Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Wilkocki Przedsiębiorstwo Budowlane Henryk Wilkocki WGKiOŚ-II.6233.17.2016.LR 16.03.2016 r.

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 16 marca 2016 r.

WGKiOŚ-II.6233.17.2016.LR

UNP  10148/WGKiOŚ/XXVII/16

 

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2013 r. poz. 21z późniejszymi zmianami) oraz art.104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.. 23), po rozpatrzeniu wniosku Henryka Wilkockiego, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Wilkocki Przedsiębiorstwo Budowlane Henryk Wilkocki” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Spiskiej 22, REGON: 006616009, NIP 85200004126 w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

 

 1. Zezwalam Henrykowi Wilkockiemu na zbieranie niżej wymienionych odpadów:

01 01 02 – odpady z wydobywania kopali innych niż rudy metali

01 04 08 – odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 91 94 97

01 04 09 – odpadowe piaski i iły

01 04 12 – odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

01 04 13 – odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione 01 04 07

02 01 01 – osady z mycia i czyszczenia

02 03 01 – szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców

02 04 01 – osady z oczyszczania i mycia buraków

10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 100104)

10 01 02 – popioły lotne z węgla

10 01 15 – popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 100114

10 01 17 – popioły lotne ze współspalania węgla z biomasą nie pochodzące z palenisk fluidalnych

10 0180 – mieszanki popiołowo – żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

10 01 82 – mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym

10 02 01 – żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)

10 06 80 – żużle szybowe i granulowane

10 09 03 – żużle odlewnicze

10 09 06 – rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05

10 09 08 – rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07

10 10 06 – rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05

10 12 08 – wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle, i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

10 13 82 – wybrakowane wyroby

13 01 09* - mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne

13 01 11* - syntetyczne oleje hydrauliczne

13 01 13* – inne oleje hydrauliczne

13 02 08* - inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 08 99* - inne niewymienione odpady

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 – opakowania z drewna

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe,

15 01 07 – opakowania ze szkła

15 01 09 – opakowania z tekstyliów

15 02 02* – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

16 01 03 – zużyte opony

16 01 07* – filtry olejowe

16 02 10* - zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 160209

16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212

16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213

16 02 15*zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212

16 02 16 – elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215

16 06 01* – baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 02* – baterie i akumulatory niklowo - kadmowe

16 06 04 – baterie alkaliczne (z wyłączeniem 160603)

16 06 05 – inne baterie i akumulatory

16 07 08* – odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty

16 07 09* - odpady zawierające inne substancje niebezpieczne

16 07 99 – inne niewymienione odpady

16 07 99 – inne niewymienione odpady

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 – gruz ceglany

17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 06* - zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne,

17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106

17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 inne niewymienione odpady

17 02 01 – drewno

17 02 02 – szkło

17 02 03 – tworzywa sztuczne

17 02 04* - odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

17 03 01* – mieszanki bitumiczne zawierające smołę

17 03 02 mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 170301

17 03 03* - smoła i produkty smołowe

17 03 80 – odpadowa papa

17 04 09* - odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 04 10* - kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne

17 05 03* - gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)

17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 170503

17 05 06 – urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17050517 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 170507

17 05 07* - tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 03* - inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603

17 06 05* - materiały budowlane zawierające azbest

17 08 01* - materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 08 04 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 170801

17 09 01* - odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć

17 09 02* - odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)

17 09 03* - inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wym. w 170901, 170902 i 170903

19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)

19 12 06* - drewno zawierające substancje niebezpieczne

19 12 09 minerały (np. piasek, kamienie)

20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 200137

20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach,

20 02 02- gleba i ziemia, w tym kamienie

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe

 

 

 1. 1. Zbieranie odpadówniebezpiecznych wymienionych w punkcie I.może odbywać się w Szczecinie przy

ul. Mostnika 1 (działka nr 4/6).

2. Odpady inne niż niebezpieczne wymienione w punkcie I. może odbywać się na terenie przy ul.

Tczewskiej 32 (cz. dz. nr 6/1 o pow. 2297 m2).

 

 

 1. Magazynowanie odpadów wymienionych w punkcie I. może odbywać się na terenach wskazanychw punkcie II decyzji, do których Wnioskodawca posiada tytuł prawny, przy spełnieniu następujących warunków:
 2. odpady, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów,
  • okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
 3. odpady będą zbieranie w wyznaczonym miejscu luzem w pryzmach lub w pojemnikach, kontenerach, posegregowane typami i rodzajami,  
 4. odpady azbestowe powinny być magazynowane w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, opakowane szczelną folią, oznakowane odpowiednimi etykietami,
 5. odpady ropopochodne powinny być magazynowane w szczelnych, zamykanych pojemnikach,
 6. odpady zawierające rtęć powinny być magazynowane w sposób uniemożliwiający uwolnienie rtęci do środowiska,
 7. zużyte akumulatory powinny być magazynowane na paletach lub zapakowane w specjalistyczne pojemniki kwasoodporne,
 8. odpady powinny być magazynowane selektywnie, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do środowiska i zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych,
 9. miejsca magazynowania odpadów powinny być niedostępne dla osób nieupoważnionych.

 

IV.Określam następujące metody zbierania odpadów:
1.Odpady będą odbierane od posiadaczy i przewożone własnym bądź wynajmowanym transportem do miejsca zbierania bądź skupowane po dostarczeniu bezpośrednio przez dostawców.
2.Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia odpowiedniej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przed przekazaniem kolejnemu posiadaczowi.

 

V.Henryk Wilkocki jest zobowiązany do:  
 • przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,
-prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2014, poz. 1973 ),
 1. składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami,
 2. utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności,
 3. niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

 

 1. Ustalam Henryka Wilkockiego odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji. 

 

 1. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden milion) złotych.

 

 

 1.  Decyzja jest ważna do dnia 15 marca 2026 roku.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

W zezwoleni nie ujęto odpadów o kodzie 19 12 11, 19 12 12, 17 04 01, 17 04 02 i 17 04 11. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy pozostałości z sortowania odpadów komunalnych objęte są zakazem zbierania, o ile są przeznaczone do składowania. We wniosku nie zawarto informacji na temat dalszego postepowania z odpadami tego rodzaju. Zbieranie odpadów złomu wymaga wcześniejszego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stosownie do art. 42 ust. 4 ustawy, a decyzja taka nie została do wniosku dołączona mimo wezwania. 

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 Otrzymują:

 1. Henryk Wilkocki  

Wilkocki Przedsiębiorstwo Budowlane Henryk Wilkocki

ul. Spiska 22

71–042 Szczecin

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

 

 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2017/01/30 13:09:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2017/01/30 13:09:49 nowa pozycja