Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

BT TOPBETON sp. z o. o. WGKiOŚ-II.6233.39.2017.LR 25.08.2017 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 25 sierpnia 2017 r.

WGKiOS-II.6233.39.2017.LR

UNP: 41377/WGKiOS/-XXXVII/17

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

orzekam

zmienić, na wniosek Strony, decyzję ostateczną z dnia 01.04.2014 r. znak: WGKiOŚ-IX.6233.28.2014.LR, wydaną na rzecz BT TOPBETON spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Bierzarina 45,  REGON 810057390, NIP 8521023887, zezwalającą na przetwarzanie odpadów, w następujący sposób:

I.W punkcie IV decyzji dodaję:

Proces odzysku R 13 – magazynowanie odpadów, które mają być poddane któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R 1 – R 12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów).

  1. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

U z a s a d n i e n i e

Niniejszą decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek z dnia 28.06.2017 r., uzupełniony pismem z dnia 31.07.2017 r. oraz przywołany na wstępie przepis. Powyższa zmiana nie związana jest ze zmianą funkcjonowania instalacji.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecina w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

            Decyzja podlega opłacie skarbowej w kwocie 308,00 (słownie: trzysta osiem) złotych, zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej

 

Otrzymują:

  1. BT TOPBETON sp. z o. o.

ul. Bierzarina 45

66-400 Gorzów Wlkp.

  1. Urząd Marszałkowski

Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

  1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2018/03/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2018/03/13 10:39:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2018/03/13 10:39:19 nowa pozycja