Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

ENERGOPOL-SZCZECIN SA WGKiOŚ-II.6233.50.2017.LR 07.09.2017 r.

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 07 września 2017 r.

WGKiOŚ-II.6233.50.2017.LR

UNP:48570/WGKiOŚ/-XXXVII/17

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.. 23), art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, ust. 5, art. 43 ust. 2, art. 44, w związku z art. 25 i art. 30 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2013 r. poz. 21), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r. poz. 796),po rozpatrzeniu wniosku „ENERGOPOL - SZCZECIN” spółki akcyjnej z siedzibą w  Szczecinie przy ul. Św. Floriana nr 9/13, REGON: 005479007, NIP 8520500598, KRS 160887, w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami

 

 1. Zezwalam ENERGOPOL – SZCZECIN SA na przetwarzanie niżej wymienionych rodzajów odpadów:

01 04 09  – odpadowe piaski oraz iły                                                                                                         18 000,00 Mg,

17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 170503                                       2 000,00 Mg.

Proces odzysku  5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych – do  utwardzania powierzchni terenów, dróg oraz poboczy, jak również jako podkład pod szlak na wale przeciwpowodziowym  (umocnienie rdzenia korpusu budowli hydrotechnicznej) w związku z realizacją zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie”.

Odpady będą wykorzystywane do prac budowlanych. Przetwarzanie będzie polegało na odspojeniu gruntu i ziemi, a następnie uzyskany materiał będzie sortowany i układany w pryzmy zabezpieczone przed osuwaniem i negatywnym wpływem na środowisko. Następnie materiał będzie przetransportowany do miejsca odzysku (wbudowania) wozidłami samowyładowawczymi i wbudowany zgodnie ze specyfikacją techniczną przy pomocy koparki i rozściełacza. Przed odspojeniem gruntu oraz jego przetworzeniem zostanie on poddany badaniom w akredytowanym laboratorium. Odpad będzie pozyskiwany z innych inwestycji.

Stosownie do art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późniejszymi zmianami) nie może ulec zmianie stan wody na gruncie, kierunek jej odpływu ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

 1. W wyniku przetworzenia nie będą wytwarzane inne rodzaje odpadów.
 2. Magazynowanieodpadów według rodzajów określonych w punkcie I może się odbywać w Szczecinie na terenie prowadzonej inwestycji w rejonie ul. Jeziornej, przy spełnieniu następujących warunków:

-     konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat,

 • okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
 • odpady powinny być magazynowane selektywnie, w sposób uniemożliwiający mieszanie różnych rodzajów odpadów, luzem, w pryzmach, w sposób zabezpieczający przed osuwaniem oraz uniemożliwiający negatywny wpływ na środowisko.
 • miejsca magazynowania odpadów muszą spełniać warunki odpowiedniego stanu sanitarnego, porządkowego oraz przepisów BHP,
 • należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych z przeładowywaniem, załadunkiem odpadów na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich do środowiska, a w przypadku wysypania lub zanieczyszczenia gruntu, natychmiast usunąć zagrożenie.

 

 1. Odpady będą przetwarzane na terenie zamierzonej inwestycji w rejonie ul. Jeziornej w Szczecinie – Dąbiu: działki

nr 2, 1/4, 1 i 13/8.

V.ENERGOPOL - SZCZECIN SA jest zobowiązana do:  
 1. przestrzegania wszelkich zasad postępowania z odpadami, w szczególności w zakresie ich magazynowania,
XI.prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadów ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1973 ),
 1. składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów

formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U.

Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach

i gospodarowaniu odpadami,

 1. utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności,
 2. przestrzegania przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska, w szczególności w zakresie emisji gazów i pyłów

do powietrza, odziaływania na środowisko, przepisów związanych z bezpieczeństwemprzeciwpożarowym oraz

       bezpieczeństwem i higieną pracy,

 1. niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności,

w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia

działalności objętej zezwoleniem.

 

 1. Ustalam ENERGOPOL – SZCZECIN SA  odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego

 wykonania decyzji.

 1. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej,

 nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196

ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia

wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden

milion) złotych.

 1. Ustalam ważność decyzji do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

                                                         U Z A S A D N I E N I E

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że

spełnione zostały wymagania określone w  art. 42 ustawy o odpadach. Wnioskodawca zamierza prowadzić przetwarzanie

odpadów poza instalacjami i urządzeniami, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja

 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r. poz. 796). W związku z tym

wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów nie podlega opiniowaniu i kontroli przez Wojewódzkiego

Inspektora Ochrony Środowiska, stosownie do art. 41a ustawy o odpadach.

 

Rozpatrując sprawę organ uznał, że brak jest negatywnych przesłanek uniemożliwiających wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

 

 Otrzymują:

 1. ENERGOPOL – SZCZECIN SA

ul. Świętego Floriana 9/13

70–646 Szczecin

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2018/03/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2018/03/13 11:49:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2018/03/13 11:49:41 nowa pozycja