Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

FU-H Franecki W. 25.01.2016 r. WGKiOŚ-XIV.6233.5.2016.LR

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 25 stycznia  2016 r.

WGKiOŚ-XIV.6233.5.2016.LR

UNP 4823/WGKiOŚ/-XXVII/16

 

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, ust. 5, ust. 8, art. 43 ust. 1, ust. 2, art. 44 w związku z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2013 r. poz. 21) oraz art.104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.. 23), po rozpatrzeniu wniosku Wincentego Franeckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo – Handlowa z siedzibą  w Szczecinie przy ul. Szerokiej nr 17, REGON: 008078846, NIP 8521103014 w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

 

 1. Zezwalam Wincentemu Franeckiemu na przetwarzanie niżej wymienionych odpadów:

01 04 08 odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07                   5 000 Mg, rocznie,

01 04 09 odpadowe piaski i iły                                                                                                     5 000 Mg rocznie,

01 04 12 odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wym. w 01 04 07 i 01 04 011                                                                                                                                                                                                           1 000 Mg, rocznie,

01 04 13 odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wym. w 01 04 07                  1 000 Mg, rocznie,

10 10 08 rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wym. w 10 10 07                                  2 000 Mg rocznie  

17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów                                 10 000 Mg, rocznie,

17 01 02 gruz ceglany                                                                                                                      10 000 Mg, rocznie,

17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementy wyposażenia                    2 000 Mg, rocznie,

17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06                                                                                                  5 000 Mg, rocznie,

17 01 81 odpady z remontów i przebudowy dróg                                                                     2 000 Mg, rocznie,

17 01 82 inne nie wymienione odpady                                                                                        2 000 Mg, rocznie,

17 03 02  asfalt inny niż wymieniony 17 03 01                                                                         2 000 Mg, rocznie,

17 05 04 gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione 17 05 03                             10 000 Mg, rocznie,

17 05 08 tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07                                                1 000 Mg, rocznie.

17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02  i 17 09 03                                                                                                                                                                   2 000 Mg rocznie.

 

 1. Zezwalam Wincentemu Franeckiemu na zbieranie niżej wymienionych odpadów:

01 03 08 - odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07,

01 03 99 - inne niewymienione odpady,

01 04 08 - odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07,

01 04 09 - odpadowe piaski i iły,

01 04 10 - odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07,

01 04 13 - odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 010407,

01 04 99 - inne niewymienione odpady,

01 05 04 - płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej,

01 05 99 - inne niewymienione odpady,

02 01 01 - osady z mycia i czyszczenia,

02 01 02 - odpadowa tkanka zwierzęca,

02 01 03 - odpadowa masa roślinna,

02 01 04 - odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań),

02 01 06 - odchody zwierzęce,

02 01 07 - odpady z gospodarki leśnej,

02 01 10 - odpady metalowe,

02 01 99 - inne niewymienione odpady,

02 02 01 - odpady z mycia i przygotowywania surowców,

02 02 02 - odpadowa tkanka zwierzęca,

02 02 03 - surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa,

02 02 99 - inne niewymienione odpady,

02 03 01 - szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców,

02 03 02 - odpady konserwantów,

02 03 03 - odpady poekstrakcyjne,

02 03 04 - surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa,

02 03 80 - wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wył. 02 03 81),

02 03 81 - odpady z produkcji pasz roślinnych,

02 03 82 - odpady tytoniowe,

02 03 99 - inne niewymienione odpady,

02 04 02 - nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne),

02 04 80 - wysłodki,

02 04 99 - inne niewymienione odpady,

02 05 01 - surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania,

02 05 80 - odpadowa serwatka,

02 05 99 - inne niewymienione odpady,

02 06 01 - surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa,

02 06 02 - odpady konserwantów,

02 06 80 - nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze,

02 06 99 - inne niewymienione odpady,

02 07 01 - odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców,

02 07 02 - odpady z destylacji spirytualiów,

02 07 03 - odpady z procesów chemicznych,

02 07 04 - surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa,

02 07 80 - wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary,

02 07 99 - inne niewymienione odpady,

03 01 01 - odpady kory i korka,

03 01 05 - trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04,

03 01 81 - odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80,

03 01 99 - inne niewymienione odpady,

03 02 01* - środki do konserwacji i impregnacji drewna niezaw. zw. chlorowcoorganicznych,

