Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

PAomasz Żarczyński

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 10 października 2014 r.
WUCiP-I.6233.33.2014.DJa
UNP: 65309 /WUCiP/-0/14

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, ust. 5, ust. 8, art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza Żarczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PARTNER (REGON: 811118350, NIP: 8581457543) z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wernyhory 17, w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie zbierania i przetwarzania odpadów


I. Zezwalam Tomaszowi Żarczyńskiemu na przetwarzanie niżej wymienionych odpadów:

Lp. Rodzaj odpadu Kod Ilość
Mg/rok
1 2 3 4
1. Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury 03 03 07 150,0
2. Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu 03 03 08 150,0
3. Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) 04 01 08 50,0
4. Odpady z polerowania i wykańczania 04 01 09 50,0
5. Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) 04 02 09 200,0
6. Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14 04 02 15 142,0
7. Opakowania z papieru i tektury
15 01 01 142,0
8. Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 150,0
9. Opakowania z drewna 15 01 03 150,0
10. Opakowania z metali 15 01 04 150,0
11. Opakowania wielomateriałowe 15 01 05 90,0
12. Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 142,0
13. Opakowania z tekstyliów 15 01 09 142,0
14. Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 15 02 03 200,0
15. Metale żelazne 16 01 17 200,0
16. Metale nieżelazne 16 01 18 100,0
17. Tworzywa sztuczne 16 01 19 200,0
18. Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 16 02 16 142,0
19. Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 16 03 04 50,0
20. Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 16 80 01 200,0
21. Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 16 81 02 50,0
22. Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 16 82 02 50,0
23. Drewno 17 02 01 150,0
24. Tworzywa sztuczne 17 02 03 150,0
25. Miedź, brąz, mosiądz 17 04 01 100,0
26. Aluminium 17 04 02 100,0
27. Ołów 17 04 03 100,0
28. Cynk 17 04 04 100,0
29. Żelazo i stal 17 04 05 150,0
30. Cyna 17 04 06 80,0
31. Mieszaniny metali 17 04 07 150,0
32. Papier i tektura 19 12 01 200,0
33. Metale żelazne 19 12 02 200,0
34. Metale nieżelazne 19 12 03 100,0
35. Tworzywa sztuczne i guma 19 12 04 200,0
36. Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 19 12 07 100,0
37. Tekstylia 19 12 08 200,0
38. Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 19 12 12 200,0
39. Papier i tektura 20 01 01 100,0
40. Odzież 20 01 10 200,0
41. Tekstylia 20 01 11 200,0
42. Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 20 01 38 100,0
43. Tworzywa sztuczne 20 01 39 100,0
44. Metale 20 01 40 100,0
45. Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 200,0

 


II. Przetwarzanie odpadów będzie prowadzone w Szczecinie przy ul. Wernyhory 15-17 część działki
Nr 8 obręb 2059 w pomieszczeniu zamkniętym. Proces odzysku będzie prowadzony w stacjonarnych
rozdrabniaczach, jednowałowym oraz dwuwałowym typu Shredder. Odpady będą zsypywane do
rozdrabniaczy, gdzie przy pomocy zestawu noży zamontowanych na wałach obracających będą
rozdrabniane do granulacji ok 10-20 mm. Proces odzysku R 12 – wymiana odpadów w celu poddania
ich któremukolwiek z procesów wym. w pozycji R 1 – R 11.
 


III. Zezwalam Tomaszowi Żarczyńskiemu na zbieranie niżej wymienionych odpadów:

Lp. Rodzaj odpadu Kod
1 2 3
1. Odpady metalowe 02 01 10
2. Zgary z hutnictwa żelaza 10 02 80
3. Żużle odlewnicze 10 09 03
4. Wybrakowane wyroby żeliwne 10 09 80
5. Zgary i żużle odlewnicze 10 10 03
6. Cynk twardy 11 05 01
7. Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 12 01 01
8. Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów 12 01 02
9. Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych 12 01 03

10. Cząstki i pyły metali nieżelaznych 12 01 04

11. Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 12 01 17
12. Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 12 01 21

13. Inne niewymienione odpady 12 01 99
14. Inne niewymienione odpady 12 01 99
15. Opakowania z metali 15 01 04
16. Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 15 01 11*
17. Zużyte opony 16 01 03
18. Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 16 0112
19. Zbiorniki na gaz skroplony
16 01 16

20. Metale żelazne 16 01 17

21. Metale nieżelazne 16 01 18

22. Tworzywa sztuczne 16 01 19

23. Szkło 16 01 20

24. Inne niewymienione odpady 16 01 99
25. Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 16 02 13*
26. Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 16 02 14
27. Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń 16 02 15
28. Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 16 02 16
29. Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
16 03 04
30. Baterie i akumulatory ołowiowe 16 06 01*

31. Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 16 06 02*

32. Baterie zawierające rtęć 16 06 03*

33. Inne baterie i akumulatory 16 06 05

34. Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 16 80 01
35. Miedź, brąz, mosiądz 17 04 01
36. Aluminium 17 04 02
37. Ołów 17 04 03
38. Cynk 17 04 04
39. Żelazo i stal 170405
40. Cyna 170406
41. Mieszaniny metali 170407
42. Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 17 04 09*
43. Kable inne niż wymienione w 17 04 10 17 04 11
44. Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych 19 01 02
45. Odpady żelaza i stali 19 10 01
46. Odpady metali nieżelaznych 19 10 02
47. Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03 19 10 04
48. Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05 19 10 06
49. Metale żelazne 19 12 02
50. Metale nieżelazne 19 12 03
51. Tworzywa sztuczne i guma 19 12 04
52. Szkło 19 12 05
53. Metale 20 01 40

Odpady niebezpieczne oznaczono górnym indeksem „*”


IV. Zbieranie odpadów może odbywać się w Szczecinie przy ul. Wernyhory 15-17 część działki nr 8 z obrębu 2059, na terenie wynajmowanym od Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie składającym się z boksów garażowych, budynku gospodarczego oraz utwardzonego terenu o powierzchni 318,3 m kw.

