Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

STENA Recycling sp. z o. o. - przetwarzanie - WGKiOŚ-II.6233.6.2017.LR 24.02.2017 r.

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 06 lutego 2017 r.

WGKiOŚ-II.6233.6.2017.LR

UNP:1830/WGKiOŚ/-XXXVII/17

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.. 23), art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, ust. 5, art. 43 ust. 2, art. 44 w związku z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2013 r. poz. 21), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r. poz. 796),po rozpatrzeniu wniosku „STENA RECYCLING” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  Warszawie przy ul. Ogrodowej nr 58, REGON: 017264326, NIP 5272346985, KRS 27111, w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami

 

 1. Zezwalam STENA RECYCKING sp. z o. o. na przetwarzanie niżej wymienionych rodzajów odpadów:

Proces odzysku R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich  któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11 - tworzenie mieszanek materiałów o tych samych właściwościach, separacja, segregacja, sortowanie, przepakowywanie, cięcie, demontaż, doczyszczanie:

02 01 04 – odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)                                                             50,00 Mg,/rok,

02 01 10 –odpady metalowe                                                                         łącznie z R11                       50,00 Mg,/rok,

Ex 02 01 99 – inne niewymienione odpady – odpady metali                                                                10,00 Mg/rok,

Ex 03 01 05 – trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i ifornir inne niż wymienione w 030104                          10,00 Mg/rok,

Ex 03 01 99 – inne niewymienione odpady – odpady  metali                                                               10,00 Mg/rok,

Ex 03 02 99 – inne niewymienione odpady - odpady metali                                                                 10,00 Mg/rok,

03 03 01 – odpady kory i korka                                                                                                                   10,00 Mg/rok,

03 03 07 – mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury                                               100,00 Mg/rok,

03 03 08 – odpady z sortowania papieru i makulatury przeznaczone do recyklingu                        100,00 Mg/rok,

Ex 03 03 99 – inne niewymienione odpady - odpady metali                                                                 10,00 Mg/rok,

Ex 04 02 99 – inne niewymienione odpady - odpady metali                                                                  10,00 Mg/rok,

Ex 06 04 99 -  inne niewymienione odpady - odpady metali                                                                 10,00 Mg/rok,

Ex 06 11 99 – inne niewymienione odpady - odpady metali                                                                 10,00 Mg/rok,

07 02 13 – odpady tworzy sztucznych                                                                                                       500,00 Mg/rok,

07 02 80 - odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy                                                                100,00 Mg/rok,

Ex 07 02 99 – inne niewymienione odpady - odpady metali                                                                 50,00 Mg/rok,

Ex 08 01 99 – inne niewymienione odpady - odpady metali                                                                 50,00 Mg/rok,

Ex 08 03 99 -  inne niewymienione odpady - odpady metali                                                                 50,00 Mg/rok,

Ex 09 01 99 – inne niewymienione odpady - odpady metali                                                                  50,00 Mg/rok,

10 03 02 – odpadowe anody                                                                                                                        50,00 Mg/rok,

10 02 10 - zgorzelina walcownicza                                                                                                              50,00 Mg/rok,

10 02 80 – zgary z hutnictwa żelaza                                                                                                           50,00 Mg/rok,

Ex 10 02 99 – inne niewymienione odpady -  odpady metali                                                                50,00 Mg/rok,

Ex 10 03 99 – inne niewymienione odpady - odpady metali                                                                 50,00 Mg/rok,

Ex 10 04 99 – inne niewymienione odpady - odpady metali                                                                 50,00 Mg/rok,

Ex 10 05 99 – inne niewymienione odpady – odpady metali                                                                50,00 Mg/rok,

Ex 10 06 99 – inne niewymienione odpady – odpady metali                                                                50,00 Mg/rok,

Ex 10 07 99 – inne niewymienione odpady – odpady metali                                                                50,00 Mg/rok,

10 08 14 – odpadowe anody                                                                                                                        50,00 Mg/rok,

Ex 10 08 99 – inne niewymienione odpady – odpady metali                                                                50,00 Mg/rok,

