Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

ZWiK sp. z o. o. WUCiP-I.6233.57.2014.LR 11.12.2014 r.

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 11 grudnia 2014 r.

WUCiP-I.6233.57.2014.LR

UNP:77434/WUCiP/-VII/14

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 25, art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 2, art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2013 r. poz. 21) oraz art.104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2013 r. poz.. 267), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Golisza nr 10, REGON: 811931430, NIP: 8512624854, KRS 63704 w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów

 

 1. Zezwalam Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. na przetwarzanie niżej wymienionych odpadów:

 

19 08 05 – ustabilizowane komunalne odpady ściekowe                                                                       7 777,0 Mg/rok.

 

 1. W wyniku przetwarzania zostaną wytworzone następujące rodzaje odpadów:

19 01 12 – żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 190111                           5 000,0 Mg/rok,

19 01 05* - osady filtracyjne z oczyszczania gazów odlotowych                                       500,0 Mg/rok.

 

 1. Przetwarzanie odpadówmoże odbywać się na terenie Mechaniczno – biologicznej oczyszczalni

ścieków komunalnych „Pomorzany”, położonej przy ul. Tama Pomorzańska 8 (dz. Nr 9/5 – obręb

1059).

 

 

 1. Magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie wskazanym w punkcie II decyzji, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny, przy spełnieniu następujących warunków:
 2. odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
 3. okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
 4. odpady powinny być magazynowane w oznakowanych, wydzielonych miejscach, luzem lub w kontenerach, na terenie poszczególnych obiektów lub w miejscu awarii.

 

V.Przetwarzanie odpadów polegać będzie na unieszkodliwianiu ich w procesie D10  – Przekształcanie termiczne na lądzie – w spalarni osadów ściekowych. Spalarnia zlokalizowana jest w budynku obróbki osadu, w zachodniej części oczyszczalni ścieków, pomiędzy budynkiem socjalno – biurowym a budynkiem warsztatu.

Wysuszony osad jest transportowany przez przenośniki śrubowe do małego zbiornika buforowo – rozdzielającego przed spalaniem., w którym osady rozdzielane są na dwa piece. Następnie przenośniki śrubowe przenoszą osad do zaworu obrotowego dla zachowania jednostajnego podawania osadu do śrub rusztowych. Śruby rusztowe zasilają osadem palenisko wyposażone w schodkowy ruchomy ruszt, który jest umieszczony na spodzie paleniska. Prędkość przesuwu rusztu sterowana jest tak, aby zapewnić całkowite spalenie dostarczonego osadu.

Podpory oraz ściany rusztu chłodzone są wodą, co zapobiega powstawaniu żużla na ruszcie oraz zapewnia utrzymanie stałej temperatury termicznej obróbki osadu.

Gazy wylotowe kierowane są bezpośrednio do komory spalania wtórnego, w której pozostają co najmniej 2 sekundy w temp. Min. 850oC. Komora spalania wtórnego wyposażona jest w olejowy palnik dopalający, zabezpieczający utrzymanie temperatury min. 850 oC podczas uruchomienia,  pracy i wyłączania. Do komory doprowadzane jest powietrze wtórne, zabezpieczające całkowite spalenie materii organicznej w gazach wylotowych. Gazy wylotowe oczyszczane są w systemie oczyszczania składającym się z reaktora, filtra i płuczki, po czym kierowane są do komina. Lotne popioły i pozostałości resztkowe z węgla aktywnego i wodorowęglanu sodu są odprowadzane zamkniętym systemem do silosu magazynowego umieszczonego na zewnątrz budynku. Popioły przy końcu pieca opadają na śrubowy przenośnik rozładunkowy i odprowadzane są na zewnątrz pieca.  

 

VI.Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. jest zobowiązana dodatkowo do:
1.prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ).
 1. składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.
 2. prowadzenia procesu odzysku w sposób zgodny z przepisami prawa w zakresie emisji do środowiska,
 3. utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności,
 4. niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem,
 5. w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem należy uzyskać stosowne zezwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych wynikające z przepisów Prawa budowlanego, przekazać uprawnionym odbiorcom wszelkie odpady znajdujące się na przedmiotowym terenie, a w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia terenu należy poddać go rekultywacji w celu doprowadzenia do stanu przed rozpoczęciem działalności.

 

 1. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden milion) złotych.

 

 1. Ustalam Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji. 

 

 1.  Decyzja jest ważna do dnia 03 grudnia 2024 roku.

 

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ustawy o odpadach.Niniejsza decyzja jest związana z  kontynuacją działalności.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Otrzymują:

 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.

ul. Golisza 10

Szczecin

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Szczecin, 20 stycznia 2015 r.

WUCiP-I.6233.57-1.2014.LR

UNP: 77434/WUCiP/-VII/14

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)

 

p o s t a n a w i a m

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 11.12.2014 r. znak: WUCiP-I.6233.57.2014.LR, wydanej na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Golisza 10, w następujący sposób:

 

I.W punkcie IV. decyzji z dnia 11.12.2014 r. znak: WUCiP-I.6233.57.2014.LR błędnie wskazano punkt decyzji określający teren, na którym dopuszczone jest magazynowanie odpadów :

jest: „w punkcie II”,

 

powinno być: „w punkcie III”.

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Postanowienie wydano w celu sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 11.12.2014 r. znak: WUCiP-I.6233.57.2014.LR.

 

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego: 70 – 207 Szczecin pl. Batorego 4. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Prezydentem Miasta Szczecin w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Otrzymują:

 1. ZWiK sp. z o. o.

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

 1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

 1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

 

 

 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2015/04/22, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/04/22 13:23:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/04/22 13:23:42 nowa pozycja