Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

TimbeRec Sp. z o.o. WGKiOŚ-II.6233.86.2016.DJ 18.08.2016

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 18 sierpnia 2016 r.
WGKiOŚ-II.6233.86.2016.DJ
UNP: 49042/WGKiOŚ/-XXXVII/16
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku firmy TimbeRec Sp. z o.o. wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000628407 (REGON: 365002364, NIP: 7010597606) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 49, w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie przetwarzania odpadów

I. Zezwalam TimbeRec Sp. z o.o. na przetwarzanie niżej wymienionych odpadów:
- 19 12 07 - drewno inne niż wymienione w 19 12 06 200 000,00 Mg/rok

II. Przetwarzanie odpadów będzie prowadzone na części działki nr 2/8 obręb 3061 przy ul. Nad Odrą 10 w Szczecinie. Proces przetwarzania polegał będzie na ręcznej separacji zanieczyszczeń oraz doczyszczeniu odpadów drewna. Odpady po doczyszczeniu będą wykorzystywane jako surowiec do produkcji płyt wiórowych w przemyśle. Proces odzysku odpadów musi być prowadzony wyłącznie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 796). Metody odzysku: R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycjach R1-R11.

III. Określam rodzaje odpadów powstających w wyniku przetwarzania:

- 19 12 01 – papier i tektura 5,00 Mg/rok
- 19 12 02 – metale żelazne 25,00 Mg/rok
- 19 12 03 – metale nieżelazne 25,00 Mg/rok
- 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma 15,00 Mg/rok
- 19 12 07 – drewno (zrębka odpadowa) 200,00 Mg/rok

IV. Magazynowanie odpadów według rodzajów określonych w punkcie I i III może odbywać się na terenie do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, wskazany w punkcie II, przy spełnieniu następujących warunków:
- odpady z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane w miejscach oznakowanych,
- miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże i być niedostępne dla osób nieupoważnionych,
- odpady powinny być magazynowane w sposób uniemożliwiający ich niekontrolowaną migrację,
- należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych z przepakowywaniem, przeładowywaniem, załadunkiem odpadów na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich do środowiska, a w przypadku wysypania lub zanieczyszczenia gruntu, natychmiast usunąć zagrożenie przy użyciu sorbentów, wymiany zanieczyszczonej gleby lub w inny sposób usunąć ewentualne zagrożenie.

V. TimbeRec Sp. z o.o. jest zobowiązana dodatkowo do:
1. Przekazywania odpadów wytworzonych w wyniku przetwarzania oraz odpadów nie przetworzonych we własnym zakresie, następnemu posiadaczowi mającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
2. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973).
3. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach ( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.
4. Niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

VI. Ustalam TimbeRec Sp. z o.o. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.

VII. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc zł.) i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł. ( jeden milion zł.).

VIII. Decyzja jest ważna do dnia 17 sierpnia 2026 roku.

U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach.
Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawy o odpadach. Działalność związana z przetwarzaniem odpadów przy ul. Nad Odrą 10, jako pozainstalacyjne przetwarzanie odpadów, nie jest wyszczególnionym przedsięwzięciem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( tekst jednolity: Dz. U z 2016 r. Nr 71), dla której wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:

1. TimbeRec Sp. z o.o.
ul. Mokotowska 49
00-542 Szczecin
2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/31, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2017/01/31 10:51:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2017/01/31 10:51:54 nowa pozycja