Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

DROP PPHU Drop Paweł zbieranie + przetwarzanie WGKiOŚ-II.6233.19.2016.LR 02.06.2016 r.

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 02 czerwca 2016 r.

WGKiOŚ-II.6233.19.2016.LR

UNP 12855/WGKiOŚ/-XXVII/16

 

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, ust. 5, ust. 8, art. 41a,  art. 43 ust. 1, ust. 2, art. 44 w związku z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2013 r. poz. 21) oraz art.104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.. 23), po rozpatrzeniu wniosku Pawła Dropa, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PPHU DROP – Paweł Drop z siedzibą  w Kołowie przy ul. Szkolnej nr 11, REGON: 811642676, NIP 8531362295 w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, po przeprowadzeniu przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie kontroli instalacji w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska

 

 1. Zezwalam Pawłowi Dropowi na przetwarzanie niżej wymienionych odpadów:

 

Proces odzysku R12:

17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów                                 40 000 Mg, rocznie,

17 01 02 gruz ceglany                                                                                                                     20 000 Mg, rocznie,

17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementy wyposażenia                    1 000 Mg, rocznie,

17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06                                                                                                  20 000 Mg, rocznie,

17 01 81 odpady z remontów i przebudowy dróg                                                                     10 000 Mg, rocznie,

17 01 82 inne nie wymienione odpady                                                                                        500 Mg, rocznie,

17 03 02  asfalt inny niż wymieniony 17 03 01                                                                         1 000 Mg, rocznie,

17 05 04 gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione 17 05 03                             5 000 Mg, rocznie,

17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02  i 17 09 03                                                                                                                                                                   30 000 Mg rocznie;

 

Proces odzysku R5:

17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów                                 5 000 Mg, rocznie,

17 01 02 gruz ceglany                                                                                                                     3 000 Mg, rocznie,

17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementy wyposażenia                    500 Mg, rocznie,

17 05 04 gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione 17 05 03                             2 500 Mg, rocznie,

 

 

 1. Zezwalam Pawłowi Dropowi na zbieranie niżej wymienionych odpadów:

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury,

17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

17 01 02 - gruz ceglany,

17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,

17 01 80 - usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,

17 01 81 - odpady z remontów i przebudowy dróg,

17 01 82 - inne niewymienione odpady,

17 02 01 – drewno,

17 02 02 - szkło,

17 02 03 - tworzywa sztuczne,

17 03 02 - asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01,

17 03 03* - smoła i produkty smołowe,

17 03 80 - odpadowa papa,

17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz,

17 04 02 - aluminium,

17 04 03 – ołów,

17 04 04 – cynk,

17 04 05 - żelazo i stal,

17 04 06 – cyna,

17 04 07 - mieszaniny metali,

17 04 11 - kable inne niż wymienione w 17 04 10,

17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,

17 05 06 - urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05,

17 05 07* - tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne,

17 05 08 - tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,

17 08 02 - materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,

17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 1709 02  i 17 09 03,

 

 

 1. W wyniku przetworzenia zostaną wytworzone następujące rodzaje i ilości odpadów)

17 01 01          Odpady betonu oraz gruz betonowy                                                     40 000 Mg/rok,

17 01 02          Gruz ceglany                                                                                      20 000 Mg/rok,

17 01 03          Odpady innych materiałów ceramicznych                                              1 000 Mg/rok

17 01 06*        Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów

ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne                           4 400 Mg/rok,

17 01 07          Zmieszane odpady z betonu, gruz ceglany                                             20 000 Mg/rok,

17 01 81          Odpady z remontów i przebudowy dróg                                                           10 000 Mg/rok,

17 01 82          Inne nie wymienione odpady                                                                   500 Mg/rok,

17 02 01          Drewno                                                                                                    100 Mg/rok,

17 02 02          Szkło                                                                                                       100 Mg/rok,

17 02 03          Tworzywa sztuczne                                                                                  100 Mg/rok,

17 03 02          Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01                                                                100 Mg/rok,

17 03 80          Odpadowa papa                                                                                          50 Mg/rok,

17 04 01          Miedź, brąz, mosiądz                                                                                  80 Mg/rok,

17 04 02          Aluminium                                                                                                 20 Mg/rok,

17 04 03          Ołów                                                                                                         20 Mg/rok,

17 04 04          Cynk                                                                                                         20 Mg/rok,

17 04 05          Żelazo i stal                                                                                            1 000 Mg/rok,

17 04 06          Cyna                                                                                                           10 Mg/rok,

17 04 07          Mieszaniny metali                                                                                   1 000 Mg/rok,

17 04 11          Kable inne niż wymienione w 17 04 10                                                                     50 Mg/rok,

17 05 04          Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03                 400 Mg/rok,

17 06 04          Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03                1 500 Mg/rok,

17 08 02          Materiały konstrukcyjne zawierające gips                                                    500 Mg/rok,

17 09 04          Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02

i 17 09 03                                                                                                                     5 000 Mg/rok,

19 12 01          Papier i tektura                                                                                                        50 Mg/rok,

19 12 04          Tworzywa sztuczne i guma                                                                           50 Mg/rok,

19 12 05          Szkło                                                                                                      1 500 Mg/rok,

19 12 07          Drewno inne niż wymienione w 19 12 06                                                      100 Mg/rok,

19 12 12          Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne

niż wymienione w 19 12 11                                                                                                300 Mg/rok.