10 09 80 – wybrakowane wyroby żeliwne                                                                                                 50,00 Mg/rok,

Ex 10 09 99 – inne niewymienione odpady – odpady metali                                                                50,00 Mg/rok,

10 10 03 – zgary i żużle odlewnicze                                                                                                             50,00 Mg/rok,

Ex 10 10 12 – inne cząstki stałe metali niż wymienione w 101011                                                      50,00 Mg/rok,\

Ex 10 10 99 -  inne niewymienione odpady -  odpady metali                                                                50,00 Mg/rok,

Ex 10 11 10 odpady metali z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 101109    50,00 Mg/rok,

Ex 10 12 01 – odpady metali z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej                 50,00 Mg/rok,

Ex 10 12 99 – inne niewymienione odpady – odpady metali                                                                50,00 Mg/rok,

Ex 10 13 01 – odpady metali z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej                 50,00 Mg/rok,

Ex 10 80 99 – inne niewymienione odpady – odpady metali                                                                 50,00 Mg/rok,

Ex 11 01 99 – inne niewymienione odpady – odpady metali                                                                50,00 Mg/rok,

Ex 11 02 03 – odpady metali z produkcji anod dla procesów elektrolizy                                            50,00 Mg/rok,

Ex 11 02 06 – odpady metali z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 110205                 50,00 Mg/rok,

Ex 11 02 99 – inne niewymienione odpady- odpady metali                                                                50,00 Mg/rok,

11 05 01 – cynk twardy                                                                                                                                 50,00 Mg/rok,

Ex 11 05 99 – inne niewymienione odpady – odpady metali -                                                                              50,00 Mg/rok,

12 01 01 – odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów                                                     500,00 Mg/rok,

12 01 02 – cząstki i pyły żelaza i jego stopów                                                                                           500,00 Mg/rok,

12 01 03 – odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych                                                                            250,00 Mg/rok,

12 01 04 – cząstki i pyły metali nieżelaznych                                                                                           100,00 Mg/rok,

12 01 05 – odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych                                                       100,00 Mg/rok,

12 01 13 – odpady spawalnicze                                                                                                                   250,00 Mg/rok,

Ex 12 01 17 – odpady poszlifierskie metali inne niż wymienione w 120116                                      250,00 Mg/rok,

Ex 12 01 21 – zużyte metalowe materiały szlifierskie inne niż wymienione w 120120                    750,00 Mg/rok,

Ex 12 01 99 – inne niewymienione odpady – odpady metali                                                                100,00 Mg/rok,

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury                                                                                                500,00 Mg/rok,

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych                                                                                         500,00 Mg/rok,

15 010 03 –opakowania z drewna                                                                               łącznie z R11                       500,00 Mg/rok,

15 01 04 – opakowania z metali                                                                   łącznie z R11                       500,00 Mg/rok,

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe                                                                                                500,00 Mg/rok,

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe                                                                                         500,00 Mg/rok,

15 01 07 – opakowania ze szkła                                                                                                                  100,00 Mg/rok,

15 01 09 – opakowania z tekstyliów                                                            łącznie z R11                      100,00 Mg/rok,

16 01 03 – zużyte opony                                                                                                                               100,00 Mg/rok,

16 01 17 – metale żelazne                                                                                                                                             500,00 Mg/rok,

16 01 18 – metale nieżelazne                                                                                                                        500,00 Mg/rok,

16 01 19 – tworzywa sztuczne                                                                       łącznie z R11                      250,00 Mg/rok,

16 01 20 – szkło                                                                                                                                              100,00 Mg/rok,

16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213                                         100,000 Mg/rok,

16 02 16 – elementu usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215                      250,00 Mg/rok,

16 03 04 – nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 160303, 160380                                       250,00 Mg/rok,

16 03 06 – organiczne odpady inne niż wymienione w 160305, 160380                                            250,00 Mg/rok,

17 02 01 - drewno                                                                                             łącznie z R11                      200,00 Mg/rok,

17 02 02 – szkło                                                                                                                                              100,00 Mg/rok,