03 02 02* - środki do konserwacji i impregnacji drewna zaw. związki chlorowcoorganiczne,

03 02 03* - metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna,

03 02 04* - nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna,

03 02 05* - inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zaw. substancje niebezpieczne,

03 02 99 - inne niewymienione odpady,

03 03 01 - odpady z kory i drewna,

03 03 05 - szlamy z odbarwiania makulatury,

03 03 07 - mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury,

03 03 08 - odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu,

03 03 09 - odpady szlamów defekosaturacyjnych,

03 03 10 - odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji,

03 03 99 - inne niewymienione odpady,

04 01 01 - odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe),

04 01 02 - odpady z wapnienia,

04 01 03* - odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej),

04 01 08 - odpady skóry wygarbowanej zaw. chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór),

04 01 09 - odpady z polerowania i wykańczania,

04 01 99 - inne niewymienione odpady,

04 02 09 - odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery),

04 02 10 - substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski),

04 02 14* - odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne,

04 02 15 - odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14,

04 02 16* - barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne,

04 02 17 - barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16,

04 02 20 - odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19,

04 02 21 - odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych,

04 02 22 - odpady z przetworzonych włókien tekstylnych,

04 02 80 - odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych,

04 02 99 - inne niewymienione odpady,

05 01 06* - zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń,

05 01 13 - osady z uzdatniania wody kotłowej,

05 01 14 - odpady z kolumn chłodniczych,

05 01 15* - zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły),

05 01 17 - bitum,

05 01 99 - inne niewymienione odpady,

05 06 04 - odpady z kolumn chłodniczych,

05 06 99 - inne niewymienione odpady,

05 07 02 - odpady zawierające siarkę,

05 07 99 - inne niewymienione odpady,

06 01 99 - inne niewymienione odpady,

06 02 99 - inne niewymienione odpady,

06 03 16  - tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15,

06 03 99 - inne niewymienione odpady,

06 04 99 - inne niewymienione odpady,

06 06 99 - inne niewymienione odpady,

06 08 99 - inne niewymienione odpady,

06 09 02  - żużel fosforowy,

06 09 04 - poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80,

06 09 80 - fosfogipsy,

06 09 81 - fosfogipsy wymiesz. z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wył. pyłów

z kotłów wym. w 10 01 04),

06 09 99 - inne niewymienione odpady,

06 10 99 - inne niewymienione odpady,

06 11 99 - inne niewymienione odpady,

06 13 01* - nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy,

06 13 03 - czysta sadza,

06 13 99 - inne niewymienione odpady,

07 01 03* - rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

07 01 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

07 01 99 - inne niewymienione odpady,

07 02 01* - wody popłuczne i ługi macierzyste,

07 02 03* - rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

07 02 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

07 02 13 - odpady tworzyw sztucznych,

07 02 15 - odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14,

07 02 16* - odpady zawierające niebezpieczne silikony,

07 02 17 - odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16,

07 02 80 - odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy,

07 02 99 - inne niewymienione odpady,

07 03 01* - wody popłuczne i ługi macierzyste,

07 03 03* - rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

07 03 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

07 03 99 - inne niewymienione odpady,

07 04 03* - rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

07 04 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

07 04 81 - przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80,

07 04 99 - inne niewymienione odpady,

07 05 03* - rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

07 05 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

07 05 13* - odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne,

07 05 14 - odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13,

07 05 80* - odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne,

07 05 81 - odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80,

07 05 99 - inne niewymienione odpady,

07 06 03* - rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

07 06 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

07 06 99 - inne niewymienione odpady,

07 07 99 - inne niewymienione odpady,

08 01 11* - odpady farb i lakierów zaw. rozpuszczalniki org. lub inne substancje niebezpieczne,

08 01 12 - odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11,

08 01 15* - szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub

inne substancje niebezpieczne,

08 01 16 - szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15,

08 01 17* - odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne

substancje niebezpieczne,

08 01 18 - odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17,

08 01 19* - zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne

substancje niebezpieczne,

08 01 20 - zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19,

08 01 21* - zmywacz farb lub lakierów,

08 01 99 - inne niewymienione odpady,

08 02 01 - odpady proszków powlekających,

08 02 02 - szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne,

08 02 03 - zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne,

08 02 99 - inne niewymienione odpady,

08 03 07 - szlamy wodne zawierające farby drukarskie,

08 03 17* - odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne,

08 03 18 - odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17,

08 03 80 - zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19,

08 03 99 - inne niewymienione odpady,

08 04 09* - odpadowe kleje i szczeliwa zaw. rozp. org. lub inne substancje niebezpieczne,