 

 1. Zbieranie odpadówwymienionych w punkcie II.może odbywać się w Szczecinie przy ul. Nadbrzeżnej

w Szczecinie (dz. nr 1419, 19/1 i 19/2  obręb 1058).

 

 1. Magazynowanie odpadów wymienionych w punkcie I. i II  może odbywać się na terenie wskazanym

w punkcie III decyzji, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny, przy spełnieniu następujących warunków:

 • odpady, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub

organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów,

 • okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
 • odpady niebezpieczne powinny być magazynowane selektywnie w szczelnych, zamykanych kontenerach (pojemnikach)

 usytuowanych w wyznaczonym miejscu placu magazynowego lub pomieszczenia magazynowego,

 

 • odpady metali powinny być magazynowane w kontenerach lub luzem w wyznaczonym miejscu placu

magazynowego o wybetonowanej, szczelnej powierzchni, w sposób zabezpieczony przez przedostaniem się odpadów

do środowiska i wpływem czynników atmosferycznych,

 • odpady inne niż niebezpieczne mogą być magazynowane w pojemnikach, kontenerach lub luzem, w pryzmach

w wyznaczonych miejscach placu magazynowego lub pomieszczenia magazynowego, w sposób uniemożliwiający

przedostanie się odpadów do środowiska,

 • miejsca magazynowania odpadów powinny być niedostępne dla osób nieupoważnionych.
VI.Odpady mogą być przetwarzane na terenie wskazanym w punkcie III. decyzji. Przetwarzanie odpadów polegać
będzie na zastosowaniu procesu odzysku R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek
z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11 (procesy wstępne poprzedzające przetwarzanie wstępne odpadów,
jak np. demontaż, sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, granulację, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie,
przepakowywanie,, separację, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów
wymienionych w poz. R1 – R11), R13 – magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów

wymienionych w pozycji R1 – R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów oraz R5 recykling

lub odzysk innych materiałów nieorganicznych (do utwardzania powierzchni terenu, do którego posiadacz odpadów ma

tytuł prawny..

Odpady budowlane zmieszane i gruz  poddawane są sortowaniu ręcznemu, a następnie magazynowane.

Właściwy proces przetwarzania odbywa się w 2 mobilnych  maszynach kruszących (zestaw urządzeń do kruszenia gruzu).

W wyniku kruszenia uzyskiwane jest kruszywo stanowiące pełnowartościowy materiał budowlany. Do kruszywa mogą być

dodawane jako komponent wzbogacający uziarnienie odpady sypkie. Po zebraniu odpowiedniej ilości kruszywo jest

wykorzystywane jako materiał budowlany na zasypki, warstwy podbudowy drogowej, wyrównania terenu, utwardzenia

dróg dojazdowych, jako podbudowa nawierzchni jezdnej i ciągów pieszych wyrównywania i niwelacji placów

manewrowych i miejsc parkingowych. Część przetworzonych odpadów będzie wykorzystana dla potrzeb własnych.

VII.Określam następujące metody zbierania odpadów:
1.Odpady będą odbierane od posiadaczy i przewożone własnym bądź wynajmowanym transportem do miejsca
zbierania.
2.Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia odpowiedniej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania
lub przed przekazaniem kolejnemu posiadaczowi.
VIII.Paweł Drop jest zobowiązany do:  
 • przekazywania odpadów posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy

o odpadach,

-prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadów ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1973 ),
 • składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów

formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U.

Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach

i gospodarowaniu odpadami,

 1. wykorzystywania odpadów do celów własnych, np.  do utwardzania powierzchni terenu  wyłącznie na zasadach

określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.05.2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza

instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r. poz 796)

 • utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności,
 • niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności,

w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia

działalności objętej zezwoleniem.

 1. Ustalam Pawła Dropa odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania

decyzji. 

 1. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej,

 nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196

ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia

wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden

milion) złotych.

 1. Decyzja jest ważna do dnia 01 czerwca 2026 roku.

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ustawy o odpadach.Wniosek uzyskał pozytywną opinię Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – postanowienie nr 5/2016 z dnia 04.05.2016 r. znak: WI.7023.1.76.3.2016.IP. Przed uzyskaniem zezwolenia Wnioskodawca uzyskał od Prezydenta Miasta Szczecin w dniu 08.12.2015 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WGKiOŚ-II.6220.1.37.2015.DMł.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

 Otrzymują:

 1. Paweł DROP

Kołowo ul. Szkolna 11

74–106 Stare Czarnowo

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2017/01/30 13:17:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2017/01/30 13:17:30 nowa pozycja