Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Rogala Paweł WGKiOŚ-II.6233.46.2016.LR 30.08.2016 r.

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 30 sierpnia 2016 r.

WGKiOŚ-II.6233.46.2016.LR

UNP:26144/WGKiOŚ/-XXXVII/16

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, ust. 5, art. 41a, art. 43 ust. 2, art. 44 w związku z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2013 r. poz. 21) oraz art.104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.. 23), po rozpatrzeniu wniosku Pawła Rogali, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „PAWEŁ ROGALA” z siedzibą  w  Szczecinie przy ul. Iwaszkiewicza nr 85/6, REGON: 320804251, NIP 9552063316 w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, po przeprowadzeniu przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie kontroli instalacji w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska i uzyskaniu pozytywnej opinii z dnia 19.08.2016 r. znak: WI.7023.1.218.3.2016.SL

 

 1. Zezwalam Pawłowi Rogali na przetwarzanie niżej wymienionych odpadów:

07 02 80 – odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy                                                              2 300 Mg, rocznie,

16 01 03 -zużyte opony                                                                                                                  3 600 Mg, rocznie,

19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma                                                                                       1 000 Mg, rocznie.

 

 

 1. W wyniku przetworzenia zostaną wytworzone następujące rodzaje i ilości odpadów)

06 13 03 - czysta sadza                                                                                                    2 2300 Mg/rok,

19 01 17* – odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne                          2 200 Mg/rok,

19 01 02 –złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych                                                     500 Mg/rok,

19 01 18 -  odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 190117                                      600 Mg/rok,

19 12 02 – metale żelazne                                                                                                   500 Mg/rok,

19 12 03 – metale nieżelazne                                                                                               500 Mg/rok.

Łączna ilość odpadów poddanych przetwarzaniu nie może przekraczać 3 650 Mg/rok.

 

 1. Przetwarzanie odpadówwymienionych w punkcie I.może odbywać się w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej 90

w Szczecinie (dz. nr 6/15  obręb 3052) o powierzchni 1,0497 ha..

 

 1. Magazynowanie odpadów wymienionych w punkcie I. i II  może odbywać się na terenie, do którego Wnioskodawca

posiada tytuł prawny, przy spełnieniu następujących warunków:

 • odpady, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub

organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów,

 • okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
 • odpady niebezpieczne powinny być magazynowane selektywnie w szczelnych, zamykanych kontenerach (pojemnikach)

 usytuowanych w wyznaczonym miejscu placu magazynowego lub pomieszczenia magazynowego,

 • odpady metali powinny być magazynowane w kontenerach lub luzem w wyznaczonym miejscu placu

magazynowego o wybetonowanej, szczelnej powierzchni, w sposób zabezpieczony przez przedostaniem się odpadów

do środowiska i wpływem czynników atmosferycznych,

 • odpady inne niż niebezpieczne mogą być magazynowane w pojemnikach, kontenerach lub luzem, w pryzmach

w wyznaczonych miejscach placu magazynowego lub pomieszczenia magazynowego, w sposób uniemożliwiający

przedostanie się odpadów do środowiska,

 • miejsca magazynowania odpadów powinny być niedostępne dla osób nieupoważnionych.

 

V.Odpady mogą być przetwarzane na terenie wskazanym w punkcie III. decyzji. Przetwarzanie odpadów polegać
będzie na zastosowaniu procesu odzysku R3 –recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane
jako rozpuszczalniki. Proces pirolizy będzie odbywał się w temperaturze 350-380oC w instalacji składającej się z reaktora,
 układu do nagrzewania reaktora, rozdzielacza produktów, wymiennika ciepła ( Skraplacza produktów płynnych), zbiornika
na uzyskany olej, okładu oczyszczania gazu, automatycznego odbieralnika sadzy, układu chłodzenia, układu bezpiecznego
spalania nadmiaru gazu, układu destylacyjnego, układu schładzania spalin, układu skruberów, komina wylotowego,

centralnego układu sterowania.