17 02 03 – tworzywa sztuczne                                                                                                                      250,00 Mg/rok,

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz                                                                   łącznie z R11                      250,00 Mg/rok,

17 04 02 - aluminium                                                                                      łącznie z R11                      250,00 Mg/rok,

 17 04 03 – ołów                                                                                                                                              250,00 Mg/rok,

17 04 04 – cynk                                                                                                                                               250,00 Mg/rok,

17 04 05 – żelazo i stal                                                                                    łącznie z R11                      1 000,00 Mg/rok,

17 04 06 – cyna                                                                                                                                               50,00 Mg/rok,

17 04 07 – mieszaniny metali                                                                        łącznie z R11                      100,00 Mg/rok,

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 170610                                      łącznie z R11                      250,00 Mg/rok,

19 01 02 – złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych                                                                              250,00 Mg/rok,

19 10 01 – odpady żelaza i stali                                                                                                                   250,00 Mg/rok,

19 10 02 – odpady metali nieżelaznych                                                                                                     250,00 Mg/rok,

19 12 01 – papier i tektura                                                                                                                                            200,00 Mg/rok,

19 12 02 – metale żelazne                                                                                                                                             500,00 Mg/rok,

19 12 03 – metale nieżelazne                                                                                                                        500,00 Mg/rok,

19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma                                                                                                        250,00 Mg/rok,

19 12 05 – szkło                                                                                                                                              10,00 Mg/rok,

19 12 07 – drewno inne niż wymienione w 191206                                                                                  250,00 Mg/rok,

19 12 08 – tekstylia                                                                                                                                         10,00 Mg/rok,

20 01 01 – papier i tektura                                                                                                                                            250,00 Mg/rok,

20 01 02 – szkło                                                                                                                                              10,00 Mg/rok,

20 01 39 – tworzywa sztuczne                                                                                                                      100,00 Mg/rok,

20 01 40 – metale                                                                                             łącznie z R11                      100,00 Mg/rok,

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe                                                                                                        250,00 Mg/rok,

wszystkie rodzaje odpadów powstałe z produktów lub części produktów                                          100,00 Mg/rok,

 

Proces odzysku R3/R5 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)/recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych – do wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych/ utwardzania powierzchni terenów, do których posiadacz ma tytuł prawny:

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów                                                             50,00 Mg/rok,

17 01 02 – gruz ceglany                                                                                                                                 50,00 Mg/rok,

Ex 17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki)                                                                                                                                                                                                                        50,00 Mg/rok,

Ex 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 170106                                                                                                                                                             50,00 Mg/rok,

17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 170503                                      50,00 Mg/rok,

Ex 19 12 09 – minerały (np. piasek, kamienie) inne niż pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                    100,00 Mg/rok,

 

Proces odzysku R11 – wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10 – do wykonywania drobnych napraw i konserwacji :

02 01 10 – odpady metalowe                                                                        łącznie z R12                      50,00 Mg/rok,

Ex 07 02 99 odpady gumowe                                                                                                                       200,00 Mg/rok,

15 01 03 – opakowania z drewna                                                                 łącznie z R12                      500,00 Mg/rok,

15 01 04 – opakowania z metali                                                                   łącznie z R12                      500,00 Mg/rok,

15 01 09 – opakowania z tekstyliów                                                            łącznie z R12                      100,00 Mg/rok,

16 01 19 – tworzywa sztuczne                                                                       łącznie z R12                      250,00 Mg/rok,

17 02 01 – drewno                                                                                            łącznie z R12                      200,00 Mg/rok,

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz                                                                   łącznie z R12                      250,00 Mg/rok,

17 04 02 – aluminium                                                                                     łącznie z R12                      250,00 Mg/rok,

17 04 05 – żelazo i stal                                                                                    łącznie z R12                      1 000,00 Mg/rok,

17 04 07 – mieszaniny metali                                                                        łącznie z R12                      100,00 Mg/rok,

20 01 38 – drewno inne ni z wymienione w 200137                                                                                 100,00 Mg/rok,

20 01 40 – metale                                                                                             łącznie z R12                      100,00 Mg/rok,

19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma                                                                                       10 000 Mg, rocznie.

