Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

POLCAST Sp. jawna WGKiOŚ-IX.6233.95.2013.DJa 02.01.2014

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 2 stycznia 2014 r.
WGKiOŚ-IX.6233.95.2013.DJa
UNP:62955/WGKiOŚ/-XXXIII/13

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U z 2013 r. poz. 21 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku „POLCAST” Andrzej Drotlew, Bogdan Piekarski Spółki jawnej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000098622 (REGON: 810049930, NIP: 8520504283) z siedzibą w Szczecinie Al. Piastów 19, w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie przetwarzania odpadów

I. Zezwalam „POLCAST” Spółce jawnej na przetwarzanie niżej wymienionych odpadów:

12 01 01 odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 76 Mg/rok
16 01 18 metale nieżelazne 1,0 Mg/rok
17 04 02 aluminium 1,0 Mg/rok
17 04 05 żelazo i stal 2,0 Mg/rok


II. Przetwarzanie odpadów będzie prowadzone w Szczecinie przy Al. Piastów 19 (dz. Nr 22 obręb
254 Pogodno). Odzysk odpadów polegać będzie na ich przetopieniu w piecu indukcyjnym
otwartym o pojemności 150 kg. Metoda odzysku: R-4 Recykling lub odzysk metali i związków
metali.

III. Magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, przy Al. Piastów 19 w budynku odlewni, przy spełnieniu następujących warunków:
- Odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane w miejscach oznakowanych, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do gruntu lub środowiska,
- miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych.

IV. „POLCAST” Spółka jawna jest zobowiązana dodatkowo do:

1. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ).
2. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach ( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.

V. Ustalam „POLCAST” Spółkę jawną odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.

VI. Decyzja jest ważna do dnia 31 grudnia 2023 roku.

U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach. W trakcie postępowania administracyjnego pojawiła się wątpliwość prawna związana z koniecznością dołączenia do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie przetwarzania odpadów, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami). Wnioskodawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku podważył konieczność dołączenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzasadniając to tym, że kontynuacja działalności związanej z odzyskiem odpadów, nie pociągająca za sobą ingerencji w istniejące przedsięwzięcie czy też realizacji nowego przedsięwzięcia, nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Na poparcie swojej tezy Wnioskodawca załączył opinię Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18.11.2013 znak: DOOŚ.soos.070.101.1.2013.rla. Istotnie do dnia 31.12.2013 r. „POLCAST” Spółka jawna mogła prowadzić działalność związaną z odzyskiem odpadów na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 08.01.2004 r. znak: WGKiOŚ.II.DJa-7661/U/1/2004. Z kolei zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy o odpadach oraz art. 72 ust. 1 pkt 21 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów, a decyzję taką należy dołączyć do wniosku, o ile jest wymagana. W związku trudnością zinterpretowania przepisów prawa zwrócono się o wydanie opinii prawnej do Kancelarii prawnej Adwokata Igora Frydrykiewicza z siedzibą w Szczecinie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14, na temat konieczności dołączenia do wniosku na prowadzenie przetwarzania odpadów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Z uzyskanej opinii wynika, że do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w już istniejącej instalacji nie jest koniecznym dołączenie decyzji środowiskowej jeżeli nie będzie planowane nowe przedsięwzięcie w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie… tj. jeżeli wnioskodawca nie będzie prowadził rozbudowy, przebudowy etc. istniejącej instalacji (obiektu) lub dokonywał zmian dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu, na którym znajduje się instalacja (obiekt) . W związku z powyższym uznano, że warunki do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla „POLCAST” Spółki jawnej zostały spełnione.
Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawy o odpadach. W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. „POLCAST” Spółka jawna
A. Drotlew, B. Piekarski
Al. Piastów 19
70 – 310 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

udostępnił: WUCiP, wytworzono: 2014/12/09, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2014/12/09 14:54:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2014/12/09 14:54:34 nowa pozycja