              Przed przystąpieniem do przetwarzania odpady zostaną rozdrobnione za pomocą nożyc. Reaktor załadowywany będzie

do momentu całkowitego zapełnienie, po czym nastąpi zamknięcie włazu załadowczego, otwarty zostanie zawór odpowietrzający

oraz zamknięty zawór paro – gazowy. Do inicjacji procesu ogrzewania reaktora wykorzystywany będzie palnik gazowy.

             W kolejnych cyklach ogrzewanie reaktora realizowane będzie poprzez wykorzystanie gazu pirolitycznego, powstałego jako

frakcja gazowa podczas pirolizy odpadów w reaktorze. Powstający gaz oczyszczany będzie w filtrze wstępnym i końcowym,

a następnie przesyłany do zbiornika gazu pirolitycznego, skąd podawany będzie do zasilania palników w komorze spalania.

            Nadmiar oczyszczonego gazu pirolityccznego zostanie skierowany do układu bezpiecznego spalania gazu. Po osiągnięciu

temperatury 380oC będzie ona utrzymywana przez kolejne 4 h, przy czym co pewien czas po przekroczeniu ciśnienia 0,4 bar będą

otwierane zawory i następnie spuszczane będą rurami do zbiornika zbiorczego frakcje ciekłe gromadzące się w poszczególnych

sekcjach kolumny rektyfikacyjnej. Po upływie 8,5 h od rozpoczęcia całego procesu będzie zamykany zawór gazowy, wskutek czego

 nastąpi zatrzymanie ogrzewania reaktora. Po spadku temperatury do 180o C ponownie będą spuszczane do zbiornika zbiorczego

 powstałe frakcje ciekłe. Reaktor pozostanie zamknięty do momentu spadku temperatury wewnątrz poniżej 40oC. Czas chłodzenia

reaktora  wynosi ok. 12 h. Po ochłodzeniu reaktora można go otworzyć i po odczekaniu 0,5 h opróżnić z sadzy i kawałków drutu

(jeśli w reaktorze procesowi poddawane były opony). Odpady przetwarzane będą na 2 frakcje: ciecz opałową (olej pirolityczny)

 i sadzę techniczną. W procesie przetwarzania powstanie również drut stalowy w postaci kordu oraz gaz, który zawracany będzie

do instalacji, gdzie krążyć będzie w obiegu zamkniętym. Instalacja chłodzona będzie wodą, krążącą również w obiegu zamkniętym.

             Wydajność technologiczną linii do przetwarzania (pirolizy) opon, odpadów tworzyw sztucznych i gumy określa się na

3 650 Mg/rok.

 1. Paweł Rogala jest zobowiązany do:  
 2. przekazywania wytworzonych odpadów posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny, zgodnie

z przepisami ustawy o odpadach,

-prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadów ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1973 ),
 • składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów

formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U.

Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach

i gospodarowaniu odpadami,

 • utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności,
 • przestrzegania przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska, w szczególności w zakresie emisji gazów i pyłów

do powietrza (decyzja Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31.05.2016 r. znak: WGKiOŚ-II.6225.2.2016.AL),

odziaływania eksploatowanej instalacji na środowisko (także w zakresie emisji odorów), decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach oraz przepisów  związanych z bezpieczeństwemprzeciwpożarowym oraz bezpieczeństwem

i higieną pracy,

 • niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności,

w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia

działalności objętej zezwoleniem.

 1. Ustalam Pawła Rogalę odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania

decyzji. 

 1. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej,

 nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196

ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia

wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden

milion) złotych.

 1. Decyzja jest ważna do dnia 29 sierpnia 2026 roku.

 

                                                                                                   U z a s a d n i e n i e

 

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że

spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ustawy o odpadach.

W dniu 15.04.2016 r. Paweł Rogala złożył do Prezydenta Miasta Szczecin wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie

 odpadów. Przed uzyskaniem zezwolenia Wnioskodawca uzyskał od Prezydenta Miasta Szczecin w dniu 08.01.2016 r.