 

 1. W wyniku przetworzenia powstaną następujące rodzaje i ilości odpadów:

15 01 01 – opakowania z papieru                                                                             1 000,00 Mg/rok,

15 01 02 – elementy plastikowe (pojemniki z tworzyw sztucznych) oraz folia i paski spinające                                                                                                                                                              1 000,00 Mg/rok,

15 01 03 – palety drewniane, skrzynie                                                                                 500,00 Mg/rok,

15 01 04 – opakowania metalowe (puszki stalowe i aluminiowe)                             500,00 Mg/rok,

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe, etykiety                                                 500,00 Mg/rok,

15 01 07 – opakowania ze szkła (słoiki, butelki)                                                                  50,00 Mg/rok,

15 01 10* - opakowania z metali zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone                                                                                                                                             50,00 Mg/rok,

15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego

(np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi                                              50,00 Mg/rok,

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz                                                                              500,00 Mg/rok,

17 04 02 – aluminium                                                                                               500,00 Mg/rok,

17 04 03 0 ołów                                                                                                        100,00 Mg/rok,

17 04 04 – cynk                                                                                                        100,00 Mg/rok,

17 04 05 – żelazo i stal                                                                                                         2 000,00 Mg/rok,

17 04 10* - kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne           100,00 Mg/rok,

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 170410                                                    200,00 Mg/rok,

19 12 01 – papier i tektura                                                                                        2 000,00 Mg/rok,

19 12 02 – metale żelazne                                                                                        2 000,00 Mg/rok,

19 12 03 – metale nieżelazne                                                                                    1 000,00 Mg/rok,

19 12 04 – tworzywo sztuczne i guma                                                                                  250,00 Mg/rok,

19 12 05 – szkło                                                                                                       50,00 Mg/rok,

19 12 07 – drewno niezawierające substancji niebezpiecznych                                            1 000,00 Mg/rok,

19 12 08 – tekstylia                                                                                                  100,00 Mg/rok,

19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne)                                                                   250,00 Mg/rok,

19 12 12 – inne odpady (w tym substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 191211                                                                                                                  500,00 Mg/rok.

 1. Ustalam następujące sposoby postępowania z odpadami:
 2. przekazywanie do odzysku,
 3. przekazywanie do unieszkodliwiania .

 

 1. Magazynowanieodpadów według rodzajów określonych w punkcie I może się odbywać w Szczecinie na terenie zakładu przy ul. Letniej 25 (działka nr 6/14), przy spełnieniu następujących warunków:

-     konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat,

 • okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
 • odpady powinny być magazynowane selektywnie, w sposób uniemożliwiający mieszanie różnych rodzajów odpadów, w specjalistycznych  kontenerach, pojemnikach lub luzem, w zależności od rodzaju oraz właściwości odpadu, ze względu na ich rozmiary lub specyfikę, np., 170405,160214,
 • odpady niebezpieczne mogą być magazynowane wyłącznie w zamykanych, szczelnych pojemnikach (kontenerach), wykonanych z materiałów, nie wchodzących w reakcje z przechowywanymi odpadami,
 • miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże, być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych,
 • miejsca magazynowania odpadów muszą spełniać warunki odpowiedniego stanu sanitarnego, porządkowego oraz przepisów BHP,
 • należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych z przeładowywaniem, załadunkiem odpadów na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich do środowiska, a w przypadku wysypania lub zanieczyszczenia gruntu, natychmiast usunąć zagrożenie.

 

 

V. Przetwarzanie odpadówwymienionych w punkcie I.może odbywać się w Szczecinie przy ul. Letniej 25

(dz. nr 6/14).