08 04 10 - odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09,

08 04 11* - osady z klejów i szczeliw zaw. rozpuszczalniki org. lub inne subst. niebezpieczne,

08 04 12 - osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11,

08 04 14 - uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13,

08 04 15* - odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne

substancje niebezpieczne,

08 04 16 - odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15,

08 04 17* - olej żywiczny,

08 04 99 - inne niewymienione odpady,

09 01 99 - inne niewymienione odpady,

10 01 01 - żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wył. pyłów z kotłów wym. w 10 01 04),

10 01 02 - popioły lotne z węgla,

10 01 03 - popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej,

10 01 04* - popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych,

10 01 05 - stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych,

10 01 07  - produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu,

10 01 15 - popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 0114,

10 01 16* - popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne,

10 01 17  - popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16,

10 01 19 - odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 1001 18,

10 01 23 - uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22,

10 01 24 - piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82),

10 01 80 - mieszanki popiołowo żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych,

10 01 81 - mikrosfery z popiołów lotnych,

10 01 82 - mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym),

10 01 99 - inne niewymienione odpady,

10 05 80 - żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych,

10 05 99 - inne niewymienione odpady,

10 06 01 - żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej,

10 06 02 - zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej,

10 06 04 - inne cząstki i pyły,

10 09 03 - żużle odlewnicze,

10 09 06 - rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wym. w 10 09 05,

10 09 08 - rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07,

10 09 80 - wybrakowane wyroby żeliwne,

10 09 99 - inne niewymienione odpady,

10 10 03 - zgary i żużle odlewnicze,

10 10 06 - rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wym. w 10 10 05,

10 10 08 - rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07,

10 10 99 - inne niewymienione odpady,

10 11 03 - odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego,

10 11 05 - cząstki i pyły,

10 11 09* - odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki term. zaw. subst. niebezpieczne,

10 11 10 - odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09,

10 11 12 - szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11,

10 11 20 - odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19,

10 11 80 - szlamy fluorokrzemianowe,

10 11 81* - odpady zawierające azbest,

10 11 99 - inne niewymienione odpady,

10 12 01 - odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej,

10 12 03 - cząstki i pyły,

10 12 06 - zużyte formy,

10 12 08 - wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej),

10 12 10 - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09,

10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo azbestowych,

10 13 10 - odpady z produkcji elementów cementowo azbestowych inne niż wym. w 10 13 09,

10 13 11 - odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10,

10 13 13 - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12,

10 13 14 - odpady betonowe i szlam betonowy,

10 13 80 - odpady z produkcji cementu,

10 13 81 - odpady z produkcji gipsu,

10 13 82 - wybrakowane wyroby,

10 13 99 - inne niewymienione odpady,

11 05 01 - cynk twardy,

11 05 02 - popiół cynkowy,

11 05 99 - inne niewymienione odpady,

12 01 01 - odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów,

12 01 02 - cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów,

12 01 03 - odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych,

12 01 04 - cząstki i pyły metali nieżelaznych,

12 01 05 – odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych,

12 01 13 - odpady spawalnicze,

12 01 21 - zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20,

12 01 99 - inne niewymienione odpady,

13 01 01* - oleje hydrauliczne zawierające PCB,

13 01 04* - emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne,

13 01 05* - emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych,

13 01 09* - mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne,

13 01 10* - mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych,

13 01 11* - syntetyczne oleje hydrauliczne,

13 01 12* - oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji,

13 01 13* - inne oleje hydrauliczne,

13 02 04* - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zaw. zw.  chlorowcoorganiczne,

13 02 05* - min. oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezaw. zw. chlorowcoorganicznych,

13 02 06* - syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,

13 02 07* - oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji,

13 02 08* - inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,

13 03 01* - oleje i ciecze stosowane, jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB,

13 03 06* - min. oleje i ciecze stos. jako elektroizolat. oraz nośniki ciepła zaw. zw. chlorowcoorg. inne niż wym. w 130301,

13 03 07* - mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła, niezaw. zw. chlorowcoorganicznych,

13 03 08* - syntet. oleje i ciecze stosowane, jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wym. w 13 03 01,

