Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Walczak Z. WALTECH WGKiOŚ-IX.6233.85.2013.LR 01.10.2013 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 

Szczecin, 01 października 2013 r.

 

WGKiOS-IX.6233.85.2013.LR

UNP: 52267/WGKiOS/-XXV/13

 

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

 

zmieniam

 

na wniosek Strony, decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18.06.2008 r. znak: WGKiOŚ.IV.DJa-7661/33/2008 (z późniejszymi zmianami), zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów, wydaną na rzecz Ziemowita Walczaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „WALTECH”  z siedzibą w Mierzynie przy ul. Wichrowej 17, REGON 812511730, NIP 5941393483,w następujący sposób:

 

I. W punkcie I. decyzji zmieniam ilości następujących rodzajów odpadów przeznaczonych do odzysku:

02 02 01 – odpady z mycia i przygotowania surowców                    z 6 810 Mg/rok na 5886 Mg/rok,

02 02 04 – osady z zakładowych oczyszczalni ścieków                   z 5 886 Mg/rok na 6886 Mg/rok.

 

  1. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz przywołany na wstępie przepis.

Wnioskodawca wystąpił o zmianę posiadanego zezwolenia ze względu na trudności w zapewnieniu odpowiedniej ilości surowca (pierza kurzego) do produkcji kompostu i konieczność zastąpienia go innym, adekwatnym składnikiem.

 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Otrzymują:

  1. „WALTECH” Ziemowit Walczak

ul. Wichrowa 17

72-006 Mierzyn

  1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

  1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

udostępnił: , wytworzono: 2015/02/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/02/13 11:43:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/02/13 11:43:57 nowa pozycja