Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

BFK sp. z o. o. WGKiOŚ-XIV.36.2015.LR 05.10.2015 r.

Prezydent Miasta Szczecin

 

 

 Szczecin, 05 października 2015 r.

WGKiOŚ-XIV.6233.36.2015.LR

UNP57:24/WGKiOS/XXXVII/15

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 25, art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 2, art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2013 r. poz. 21) oraz art.104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2013 r. poz.. 267), po rozpatrzeniu wniosku BFK Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pełczycach przy ul. Pełczyk nr 5, REGON: 321372026, NIP: 5941601220, KRS 461107 w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów

 1. Zezwalam BFK Polska sp. z o. o. na przetwarzanie niżej wymienionych odpadów:

19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe                                do 10 000,0 Mg/rok,

 

 1. Przetwarzanie odpadówmoże odbywać się na terenie położonym w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej – część działki nr 10/4 – obręb 3052 Nad Odrą o powierzchni 1 010,0 m2.
 2. Magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie wskazanym w punkcie II decyzji, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny, przy spełnieniu następujących warunków:
 3. odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
 4. okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
 5. odpady powinny być magazynowane w pryzmach, w oznakowanych, wydzielonych miejscach, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do środowiska,
 6. odpady wymienione w punkcie I mogą być magazynowane na szczelnej płycie obornikowej, z systemem odwadniającym wraz z dwoma zbiornikami na odcieki.
IV.Przetwarzanie odpadów polegać będzie na zastosowaniu procesu odzysku R 3- recykling i regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przetwarzania).

Proces technologiczny polegał będzie na mechanicznym wymieszaniu dostarczonych transportem samochodowym (kryte samochody ciężarowe typu „wanna”) bezpośrednio od wytwórcy odpadów do miejsca ich przetwarzania. Odpady powinny być niezwłocznie po dostarczeniu złożone na szczelnej płycie obornikowej, gdzie zostanie uformowana pryzma, złożona z warstw, na które składać się będą wymienione w punkcie I. ustabilizowane komunalne osady ściekowe oraz sieczka słomiana lub obornik zwierzęcy, jako czynnik stabilizujący, w proporcjach (w przeliczeniu na suchą masę): 65 – 75% komunalnych osadów ściekowych – 25 – 35% dodatków stabilizujących.. Następnie pryzma zostanie przykryta  20 cm warstwą torfu, ziemi kompostowej lub okrywą z geowłókniny. Pryzmy napowietrzane będą poprzez przerzucanie  ich koparko – ładowarką i w razie potrzeby nawilżane odciekami. W okresach pomiędzy kolejnymi napowietrzeniami pryzmy kompostu i jego ewentualnego nawilżania pryzma będzie okryta szczelną folią, zabezpieczającą przed opadami atmosferycznymi oraz przenikaniem do otoczenia odorów pochodzących z procesu fermentacji. Przebieg procesu w każdej pryzmie powinien być kontrolowany przez pomiar temperatury, wilgotności oraz przestrzeganie terminów przesypywania materiału w pryzmie. Przewidywany czas procesu technologicznego wynosił będzie ok. 8 tygodni. Wytworzony kompost magazynowany będzie w szczelnych, ofoliowanych  belach,  uformowanych przy użyciu belownicy.

Wytworzony kompost, po osiągnięciu odpowiednich parametrów, określonych w przepisach odrębnych, zostanie wykorzystany do nawożenia gleby pod uprawy przemysłowe.

 

V.BFK Polska sp. z o. o. jest zobowiązana dodatkowo do:
1.prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1973 ).
 1. składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.
 2. prowadzenia procesu odzysku w sposób zgodny z przepisami prawa w zakresie emisji do środowiska,
 3. bieżącego kontrolowania uciążliwości zapachowych oraz szczelności wykorzystywanej płyty obornikowej i natychmiastowego usuwania ewentualnych nieszczelności, a także prowadzenia monitoringu wpływu wykorzystywanej technologii na środowisko, w tym szczególnie gruntowo – wodne poprzez zainstalowanie piezometrów, stosowanie do przepisów ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r.  Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196 z późniejszymi zmianami) i ich okresowe odczyty,
 4. utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności,
 5. niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.
 6. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden milion) złotych.
 7. Ustalam BFK Polska sp. z o. o. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji. 
 8. Decyzja jest ważna do dnia 29 września 2025 roku.

 

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ustawy o odpadach. Wnioskodawca uzyskał  decyzję Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30.09.2015 r. znak: WGKiOŚ-II.6220.1.39.2015.DMł o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „Budowa płyty obornikowej do produkcji kompostu na bazie składników naturalnych na terenie dz. nr 10/4 obręb 3052 w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej”. Decyzja ww. została wydana po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Teren, na którym Wnioskodawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów objęty jest zapisami miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 2”, uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Nr  XXXI/901/13 z dnia 17 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z 2013 r., poz. 2751) (teren elementarny P. S. 9023.PUw z przeznaczeniem na funkcję przeładunkową, produkcyjno – składową z dopuszczeniem produkcji energii, z funkcjami towarzyszącymi, dostępem do akwenów żeglownych, z dopuszczeniem działalności stoczniowej i usług towarzyszących funkcji podstawowej, nabrzeże przeładunkowo – składowe, technologiczne. Stosownie do zapisów ww. decyzji zamierzenie inwestycyjne polegające na funkcji składowej i produkcyjnej jest zgodne z ww. zapisami planu zagospodarowania przestrzennego.

Odpady wymienione w punkcie I. decyzji mogą być wyłącznie przedmiotem przetwarzania i nie mogą być zbierane, w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy. Zbieranie ww. odpadów objęte jest zakazem, wynikającym z art. 23. ust.2 pkt 2 ustawy.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

Otrzymują:

 1. BFK Polska sp. z o. o.

ul. Pełczyk 5A

73-260 Pełczyce

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2017/01/30 12:28:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2017/01/30 12:28:02 nowa pozycja