 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WGKiOŚ-II.6220.1.23.2015.DR.

 

W dniu 21.04.2016 r. Prezydent Miasta Szczecin wystąpił, stosownie do art. 41a ustawy o odpadach do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli instalacji pod kątem spełniania wymagań ochrony środowiska. Kontrola została przeprowadzona w dniu 17.05.2016 r., wynikiem  czego było postanowienie nr 8/2016 z dnia 15.05.2016 r. znak: WI.7023.1.142.3.2016.SL, opiniująca negatywnie przesłany wniosek Pawła Rogali. Powodem negatywnej opinii było:

 1. brak na terenie zakładu instalacji do przetwarzania  tworzyw sztucznych oraz linii do przetwarzania kabli, które ujęte były we wniosku,
 2. ujęcie we wniosku 5 linii do pirolizy opon pomimo, iż decyzja środowiskowa obejmowała tylko jedną linię i tylko jedna instalacja była zainstalowana na terenie zakładu,
 3. Instalacja wyposażona została w dwa skrubery z pierścieniami ceramicznymi, co jest niezgodne z punktem 3 ppkt 4  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z którym w celu ochrony powietrza  atmosferycznego w instalacji należy zastosować  filtry wstępnego i końcowego oczyszczania gazu zawierające wypełnienie z węgla aktywnego,
 4. na terenie parkingu nie został zainstalowany separator substancji ropopochodnych, co jest niezgodne z pkt 3 ppkt 7 decyzji środowiskowej, zgodnie z którym wody opadowe z powierzchni utwardzonych narażonych na zanieczyszczenie należy odprowadzać systemem kanalizacyjnym po uprzednim podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych,
 5. brak umowy na pobór wody oraz umowy na odprowadzanie ścieków oraz pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza.

W dniu 24.06.2016 r. do zarzutów w postanowieniu odniósł się Wnioskodawca, wyjaśniając:

 1. czasowo zrezygnowano z instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych oraz kabli z powodów organizacyjnych i finansowych,
 2. ograniczono wniosek do jednej linii do pirolizy opon,
 3. zrezygnowano z użytkowania terenów utwardzonych (parkingu),
 4. uzyskano decyzję pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz zawarto umowę na pobór wody oraz opróżnianie zbiornika bezodpływowego i wywóz ścieków.

Wyjaśnienia powyższe zostały wraz z załącznikami przesłane w dniu 30.06.2016 r. do ZWIOŚ (dor. 06.07.2016 r.) w celu ustosunkowania się do nich. W dniu 15.07.2016 r. Prezydent Miasta Szczecin wystąpił ponownie do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli instalacji. Kontrola odbyła się w dniu 27.07.2016 r. Stwierdzono, że linia do pirolizy w dalszym ciągu nie została wyposażona w filtry do wstępnego i końcowego oczyszczania gazu, zawierające wypełnienie z węgla aktywnego, a część urządzeń nie została przytwierdzona do podłoża. W dniu 01.08.2016 r. dokonano ponownych oględzin instalacji, które wykazały wyposażenie instalacji w 2 filtry z wypełnieniem z węgla aktywnego. Potwierdzeniem tego faktu jest dokumentacja fotograficzna wraz z fakturą zakupu, stanowiąca załącznik nr 13 do protokołu z kontroli ZWIOŚ.

W związku z powyższym wydane zostało postanowienie z dnia 19.08.2016 r. znak WI.7023.1.218.3.2016.SL opiniujące pozytywnie wniosek Pawła Rogali o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w instalacji do pirolizy opon na terenie przy ul. Stołczyńskiej 90 w Szczecinie.

Rozpatrując sprawę organ uznał, że brak jest negatywnych przesłanek uniemożliwiających wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

 

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Otrzymują:

 1. Paweł Rogala

ul. Iwaszkiewicza 85/6

70–786 Szczecin

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2017/01/30 13:42:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2017/01/30 13:42:12 nowa pozycja