V. Magazynowanie odpadów przewidzianych do zbierania i przetwarzania według rodzajów określonych w punkcie I i III może odbywać się na terenie do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, przy ul. Wernychory 15-17, przy spełnieniu następujących warunków:
- Odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane w miejscach oznakowanych, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do gruntu lub środowiska,
- miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych.
- magazynowanie odpadów może odbywać się w kontenerach, pojemnikach, workach typu big-bag, w zależności od rodzajów i właściwości odpadów, w wyznaczonym miejscu na placu magazynowym lub pomieszczeniu magazynowym,
- odpady będą magazynowane selektywnie w pojemnikach lub kontenerach nie wchodzących w reakcje fizyczne lub chemiczne z magazynowanymi odpadami,
- należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych z przepakowywaniem, przeładowywaniem, załadunkiem odpadów na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich do środowiska, a w przypadku rozlania, wysypania lub zanieczyszczenia gruntu, natychmiast usunąć zagrożenie przy użyciu sorbentów, wymiany zanieczyszczonej gleby lub w inny sposób usunąć zagrożenie przy zachowaniu szczególnych warunków określonych w przepisach bhp.
VI. Określam następujące metody zbierania odpadów:
1. Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia większej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przekazania kolejnemu posiadaczowi.
2. Odpady mogą być wstępnie sortowane w sposób nieprowadzący do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany ich kwalifikacji.
3. Odpady powinny być zbierane selektywnie w pojemnikach, kontenerach, big-bagach w pomieszczeniach magazynowych lub na utwardzonym placu magazynowym przystosowanym do ich gromadzenia.

VII. Pan Tomasz Żarczyński jest zobowiązany dodatkowo do:

1. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ).
2. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach ( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.

VIII. Ustalam Pana Tomasza Żarczyńskiego odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.

IX. Wymagania wynikające z przepisów odrębnych:
W przypadku zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy zastosować się do obowiązków nałożonych na zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznymi i elektronicznym (Dz. U z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z późniejszymi zmianami).

X. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc zł.) i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł. ( jeden milion zł.).


XI. Decyzja jest ważna do dnia 30 września 2024 roku.
 

U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ustawy o odpadach.
Działalność związana ze zbieraniem odpadów przy ul. Wernyhory 15-17 prowadzona jest jako kontynuacja dotychczasowej działalności, w oparciu o zezwolenie wydane na podstawie ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawy o odpadach. W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. Pan Tomasz Żarczyński
PARTNER
ul. Wernyhory 17
71 – 240 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 8 maja 2015 r.

WGKiOŚ-XIV.6233.1.2015.DJa

UNP: 26415/WGKiOS/-0/15

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego                    (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)

 

zmieniam

 

na wniosek Strony decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 października 2014 r. znak: WUCiP-I.6233.33.2014.DJa – zezwolenie na prowadzenie zbierania i przetwarzania odpadów, wydaną na rzecz Pana Tomasza Żarczyńskiego prowadzącego działalność pod nazwą PARTNER                      (NIP: 8581457543, REGON: 811118350), z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wernyhory 17,                                     w następujący sposób:

 

 

  1. Do punktu I ww. decyzji wyszczególniającego rodzaje odpadów przewidziane do przetwarzania, dodaję odpady:

 

-          kable inne niż wymienione w 17 04 10                                 17 04 11          100 Mg/rok

 

 

  1. Punkt II ww. decyzji określający miejsce i dopuszczoną metodę przetwarzania odpadów otrzymuje brzmienie:

 

Przetwarzanie odpadów będzie prowadzone w Szczecinie przy ul. Wernyhory 15-17, część działki nr 8 obręb 2059 w pomieszczeniu zamkniętym. Proces odzysku będzie prowadzony:

  1. w stacjonarnych rozdrabniaczach, jednowałowym oraz dwuwałowym typu Shredder. Odpady będą zsypywane do rozdrabniaczy gdzie przy pomocy zestawu noży zamontowanych na wałach obracających będą rozdrabniane do granulacji 10-20 mm.
  2. w granulatorze kabli KOMBI stanowiącym stacjonarną kompaktową linię do recyklingu przewodów, działającym na zasadzie odseparowania granulatu miedzi lub aluminium oraz granulatu izolacji kabla – w odniesieniu do odpadów o kodzie 17 04 11 (kable inne niż wymienione w 17 04 10)

Proces odzysku R 12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wym. w pozycji R 1 – R 11.

 

  1. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiącego, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ja wydał. Powyższa zmiana dotyczy dodania odpadów kabli (17 04 11) przewidzianych do przetwarzania w stacjonarnym granulatorze KOMBI. 

Uznano, że usankcjonowany decyzją sposób postępowania z odpadami nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, w wszystkie wymogi związane z tą działalnością będą spełnione.

 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Otrzymują:

  1. Pan Tomasz Żarczyński

PARTNER

ul. Wernyhory 17

71-240 Szczecin

  1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

  1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

udostępnił: WUCiP, wytworzono: 2015/03/31, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2016/03/23 11:01:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2016/03/23 11:01:08 modyfikacja wartości
Dariusz Januszek 2015/03/31 12:00:14 nowa pozycja