Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

EUROINSBUD sp. z o. o. WGKiOŚ-IX.6233.108.2013.LR 17.12.2013 r.

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 17 grudnia 2013 r.

WGKiOŚ-IX.6233.108.2013.LR

UNP:74529/WGKiOŚ/-XXXIII/13

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 25, art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 2, art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2013 r. poz. 21) oraz art.104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.. 267), po rozpatrzeniu wniosku „EUROINSBUD” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Koksowej nr 4, REGON: 005480536, NIP: 8510205165, w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów

 

  1. Zezwalam „EUROINSBUD” sp. z o. o. na przetwarzanie niżej wymienionych odpadów:

 

 

10 01 02 – popioły lotne z węgla,

10 01 17 – popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16.

Łączna ilość odpadów dopuszczonych do przetwarzania wynosi 2 000 Mg/rok.

 

  1. Przetwarzanie odpadówmoże odbywać się na terenie przy ul. Koksowej 4 w Szczecinie –

zgodnie z umową dzierżawy z dnia 02.01.2007 r. 

 

  1. Magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie przy ul. Koksowej 4  w Szczecinie, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, przy spełnieniu następujących warunków:
  2. odpady, z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
  3. okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
  4. odpady powinny być magazynowane w zamkniętych silosach, wyposażonych w filtry przeciwpyłowe, w sposóbuniemożliwiający przedostanie się ich do środowiska.

 

IV.Przetwarzanieodpadów polegać będzie na wykorzystaniu ich w procesie odzysku R5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych – do wytwarzania drobnowymiarowych elementów drogowych typu kostka betonowa, krawężniki drogowe, obrzeża trawnikowe, płytki chodnikowe itp. Popioły będą wykorzystywane jako dodatek (wypełniacz) zastępujący cement  w ilości kilku procent w stosunku do cementu zużywanego w produkcji. Odpowiednio odważone porcje kruszywa, cementu, popiołów i wody dodawane są do mieszalnika, w którym następuje mieszanie składników. Gotowa mieszanka betonu transportowana jest do hali produkcyjnej, w której z pojemników transportowych jest podawana do formy. PO napełnieniu formy uruchamiany jest system wibracji, niezbędny do zagęszczenia betonu, a następnie pod wpływem nacisku prasy formowany jest element drogowy. Odformowanie elementu jest wykonywane na paletę, na której transportuje się element do miejsca dojrzewania betonu. Gotowe elementy po ok. 24 – 48 godzinach są transportowane na plac magazynowy gotowych elementów.

 

V.„EUROINSBUD” sp. z o. o. jest zobowiązana dodatkowo do:
1.Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ).
  1. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

 

  1. Ustalam „EUROINSBUD” sp. z o. o. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji. 

 

  1.  Decyzja jest ważna do dnia 16 grudnia 2023 roku.

 

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ustawy o odpadach.Wnioskodawca do wniosku załączył decyzję Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25.10.2013 r. znak: WGKiOŚ-II.6220.5.23.2013.JS o o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów, tj. popiołów w instalacji do produkcji betonu przeznaczonego do wyrobu drobnowymiarowych elementów betonowych na terenie Euroinsbud sp. z o. o.  przy ul. Koksowej 4 w Szczecinie.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Otrzymują:

  1. EUROINSBUD sp. z o. o.

ul. Koksowa 4

70–031 Szczecin

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

 

 

udostępnił: , wytworzono: 2015/02/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/02/13 11:23:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/02/13 11:23:31 nowa pozycja