Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

EUROVIA POLSKA SA WUCiP-I.6233.6.2014.LR 09.07.2014 r.

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 09 lipca 2014 r.

WUCiP-I.6233.6.2014.LR

UNP:36827/WGKiOŚ/-XXXIII/14

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 25, art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 2, art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2013 r. poz. 21) oraz art.104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2013 r. poz.. 267), po rozpatrzeniu wniosku EUROVIA POLSKA spółki akcyjnej z siedzibą w Bielanach Wrocławskich 55-040 Kobierzyce ul. Szwedzka nr 5, REGON:272885401, NIP: 6350000127, KRS 69487 w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów

 

 1. Zezwalam EUROVIA POLSKA SA na przetwarzanie niżej wymienionych odpadów:

 

 

17 03 02 –asfalt inny niż wymieniony w 1703 01                                      30 000,0 Mg/rok.

 

 1. Przetwarzanie odpadówmoże odbywać się na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych w Szczecinie przy

ul. Pieszej 27–  działka nr 1/19 obręb 1091 - Śródmieście.

 

 1. Magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie wskazanym w punkcie II decyzji, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, przy spełnieniu następujących warunków:
 2. odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
 3. okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
 4. odpady powinny być magazynowane w pryzmach, na utwardzonym podłożu, w wyznaczonych i oznakowanych miejscach, w sposóbuniemożliwiający przedostanie się ich do środowiska.

 

IV.Przetwarzanie odpadów polegać będzie na wykorzystaniu ich w procesie odzysku R5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych – do wytwarzania mas bitumicznych stosowanych do budowy poszczególnych warstw nawierzchni drogowych.

Odpad ładowany jest przy pomocy ładowarki do dozatora, z którego przenośnikiem taśmowym jest kierowany na kraty odsiewu. Żądana frakcja otrzymywana jest za pośrednictwem kratownicy z odpowiednimi otworami, zamontowanej ze spadkiem i dodatkowo wyposażonej w wibrator i fotokomórkę. Przesiany asfalt kolejnym przenośnikiem jest kierowany do wagi, skąd pod odważeniu odpowiedniej ilości dozowany jest do mieszalnika instalacji do produkcji mieszanek bitumicznych Ermont Magnum 260, o maksymalnej wydajności 260 Mg/h. Destrukt  asfaltowy  może być dodawany w ilości do 30% produkowanej mieszanki. W mieszalniku następuje dokładne wymieszanie wszystkich składników mieszanki bitumicznej (kruszywa, bitumu, wypełniacza, pyłów, odpadowego asfaltu)., po czy otrzymywana jest gotowa masa bitumiczna. Po prawidłowym wymieszaniu masy mieszalnik zostaje opróżniony. Gotowy produkt transportuje się przy pomocy podajnika wózkowego do zasobnika składowanej masy gotowej, gdzie jest magazynowany przed odbiorem. Zbiorniki te są izolowane termicznie w celu ograniczenia strat cieplnych. Magazynowanie gotowej masy jest możliwe teoretycznie przez okres 12 godzin, jednak praktyczny czas magazynowania wynosi z reguły 2 – 3 godziny. Ze zbiorników masę bitumiczną ładuje się na samochody ciężarowe i rozprowadza się na miejsca budowy lub remontu dróg.

V.EUROVIA POLSKA SA jest zobowiązana dodatkowo do:
1.Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ).
 1. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.
 2. Prowadzenia procesu odzysku w sposób zgodny z przepisami prawa w zakresie emisji do środowiska.

 

 1. Ustalam EUROVIA POLSKA SA odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji. 

 

 1.  Decyzja jest ważna do dnia 08 lipca 2024 r.oku.

 

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ustawy o odpadach.Niniejsza decyzja jest kontynuacją decyzji Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 08października 2008 r. WGKiOS.IV.DJa-7661/46/2008.

Zgodnie z interpretacją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy uzyskać w przypadku realizacji nowego przedsięwzięcia, zatem działalność polegająca na kontynuacji przetwarzania odpadów nie wymaga uzyskania takiej decyzji.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Otrzymują:

 1. EUROVIA POLSKA SA

Wytwórnia Mas Bitumicznych

ul. Podgórna 17

62–062 Strykowo.

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

 

 

 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2015/04/22, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/04/22 11:29:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/04/22 11:29:33 nowa pozycja