Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Walczak Ziemowit WALTECH WGKiOŚ-II.6233.119.2016.DJ 14.03.2017

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 14 marca 2017 r.
WGKiOŚ-II.6233.119.2016.DJ
UNP:71464/WGKiOŚ/-XXXVII/16

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, ust. 5, art. 41a, art. 43 ust. 2, art. 44 w związku z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1987) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pana Ziemowita Walczaka, prowadzącego działalność pod nazwą „Waltech” z siedzibą w Mierzynie, Gmina Dobra przy ul. Wichrowej 17, REGON: 812511730, NIP 5941393483, w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie przetwarzania odpadów, po przeprowadzeniu przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie kontroli instalacji w zakresie spełniania wymagań okre-ślonych w przepisach ochrony środowiska i uzyskaniu pozytywnej opinii z dnia 28.02.2017 r. znak: WI.7023.1.14.3.2017.LR

I. Zezwalam Ziemowitowi Walczakowi na przetwarzanie niżej wymienionych odpadów:


02 02 04 – osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 2 800,00 Mg/rok,

02 01 03 – odpadowa masa roślinna 1 500,00 Mg/rok,

07 01 80 – wapno pokarbidowe nie zawierające substancji niebezpiecznych 2000,00 Mg/rok
 

II. Przetwarzanie odpadów polegało będzie na poddaniu ich procesowi kompostowania na płycie o wymiarach ok 26 x 13 metrów. Proces technologiczny prowadzony będzie w trzech fazach:
1) przygotowanie mieszaniny kompostowej poprzez wymieszanie wapna, osadów ściekowych oraz słomy na płycie kompostowej,
2) formowanie pryzm poprzez ubijanie i przykrywanie warstwą starszego kompostu,
3) kompostowanie w uformowanej pryzmie, gdzie zachodzić będą procesy fizykochemiczne związane z tlenowym rozkładem złożonych związków organicznych.
W wyniku kompostowania masa reakcyjna ulegnie mineralizacji i stabilizacji tlenowej i zmieni barwę na kolor czarny, powstanie w ten sposób kompost spełniający wymagania określone w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz.U.2015.625). Kompost musi spełniać wymagania określone w decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 02.02.2007 r. znak: HOR.nm.4076-1/07. Czas fermentacji odpadów wynosi od 5 do 7 miesięcy. W procesie technologicznym przewidziano możliwość powtórnego przemieszania i formowania pryzmy w celu dodatkowego natlenienia kompostowanej masy. Metoda przetwarzania – proces R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).

III. Przetwarzanie odpadów wymienionych w punkcie I. może odbywać się w Szczecinie przy
ul. Kniewskiej 8 w Szczecinie, na płycie kompostowej zlokalizowanej na działce nr 3/426
obręb 4003.

IV. Odpady nie będą magazynowane. Osady, masa roślinna i wapno pokarbidowe poddawane będą bezpośrednio procesowi przetwarzania na płycie kompostowej.

 


V. Pan Ziemowit Walczak jest zobowiązany do:

prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1973 ),
 składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach ( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami,
 utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności,
 przestrzegania przepisów związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym oraz bezpieczeństwem i higieną pracy,
 niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.
 prowadzenia działalności zgodnie z zasadami określonymi w decyzji Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2006 r znak: WGKiOŚ.II.EP.6430/3/05/06 wraz z kolejnymi zmianami, udzielającego pozwolenia zintegrowanego dla DROBIMEX Sp. z o.o.

VI. Ustalam Ziemowita Walczaka odpowiedzialnego za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.

VII. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega admini-stracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden milion) złotych.

VIII. Decyzja jest ważna do dnia 31 grudnia 2018 roku.

 

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku wraz z uzupełnieniem oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 28.02.2017 r. znak: WI.7023.1.14.3.2017.LR. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ustawy o odpadach. Działalność związana z przetwarzaniem odpadów przez Pana Ziemowita Walczaka prowadzona jest w ramach kontynuacji, w oparciu o wcześniejsze zezwolenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18.06.2008 r. znak: WGKiOŚ.IV.DJa-7661/33/2008.
W trakcie postępowania administracyjnego wpłynął wniosek Strony o wydłużenie ważności zezwolenia do dnia 31.12.2018 r. w związku z przedłużającym się postępowaniem administracyjnym w sprawie nowego zezwolenia. Z uwagi na to, że działalność związana z przetwarzaniem odpadów na terenie DROBIMEXU jest wygaszana i w celu umożliwienia właściwego dokończenia procesów technologicznych, przychylono się do żądania Strony.

Rozpatrując sprawę organ uznał, że brak jest negatywnych przesłanek uniemożliwiających wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawy o odpadach.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia dorę-czenia decyzji.

Otrzymują:
1. Pan Ziemowit Walczak „WALTECH”
ul. Wichrowa 17
72–006 Mierzyn

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin

 

 

 

 

 

 

 

 


 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/03/22, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2017/03/22 11:21:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2017/03/22 11:21:07 nowa pozycja