestrzegania wszelkich zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi,
2. prowadzenia ewidencji powstających odpadów zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213),
3. składania marszałkowi województwa zachodniopomorskiego na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 152, poz. 1737), zgodnie z art. 37 ust. 1 i 3 ustawy, do końca pierwszego kwartału każdego roku za rok poprzedni zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku odpadów,
4. przekazywania odpadów niebezpiecznych do odzysku lub unieszkodliwiania wyłącznie firmom, które posiadają wymagane przepisami zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie, prowadzenia prac w sposób uniemożliwiający przedostanie się odpadów do ziemi, wód czy kanalizacji i skażenie środowiska.

U z a s a d n i e n i e
Decyzję niniejszą wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku z dnia 12.02.2007 r.. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 wytwórca odpadów jest zobowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza ich w ciągu roku powyżej 0,1 Mg. Organem uprawnionym do zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest starosta właściwy ze względu na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych (art. 19 ust. 2 pkt 2 i ust. 3). Ponieważ działalność, w wyniku której wytwarzane są odpady prowadzona będzie na terenie Gminy Miasto Szczecin - organem właściwym do wydania decyzji jest Prezydent Miasta Szczecina.
Uznając, że przedstawiony sposób postępowania z wytworzonymi odpadami jest zgodny z przepisami Prawa ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.
Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecina w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 505,00 (pięćset pięć) złotych.


Otrzymują:
1. Ship Service SA
ul. Waliców 11
00-851 Warszawa
2. Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2007/04/18, odpowiedzialny/a: Jadwiga Rajkiewicz, wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2007/04/18 13:40:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2007/04/18 13:40:23 nowa pozycja