Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

TOM Sp. z o.o. 12.03.2015 r. WUCiP-I.6233.26.2015.DJa

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
Szczecin, 12 marca 2015 r.
WUCiP-I.6233.26.2015.DJa
UNP: 17064/WUCiP/-VII/15


D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)

zmieniam
za zgodą Strony decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 czerwca 2014 r. znak: WGKiOŚ-IX.6233.51.2014.DJa – zezwolenie na przetwarzanie odpadów, wydaną na rzecz „TOM” Sp. z o.o. ( NIP: 8510305895, REGON: 005456928), z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 112, w następujący sposób:

I. Punktu I ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

Zezwalam „TOM” Sp. z o.o. na przetwarzanie niżej wymienionych odpadów w paczkarce belującej:

- 12 01 01 - odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów, 9 000,00 Mg/rok
- 12 01 02 - cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów, 9 000,00 Mg/rok
- 12 01 03 - odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych, 9 000,00 Mg/rok
- 12 01 04 - cząstki i pyły metali nieżelaznych, 9 000,00 Mg/rok
- 15 01 04 - opakowania z metali, 9 000,00 Mg/rok
- 16 01 17 - metale żelazne, 9 000,00 Mg/rok
- 16 01 18 - metale nieżelazne, 9 000,00 Mg/rok
- 16 02 16 - elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15, 9 000,00 Mg/rok
- 17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz, 9 000,00 Mg/rok
- 17 04 02 - aluminium, 9 000,00 Mg/rok
- 17 04 03 – ołów, 9 000,00 Mg/rok
- 17 04 04 – cynk, 9 000,00 Mg/rok
- 17 04 05 - żelazo i stal, 9 000,00 Mg/rok
- 17 04 06 – cyna, 9 000,00 Mg/rok
- 17 04 07 - mieszaniny metali, 9 000,00 Mg/rok
- 17 04 11 – kable inne niż wymienione 17 04 10, 9 000,00 Mg/rok
- 19 10 01 - odpady żelaza i stali, 9 000,00 Mg/rok
- 19 10 02 - odpady metali nieżelaznych, 9 000,00 Mg/rok
- 19 12 02 - metale żelazne, 9 000,00 Mg/rok
- 19 12 03 - metale nieżelazne, 9 000,00 Mg/rok

Łączna maksymalna ilość odpadów przewidziana do odzysku w ciągu roku wynosi 9 000,00 Mg/rok

II. Dodaję punkt Ia o następującej treści:

Zezwalam „TOM” Sp. z o.o. na przetwarzanie niżej wymienionych odpadów w prasonożycach:

- 12 01 01 - odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów, 24 000,00 Mg/rok
- 12 01 02 - cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów, 24 000,00 Mg/rok
- 12 01 03 - odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych, 24 000,00 Mg/rok
- 12 01 04 - cząstki i pyły metali nieżelaznych, 24 000,00 Mg/rok
- 15 01 04 - opakowania z metali, 24 000,00 Mg/rok
- 16 01 17 - metale żelazne, 24 000,00 Mg/rok
- 16 01 18 - metale nieżelazne, 24 000,00 Mg/rok
- 16 02 16 - elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15, 24 000,00 Mg/rok
- 17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz, 24 000,00 Mg/rok
- 17 04 02 - aluminium, 24 000,00 Mg/rok
- 17 04 03 – ołów, 24 000,00 Mg/rok
- 17 04 04 – cynk, 24 000,00 Mg/rok
- 17 04 05 - żelazo i stal, 24 000,00 Mg/rok
- 17 04 06 – cyna, 24 000,00 Mg/rok
- 17 04 07 - mieszaniny metali, 24 000,00 Mg/rok
- 17 04 11 – kable inne niż wymienione 17 04 10, 24 000,00 Mg/rok
- 19 10 01 - odpady żelaza i stali, 24 000,00 Mg/rok
- 19 10 02 - odpady metali nieżelaznych, 24 000,00 Mg/rok
- 19 12 02 - metale żelazne, 24 000,00 Mg/rok
- 19 12 03 - metale nieżelazne, 24 000,00 Mg/rok

Łączna maksymalna ilość odpadów przewidziana do odzysku w ciągu roku wynosi 24 000,00 Mg/rok

III. Punkt II otrzymuje brzmienie:

Proces przetwarzania prowadzony będzie na terenie zakładu TOM Sp. z o.o. Do procesów przetwarzania odpadów wykorzystywane będą dwie instalacje.

1) Odzysk odpadów wymienionych w punkcie I polegać będzie na ich przetworzeniu w stacjonarnym urządzeniu technicznym, tzw. paczkarce belującej, będącej jednocześnie automatyczną prasą hydrauliczną o trójstopniowej kompaktacji, umożliwiającą kompresję materiału wsadowego. Proces polega na zmniejszeniu objętości odpadów metali do rozmiarów umożliwiających jego ekonomiczny transport oraz efektywny przerób w procesie wytopu w hutach i odlewniach. Proces przetwarzania prowadzony będzie na działce nr 7 obręb 4062 przy ul. Potok 9 w Szczecinie. Metoda odzysku: R-12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów w pozycji R1 – R11.
2) Odzysk odpadów wymienionych w punkcie Ia będzie odbywał się w prasonożycach, poprzez cięcie i zgniatanie objętości odpadu stalowego. Proces przetwarzania prowadzony będzie na działce nr 19 obręb 4056 przy ul. Miłej 1 w Szczecinie. Metoda odzysku: R-12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów w pozycji R1 – R11.

IV. Do punktu III określającego warunki magazynowania odpadów dodaję akapit:

- należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych z przepakowywaniem, przeładowywaniem, załadunkiem odpadów na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich do środowiska, a w przypadku rozlania, wysypania, lub zanieczyszczenia gruntu, natychmiast usunąć zagrożenie przy użyciu sorbentów, wymiany zanieczyszczonej gleby lub w inny sposób usunąć ewentualne zagrożenie.

V. Do punktu IV określającego dodatkowe wymagania dodaję podpunkt 3) w następującym brzmieniu:

3. Niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

VI. Dodaję punkt VIII o następującym brzmieniu:

Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc zł.) i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł. ( jeden milion zł.).

VII. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.


U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiącego, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ja wydał. Powyższa zmiana dotyczy dodania nowej instalacji do prowadzenia przetwarzania odpadów – prasonożyc oraz korekty ilości odpadów przewidzianych do przetwarzania. Z uwagi na dwie instalacje (prasonożyce i paczkarka) dokonano podziału na rodzaje odpadów przewidziane do przetwarzania, w każdej instalacji oddzielnie. Na rozszerzenie działalności przetwarzania odpadów w instalacji prasonożyc, Wnioskodawca uzyskał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28.08.2014 znak: WGKiOŚ-II.6220.1.37.2014.JS, która została załączona do wniosku.

Uznano, że usankcjonowany decyzją sposób postępowania z odpadami nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, w wszystkie wymogi związane z tą działalnością będą spełnione.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. TOM Sp. z o.o.
ul. Pomorska 112
70-812 Szczecin

1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

2. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin


 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2015/04/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2015/04/30 11:28:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2015/04/30 11:28:56 nowa pozycja