Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „DIRK” K. Szarłata 01.04.2014 r. WGKiOŚ-IX.6233.26.2014.LR

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 01 kwietnia 2014 r.

WGKiOŚ-IX.6233.26.2014.LR

UNP:16058/WGKiOŚ/-XIV/14

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 25, art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 2, art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2013 r. poz. 21) oraz art.104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.. 267), po rozpatrzeniu wniosku Krzysztofa Szarłaty, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „DIRK” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Rydla nr 48/18, REGON: 810455742, w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów

 

 1. Zezwalam Krzysztofowi Szarłacie – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „DIRK” na przetwarzanie niżej wymienionych odpadów:

 

12 01 21 – zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20                                30 000,0 Mg/rok.

 

 1. Przetwarzanie odpadówmoże odbywać się na terenie przy ul. Heyki  w Szczecinie – część działki

nr 13 obręb 1096.

 

 

 1. Magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie przy ul. Heyki  w Szczecinie – część działki nr 13 obręb 1096, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, przy spełnieniu następujących warunków:
 2. odpady, z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
 3. okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
 4. odpady powinny być magazynowane luzem na utwardzonym placu, w sposóbuniemożliwiający przedostanie się ich do środowiska,
 5. odpady powinny być magazynowane selektywnie, w sposób uniemożliwiający mieszanie się ich

z produktami ubocznymi bądź innymi przedmiotami lub substancjami.

 

IV.Przetwarzanieodpadów polegać będzie na wykorzystaniu ich w procesie odzysku R5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych – do wytwarzania kruszywa stosowanego na podbudowy. Proces przetwarzania odpadu obejmuje następujące etapy: pobór zmagazynowanego zużytego ścierniwa, zasypanie zasobni instalacji, oddzielenie kruszywa od odpadów typu tworzywa sztuczne, tkaniny, złom metalowy, separacja metali drobnych – uzysk złomu żelaznego, złożenie na miejscu magazynowania produktu, pobór prób w celu wykonania analizy zgodności z Aprobatą Techniczną, ekspedycja do odbiorcy. Maksymalna wielkość produkcji wynosi 30 000,0 Mg/rok, maksymalna wydajność przesiewacza 250 Mg/godzinę.

W wyniku przesiewania, oprócz kruszywa – produktu, wytwarzane są odpady, będące wynikiem zanieczyszczenia kruszywa różnymi przedmiotami, w tym tworzywem sztucznym, tkaninami, czyściwem, kawałkami złomu, których obecność wyklucza bezpośrednie wykorzystanie zużytego ścierniwa pod budowę torów kolejowych.

 

V.Krzysztof Szarłata jest zobowiązany dodatkowo do:
1.Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ).
 1. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

 

 1. Ustalam Krzysztofa Szarłatę odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji. 

 

 1.  Decyzja jest ważna do dnia 31 marca 2024 roku.

 

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ustawy o odpadach.Wnioskodawca do wniosku załączył decyzję Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21.01.2014 r. znak: WGKiOŚ-II.6220.5.41.2013.JS o o środowiskowych uwarunkowaniach, umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Produkcja kruszywa w wyniku przetwarzania odpadów innych niż niebezp[ieczne w instalacji zlokalizowanej w Szczeciinie przy ul. Heyki”.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Otrzymują:

 1. Krzysztof Szarłata

PPHU „DIRK”

ul. Rydla 48/18

70–783 Szczecin

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2018/06/21, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2018/06/21 12:37:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2018/06/21 12:37:27 nowa pozycja