 

VI.Zastosowanie procesy odzysku R11, R12, R3 i R. Przetwarzanie odpadów polegało będzie na poddaniu ich

- sprawdzeniu pod kątem jakościowym materiału, mające na celu określenie stopnia zanieczyszczenia, a w przypadku produktów

do ponownego użycia  ocena stopnia zanieczyszczenia oraz możliwości, uzasadnionej ekonomicznie, naprawy lub dalszego

zagospodarowania odpadu,

- sortowaniu ręcznemu polegającemu na separacji elementów (zanieczyszczeń) nienadających się do dalszego zagospodarowania

 i/lub użycia np. złom na użytkowy i nieużytkowy,

- demontażowi – odpadów wielkogabarytowych, których elementy stanowią surowce wtórne, np. meble,

- czyszczeniu lub naprawie odpadów powstałych z produktów lub części produktów w celu ich przygotowania do ponownego

użycia bez jakichkolwiek innych czynności wstępnego przetwarzania, odbywające się bez stosowania stacjonarnych urządzeń,

- przepakowywaniu i rozpakowywaniu ręcznym wybrakowanych produktów występujących w opakowaniach jednostkowych.

Odpady powstałe w wyniku tych czynności zagospodarowywane będą w procesach finalnego odzysku przez uprawnionych

odbiorców.

- przygotowaniu ich do transportu poprzez cięcie, zagęszczanie, pakowanie  w odpowiednie pojemniki, ułożenie w stosy na

paletach, w miarę możliwości zabezpieczeniu folią termokurczliwą,

- tymczasowym magazynowaniu do czasu zebrania ilości ekonomicznie uzasadniającej użycie środków transportu w celu

przemieszczenia ich do odbiorcy.

Przetwarzanie odpadów metali polegać będzie na tworzeniu mieszanek materiałów o tych samych właściwościach, ich separacji,

segregacji, sortowaniu, przepakowywaniu i cięciu, wszystkie czynności będą wykonywane ręcznie, przy użyciu prostych narzędzi

(nożyce, palniki, elektromagnes podwieszony na dźwigu). Celem przetworzenia będzie wyodrębnienie poszczególnych klas złomu

oraz otrzymanie klas złomu wsadowego ze złomu niewsadowego. Cięcie termiczne (przepalanie złomu) będzie stosowane do

przerobu złomu ciężkiego, wielkogabarytowego w celu rozdrobnienia, w wyniku czego uzyskiwany będzie złom wsadowy, który

 będzie następnie dostarczany do hut i odlewni. Złom niewsadowy będzie przerabiany na paczkarce oraz prasonożycach.

 

Przetwarzanie odpadów papieru i tworzy sztucznych polegać będzie na tworzeniu mieszanek materiałów o tych samych

właściwościach, separacji, segregacji, sortowaniu, doczyszczaniu, przepakowywaniu, cięciu, zagęszczaniu, suszeniu. Wszystkie

czynności wykonywane będą ręcznie, przy użyciu prostych narzędzi. Celem przetwarzania będzie wyodrębnienie poszczególnych

rodzajów drewna, szkła, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury. Przetworzone odpady będą przeładowywane na samochody

i dostarczane do odbiorców w celu poddania  ich finalnemu procesowi odzysku.

 

Wykorzystanie odpadów do utwardzania powierzchni terenów może się dobywać wyłącznie w miejscach, do których posiadacz

odpadów ma tytuł prawny , na podstawie zgłoszenia dokonanego w trybie przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Utwardzanie terenu powinno być prowadzone w sposób uniemożliwiający pylenie oraz nie powinno zakłócać stanu  wody na gruncie,

 Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.  Planowane działania nie mogą spowodować bezpośredniego

zagrożenia szkodą w środowisku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku

i ich naprawie. Odpady z grupy 17 w przypadku konieczności dostosowania ich składu granulometrycznego do realizowanego

przedsięwzięcia przed zastosowaniem powinny zostać poddane kruszeniu.

