Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

ZWiK sp. z o. o. WUCiP-I.6233.51.2014.LR 04.12.2014 r.

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 04 grudnia 2014 r.

WUCiP-I.6233.51.2014.LR

UNP:76668/WUCiP/-VII/14

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 25, art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 2, art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2013 r. poz. 21) oraz art.104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2013 r. poz.. 267), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Golisza nr 10, REGON: 811931430, NIP: 8512624854, KRS 63704 w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów

 

 1. Zezwalam Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. na przetwarzanie niżej wymienionych odpadów:

 

10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 100104)

                                                                                                                                                                  100,0 Mg/rok

17 01 01 –odpady  betonu oraz  gruz betonowy z rozbiórek i remontów                                                500,0  Mg/rok,

17 01 02 – gruz ceglany                                                                                                                           400,0 Mg/rok,

17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03                                     6 000,0 Mg/rok.

 

 1. Przetwarzanie odpadówmoże odbywać się na terenie obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

sp. z o. o. w Szczecinie:

 1. Zakład Produkcji Wody „Pomorzany” – ul. Szczawiowa 9-14,
 2. Zakład Produkcji Wody „Zdroje” – ul. Batalionów Chłopskich 119-120,
 3. Zakład Produkcji Wody „Pilchowo” – ul. Wodociągowa 5,
 1. Zakład Produkcji Wody „Świerczewo” – ul. Przygodna 1,
 2. Zakład Produkcji Wody „Arkonka” – ul. Międzyparkowa 1,
 3. Zakład Produkcji Wody „1 Maja” – ul. Bożeny 1,
 4. Zakład Produkcji Wody „Skolwin” – ul. Plażowa 1,
 5. Pompownia Wody „Kijewo” – ul. Zwierzyniecka 1,
 6. Pompownia Wody „Lechicka” - ul. Lechicka,
 7. Pompownia Wody „Warcisława” – ul. Warcisława 29,
 8. Pompownia Wody „Łączna” – ul. Łączna”,
 9. Pompownia Wody „Unii Lubelskiej” – ul. Klonowica 17,
 10. Pompownia Wody „Płonia” – ul. Uczniowska 5,
 11. Hydrofornia „Las Arkoński”,
 12. Hydrofornia „Szafera” – ul. Szafera 11,
 13. Hydrofornia Nr 1 „Pomorzany” – ul. 9 Maja,
 14. Hydrofornia Nr 2 „Pomorzany” – ul. Dunikowskiego,
 15. Hydrofornia Nr 3 „Pomorzany” – ul. Dunikowskiego,
 16. Hydrofornia Nr 4 „Pomorzany” – ul. Legnicka,
 17. Zbiorniki wyrównawcze: „Lechicka”, „Za Autostradą”, „Las Arkoński”, „Niebuszewo”, „Warszewo”,

ul. Łączna, „Skolwin”,

 1. Zbiorniki ruchowe: „Pomorzany”, „Niebuszewo”, „Warszewo” – ul. Łączna.
 2. OSK „Płonia” /III – obręb 194 Dąbie – ul. Szosa Stragardzka,
 3. Przepompownia Ścieków „Górny Brzeg” /II – obręb 52 Śródmieście – ul. Zapadła 8,
 4. Przepompownia Ścieków „Białowieska” II – ul. Białowieska 7,
 5. Przepompownia Ścieków „Dolny Brzeg” /I – obręb 84 Śródmieście ul. Jana z Kolna 8,
 6. Przepompownia Ścieków „Grabów” /I – obręb 14 N/Odrą ul. 1 Maja 31,
 7. Przepompownia Ścieków „Podjuchy” /III – szt. 2 – obręb 112 Dąbie ul. Szlamowa 4B,
 8. Wydział Mechaniczno – Energetyczny (wraz z warsztatami) – ul. Ceglana 2,
 9. Baza Transportu i Sprzętu – ul. Ceglana 2,
 10. Laboratorium – ul. Szczawiowa 9-14,
 11. Magazyn Główny, w którym znajdują się zapasy awaryjnych materiałów do napraw rurociągów

i innych urządzeń technicznych – ul. Szczawiowa 9 -14,

 1. Magazyn części samochodowych nr 2 – ul. 1 Maja 31.
 1. Magazynowanie odpadów może odbywać się na terenach wskazanych w punkcie II decyzji, do których Wnioskodawca posiada tytuł prawny, przy spełnieniu następujących warunków:
 2. odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
 3. okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
 4. odpady powinny być magazynowane w oznakowanych, wydzielonych miejscach, luzem lub w kontenerach, na terenie poszczególnych obiektów lub w miejscu awarii.

 

IV.Przetwarzanie odpadów polegać będzie na wykorzystaniu ich w procesie odzysku R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycjachR1 – R11 – odzysk na własne potrzeby do utwardzania, remontów i modernizacji dróg i placów.

 

V.Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. jest zobowiązana dodatkowo do:
1.prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ).
 1. składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.
 2. prowadzenia procesu odzysku w sposób zgodny z przepisami prawa w zakresie emisji do środowiska,
 3. utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności,
 4. niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

 

 1. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden milion) złotych.

 

 1. Ustalam Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji. 

 

 1.  Decyzja jest ważna do dnia 03 grudnia 2024 r.oku.

 

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ustawy o odpadach.Niniejsza decyzja jest związana z  kontynuacją działalności.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Otrzymują:

 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.

ul. Golisza 10

Szczecin

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2015/04/22, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/04/22 13:16:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/04/22 13:16:16 nowa pozycja