Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami

Zakład Remontowo-Budowlany Karol Kaliszewski 13.03.2007 r. znak: WGKiOŚ.IV.DJa-7660/25/2007

Prezydent Miasta Szczecin
data; 13.03.2007 r.
WGKiOŚ.IV.DJa-7660/25/2007
UNP: 14428/WGKiOŚ/-XXVI/07
D E C Y Z J A

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 1, art. 19 ust. 2 pkt. 2, art. 21, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.00.Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.03.2007 r. Pana Karola Kaliszewskiego występującego pod nazwą Zakład Remontowo-Budowlany, prowadzącego działalność gospodarczą zarejestrowaną w ewidencji Prezydenta Miasta Szczecin pod nr UN/028380/07 ( regon: 320314950 ) z siedzibą w Szczecinie ul. Wielkopolska 21/7, w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

o r z e k a m
I. Zatwierdzić program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w trakcie prowadzenia działalności przez Pana Karola Kaliszewskiego na terenie Gminy Miasto Szczecin
odpady niebezpieczne przewidziane do wytwarzania w ciągu roku:


RODZAJE ODPADÓW KOD ILOŚĆ

Materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 01
400,0 Mg/rok


Materiały konstrukcyjne zawierające azbest

17 06 05
400,0 Mg/rokII. Odpady nie będą magazynowane na terenie Gminy Miasto Szczecin, bezpośrednio po wytworzeniu ( zdemontowaniu ) zostaną przetransportowane przez podmiot posiadający zezwolenie na transport odpadów tego rodzaju do miejsca ich unieszkodliwiania.

III. Ustalam następujące sposoby gospodarowania odpadami:

● przekazywanie do unieszkodliwiania

IV. Ustalam ważność niniejszej decyzji do dnia 28 lutego 2017 roku.


V. Pan Karol Kaliszewski jest zobowiązany do:
1. Przestrzegania wszystkich zasad postępowania z wytwarzanymi odpadami zawierającymi azbest, w szczególności:
- rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. Nr 71, poz. 649 ).
- rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów azbestowych oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania tych wyrobów ( Dz. U. Nr 216, poz. 1824).
- rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest ( Dz. U. Nr 192, poz. 1876 ).
2. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 36 ustawy o odpadach oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14.02.2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 30, poz. 213 ).
3. Przekazywania odpadów niebezpiecznych do unieszkodliwiania wyłącznie podmiotom, które posiadają zezwolenia wymagane przepisami ustawy o odpadach.
4. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 152, poz. 1737), zgodnie z art. 37 ust. 1 i 3 ustawy o odpadach, do końca pierwszego kwartału każdego roku za rok poprzedni zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi.

VI. Ustalam Pana Karola Kaliszewskiego odpowiedzialnego za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.

U z a s a d n i e n i e
Decyzję niniejszą wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku wraz z programem gospodarki odpadami, sporządzonym zgodnie z art. 20 ustawy o odpadach.
Wnioskodawca, Pan Karol Kaliszewski zamierza prowadzić na terenie Gminy Miasto Szczecin działalność usługową związaną z wykonywaniem robót ogólnobudowlanych związanych demontażem odpadowych materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych zawierających azbest, nie prowadzi instalacji w rozumieniu przepisów ustawy prawo ochrony środowiska.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 23 ustawy o odpadach. W przypadku zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o jej zmianę
Uznając, że przedstawiony sposób postępowania z odpadami jest zgodny z przepisami ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.
Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Niniejsza decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 505 zł. ( pięćset pięć ) na podstawie części 1 ust. 44, załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ).

Otrzymują:

1. Pan Karol Kaliszewski
Zakład Remontowo-Budowlany
ul. Wielkopolska 21/7
70 - 451 Szczecin

2. Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 504 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 504 Szczecin

4. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami
ul. Piotra Skargi 20
71-423 Szczecin


udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2007/05/02, odpowiedzialny/a: Jadwiga Rajkiewicz, wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2007/05/02 15:13:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2007/05/02 15:13:10 nowa pozycja