 
Wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych (np. zapadlisk, nieeksploatowanych odkrywkowych wyrobisk
lub nieeksploatowanych ich części) może się odbywać wyłącznie pod warunkiem, że planowane przedsięwzięcie jest
zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego, lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, albo jest określone w decyzji
w sprawie rekultywacji i zagospodarowania terenów rolnych lub leśnych, planowane przedsięwzięcie nie spowoduje
 bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku. Wypełnianie odpadami prowadzi się do
 rzędnych przyległych terenów nieprzekształconych, z zastrzeżeniem, że warstwę  powierzchniową o grubości 1,0 do
 1,5 m należy formować w sposób zapewniający jej funkcję glebotwórczą lub w sposób odpowiadający  docelowemu
zagospodarowaniu terenu. Odpady z gryp[u 17 przed ich wykorzystaniem poddaje się kruszeniu.

 

VII.STENA  Recycling sp. z o. o. jest zobowiązana do:  
 1. przestrzegania wszelkich zasad postępowania z odpadami, w szczególności w zakresie ich magazynowania,
 2. minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów,
 3. przekazywania wytworzonych odpadów wyłącznie  posiadaczom posiadającym uregulowany status prawny,

zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,

XIII.prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadów ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1973 ),
 1. składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów

formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U.

Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach

i gospodarowaniu odpadami,

 1. utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności,
 2. przestrzegania przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska, w szczególności w zakresie emisji gazów i pyłów

do powietrza, odziaływania eksploatowanej instalacji na środowisko (także w zakresie emisji odorów), decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przepisów  związanych z bezpieczeństwemprzeciwpożarowym oraz

bezpieczeństwem i higieną pracy,

 1. niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności,

w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia

działalności objętej zezwoleniem.

 

 1. Ustalam STENA Recycling sp. z o. o.  odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania

decyzji. 

 1. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej,

 nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196

ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia

wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden

milion) złotych.

 1. Ustalam ważność decyzji do dnia 05 lutego  2027 r.

 

                                                                                   U z a s a d n i e n i e

 

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że

spełnione zostały wymagania określone w  art. 42 ustawy o odpadach. Wnioskodawca zamierza prowadzić przetwarzanie

odpadów poza instalacjami i urządzeniami, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja

 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r. poz. 796). W związku z tym

wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów nie podlega opiniowaniu i kontroli przez Wojewódzkiego

Inspektora Ochrony Środowiska, stosownie do art. 41a ustawy o odpadach.

 

Rozpatrując sprawę organ uznał, że brak jest negatywnych przesłanek uniemożliwiających wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Otrzymują:

 1. STENA Reczcling sp. z o. o.

ul. Rabowicka 2

62–020 Swarydy

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

 

 

 

 

      Szczecin, 24 lutego 2017 r.

WGKiOŚ-II.6233.6-1.2017.LR

UNP: 1830/WGKiOŚ/-XXXVII/17

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami)

 

p o s t a n a w i a m

 

sprostować z urzędu błądy pisarskie w decyzji Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 06.02.2017 r. znak: WGKiOŚ-II.6233.6.2017.LR – zezwolenie na przetwarzanie odpadów, wydanej na rzecz STENA RECYCLING spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej nr 58, KRS 27111, REGON: 017264326, NIP: 5272346985 w następujący sposób:

 

I.W punkcie I decyzji

 1. prostuję nazwę przedsiębiorcy:

jest STENA RECYCKING sp. z o. o.    powinno być: STENA RECYCLING sp. z o.o.

 

 1. w ostatnim wierszu (str. 3) – proces odzysku R11 - wykreślam odpad o kodzie 191204 – tworzywa sztuczne i guma.

 

 

 1. W punkcie VI decyzji pierwsze zdanie powinno brzmieć:

„Zastosowane procesy odzysku R11, R12, R3 i R5.”.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Postanowienie wydano w celu sprostowania  błędów pisarskich w decyzji z dnia 06.02.2017 r. znak: WGKiOŚ-II.6233.6.2017.LR.

 

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego: 70 – 207 Szczecin pl. Batorego 4. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Prezydentem Miasta Szczecin w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Otrzymują:

 1. STENA RECYCLING sp. z o. o.

ul. Rabowicka 2

62-020 Swarzędz

 1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

 1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/03/06, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2017/03/06 09:45:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2017/03/06 09:45:59 nowa pozycja