Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami

Dental Service sp. z o.o. 14.02.2007 znak: WGKiOŚ.IV.DJa-7660/19/2007

Prezydent Miasta Szczecin
data; 14.02.2007 r.
WGKiOŚ.IV.DJa-7660/19/2007
UNP: 8198/WGKiOŚ/-XXVI/07

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 1, art. 19 ust. 2 pkt.2, art. 21, art. 63 ust. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.00.Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.02.2007 r. Dental Service sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna wpisanej do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod numerem księgi rejestrowej 32-00192 ( regon: 810401858 ), z siedzibą w Szczecinie ul. Niedziałkowskiego 25, w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
o r z e k a m
I. Zatwierdzić program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie Gminy Miasto Szczecin w trakcie prowadzenia działalności przez Dental Service sp. z o.o.

odpady niebezpieczne przewidziane do wytwarzania w ciągu roku:

RODZAJE ODPADÓW KOD ILOŚĆ

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt

18 01 03
1,05 Mg/rok

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne


18 01 06

0,15 Mg/rok

Odpady amalgamatu dentystycznego
18 01 10
0,0005 Mg/rok

II. Magazynowanie odpadów może się odbywać wyłącznie na terenie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny przy ul. Niedziałkowskiego 25, przy spełnieniu następujących warunków:
- odpady niebezpieczne powinny być magazynowane selektywnie w oznakowanych miejscach, w specjalistycznych pojemnikach, wykonanych z substancji nie wchodzących w, reakcje fizyczne i chemiczne z magazynowanymi odpadami,
- miejsca magazynowania odpadów powinny mieć opracowaną instrukcję określającą zasady korzystania oraz dostępu do nich,
- miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych powinny posiadać zadaszenie, utwardzone podłoże, być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych, a obiekt budowlany powinien być dopuszczony do użytkowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - jeżeli jest wymagane,
- pojemniki z odpadami pochodzenia medycznego należy przechowywać w wydzielonym pomieszczeniu, w którym możliwe jest zmywanie ścian i podłogi oraz przeprowadzenie dezynfekcji,
- czas przechowania odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego ( 18 01 03 ) nie powinien przekraczać 48 godzin w pomieszczeniach o temperaturze 10º - 20º C; przy dłuższym czasie przechowywania obowiązuje ochłodzenie pomieszczenia do temperatury nie przekraczającej 10º C.

III. Ustalam następujące sposoby gospodarowania odpadami:

● przekazywanie do unieszkodliwiania
● przekazywanie do odzysku

IV. Ustalam ważność niniejszej decyzji do dnia 31 stycznia 2017 roku.

V. Dental Service sp. z o.o. jest zobowiązana do:
1. Przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, w szczególności w zakresie ich magazynowania.
2. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 36 ustawy o odpadach oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14.02.2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 30, poz. 213 ).
3. Minimalizowania ilości odpadów.
4. Przekazywania odpadów niebezpiecznych do transportu oraz unieszkodliwiania lub odzysku wyłącznie podmiotom, które posiadają zezwolenia wymagane przepisami ustawy o odpadach.
5. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych ( Dz. U. Nr 152, poz. 1737 ), zgodnie z art. 37 ust. 1 i 3 ustawy o odpadach, do końca pierwszego kwartału każdego roku za rok poprzedni zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.

VI. Ustalam Dental Service sp. z o.o. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.


U z a s a d n i e n i e
Decyzję niniejszą wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku sporządzonego zgodnie z art. 20 ustawy o odpadach.
Organem właściwym do zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest starosta właściwy ze względu na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych (art. 19 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 ustawy o odpadach ).
Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 23 ustawy o odpadach.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji, w szczególności dotyczącej miejsca magazynowania odpadów - należy wystąpić z wnioskiem o zmianę decyzji.
Uznając, że przedstawiony sposób postępowania z odpadami jest zgodny z przepisami ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.
Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14-tu dni od dnia doręczenia decyzji.
Niniejsza decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 505 zł. ( pięćset pięć 00/100 ) na podstawie części 1 ust. 44 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ).


Otrzymują:
1. Dental Service sp. z o.o.
ul. Niedziałkowskiego 25
71-410 Szczecin

2. Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 504 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 504 Szczecin
udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2007/05/02, odpowiedzialny/a: Jadwiga Rajkiewicz, wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2007/05/02 15:10:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2007/05/02 15:10:33 nowa pozycja