Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAT WOŚr-VII.6233.64.2020.DJ 17.03.2021

Prezydent Miasta Szczecin
17 marca 2021 r.
WOŚr-VII.6233.64.2020.DJ
Unp: 68965/WOŚr/-0/20
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami)

umarzam
postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek strony Pana Arkadiusza Włodarczaka z dnia 05.08.2020 r., w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie pozainstalacyjnego przetwarzania odpadów w Szczecinie przy ul. Hryniewieckiego (działka nr 14/36 oraz 14/37 obręb 1084).


U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego stanowiącego, że organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym. O umorzenie postępowania administracyjnego wnioskiem z dnia 12.02.2021 r. w imieniu Pana Arkadiusza Włodarczaka prowadzącego działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAT, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Hryniewieckiego 1, zwróciła się Pani Magdalena Jakubowska –Dorsz – pełnomocnik strony.

Zezwolenia na prowadzenie przetwarzania odpadów wydawane są w oparciu o art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późniejszymi zmianami). W uzasadnieniu wniosku o umorzenie postępowania podano, że nie stoi to w sprzeczności z interesem społecznym, ponieważ dotyczy prywatnej działalności firmy. Uznano, że umorzenie postępowania nie jest sprzeczne z interesem społecznym, a jedyną stroną w postępowaniu, zgodnie z art. 170 ustawy o odpadach, jest wnioskodawca. W toku postępowania strona została zawiadomiona o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zgodnie z art. 10 Kpa.

Wobec powyższego należało orzec o umorzeniu postępowania.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin (ewentualnie organu II instancji). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
 

Otrzymują:
Pan Arkadiusz Włodarczak Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAT
ul. Stanisława Hryniewieckiego 1
70-606 Szczecin
na ręce pełnomocnika:
Pani Magdalena Jakubowska-Dorsz
ul. Wspólna 19/6
72 – 010 Police

Do wiadomości:
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4,
70-502 Szczecin
 

udostępnił: WOŚr, wytworzono: 2021/08/12, odpowiedzialny/a: Dariusz Januszek, wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2021/08/12 14:54:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2021/08/12 14:54:00 nowa pozycja