Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Lafarge Beton Towarowy Sp. z o.o. 14.01.2015 r. WUCiP-I.6233.2.2015.DJa

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 14 stycznia 2015 r.
WUCiP-I.6233.2.2015.DJa
UNP: 1639 /WUCiP/-VII/15
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pani Grażyny Chmielewskiej, występującej z pełnomocnictwa na rzecz Lafarge Beton Towarowy Sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000089530 (REGON: 810532514, NIP: 8580003113), z siedzibą w Szczecinie przy ul. Chmielewskiego 13, w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie przetwarzania odpadów w Wytwórni Betonu Towarowego w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 13H oraz ul. Chmielewskiego 12

I. Zezwalam Lafarge Beton Towarowy Sp. z o.o. na prowadzenie przetwarzania niżej wymienionych odpadów:

10 01 02 popioły lotne z węgla 9 600,00 Mg/rok
10 01 17 popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16 9 600,00 Mg/rok

II. Przetwarzanie odpadów będzie prowadzone w Szczecinie w Wytwórni Betonu towarowego przy ul. Tama Pomorzańska 13H ( dz. nr 12/4 obręb 1058) oraz Chmielewskiego 12 ( dz. 19/8 obręb 1057). Odzysk odpadów polegać będzie na łączeniu popiołów z kruszywem, cementem i wodą w celu produkcji masy betonowej w węźle betoniarskim. Metoda odzysku: R-5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych.

III. Magazynowanie odpadów według rodzajów określonych w p. I może odbywać się na terenie do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, w Szczecinie przy ul. Chmielewskiego 12 i Tama Pomorzańska 13H, przy spełnieniu następujących warunków:
- Odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane w miejscach oznakowanych, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do gruntu lub środowiska,
- popioły lotne o kodach 10 01 02 i 10 01 17 magazynowane będą w stalowych silosach, z których będą bezpośrednio przewodami podawane do instalacji produkcji betonu. .
- miejsca magazynowania odpadów muszą spełniać warunki odpowiedniego stanu sanitarnego i porządkowego, w szczególności w zakresie ograniczenia pylenia.
- należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych przeładowywaniem, załadunkiem odpadów do instalacji lub na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich do środowiska, a w przypadku wysypania, lub zanieczyszczenia gruntu, natychmiast usunąć zagrożenie przy użyciu sorbentów, wymiany zanieczyszczonej gleby lub w inny sposób usunąć ewentualne zagrożenie.

IV. Lafarge Beton Towarowy Sp. z o.o. jest zobowiązana dodatkowo do:

1. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973).
2. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach ( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.
3. Niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

V. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc zł.) i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł. ( jeden milion zł.).

VI. Ustalam Lafarge Beton Towarowy Sp. z o.o. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.

VII. Decyzja jest ważna do dnia 13 stycznia 2025 roku.

U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach. Lafarge Beton Towarowy Sp. z o.o. zwróciła się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w związku z wejściem w życie nowej ustawy o odpadach i terminami określającymi wygaśnięcie dotychczasowych zezwoleń. Działalność związana z przetwarzaniem odpadów w Wytwórni Betonu w Szczecinie była prowadzona wcześniej na podstawie zezwolenia na odzysk odpadów – decyzja z dnia 20.05.2015 r. znak: WGKiOŚ.II.DJa-7661/U/32/2004. Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawy o odpadach. W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia. Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.
Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Otrzymują:
1. Lafarge Beton Towarowy Sp. z o.o.
ul. Chmielewskiego 13
70 – 028 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2015/04/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2015/04/30 10:36:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2015/04/30 10:36:56 nowa pozycja