13 03 09* - oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji,

13 03 10* - inne oleje i ciecze stosowane, jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła,

13 04 01* - oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej,

13 04 02* - oleje zęzowe z nabrzeży portowych,

13 04 03* - oleje zęzowe ze statków morskich,

13 05 01* - odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach,

13 05 02* - szlamy z odwadniania olejów w separatorach,

13 05 03* - szlamy z kolektorów,

13 05 06* - olej z odwadniania olejów w separatorach,

13 05 07* - zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach,

13 05 08* - mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach,

13 07 01* - olej opałowy i olej napędowy,

13 07 02* - benzyna,

13 07 03* - inne paliwa (włącznie z mieszaninami),

13 08 02* - inne emulsje,

13 08 80 - zaolejone odpady stałe ze statków,

13 08 99* - inne niewymienione odpady,

14 06 01* - freony, HCFC, HFC,

14 06 02* - inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników,

14 06 03* - inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników,

14 06 04* - szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne,

14 06 05* - szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki,

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury,

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 03 - opakowania z drewna,

15 01 04 - opakowania z metali,

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe,

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe,

15 01 07 - opakowania ze szkła,

15 01 09 - opakowania z tekstyliów,

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone  (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności bardzo toksyczne i toksyczne),

15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi  (np. PCB),

15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wym. w 15 02 02,

16 01 03 - zużyte opony,

16 01 07* - filtry olejowe,

16 01 08* - elementy zawierające rtęć,

16 01 09* - elementy zawierające PCB,

16 01 10* - elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne),

16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest,

16 01 12 - okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11,

16 01 13* - płyny hamulcowe,

16 01 14* - płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje,

16 01 15 - płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14,

16 01 16 - zbiorniki na gaz skroplony,

16 01 17 - metale żelazne,

16 01 18 - metale nieżelazne,

16 01 19 - tworzywa sztuczne,

16 01 20 - szkło,

16 01 21* - niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160107 do 160111, 160113 i 160114,

16 01 22 - inne niewymienione elementy,

16 01 99 - inne niewymienione odpady,

16 02 09* - transformatory i kondensatory zawierające PCB,

16 02 10* - zużyte urządzenia zaw. PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wym. w 16 02 09,

16 02 11* - zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC,

16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające wolny azbest,

16 02 13* - zużyte urządzenia zawące niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09  do 16 02 12,

16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13,

16 02 15* - niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń,

16 02 16 - elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15,

16 03 03* - nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne,

16 03 04 - nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80,

16 03 05* - organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne,

16 03 06 - organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80,

16 03 80 - produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia,

16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe,

16 06 02* - baterie i akumulatory niklowo kadmowe,

16 06 03* - baterie zawierające rtęć,

16 06 04 - baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03),

16 06 05 - inne baterie i akumulatory,

16 06 06* - selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów,

16 07 08* - odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty,

16 07 09* - odpady zawierające inne substancje niebezpieczne,

16 07 99 - inne niewymienione odpady,

16 08 01 - zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wył.  16 08 07),

16 08 02* - zużyte katalizatory zaw. niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne  związki,

16 08 03 - zużyte katalizatory zaw. metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 0802,

16 08 04 - zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z  wył. 16 08 07),

16 11 02 - węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wym. w 161101,

16 11 04 - okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione  w 16 11 03,

16 11 06 - okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05,

16 80 01 - magnetyczne i optyczne nośniki informacji,

16 81 02 - odpady inne niż wymienione w 16 81 01,

16 82 02 - odpady inne niż wymienione w 16 82 01,

17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

17 01 02 - gruz ceglany,

17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,

17 01 80 - usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,

17 01 81 - odpady z remontów i przebudowy dróg,

17 01 82 - inne niewymienione odpady,

17 02 01 – drewno,

17 02 02 - szkło,

17 02 03 - tworzywa sztuczne,

17 02 04* - odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zaw. lub zanieczyszczone subst. niebezp. (podkłady kolejowe),

17 03 01* - asfalt zawierający smołę,

17 03 02 - asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01,

17 03 03* - smoła i produkty smołowe,

17 03 80 - odpadowa papa,

17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz,

17 04 02 - aluminium,

17 04 03 – ołów,

17 04 04 – cynk,

17 04 05 - żelazo i stal,

17 04 06 – cyna,

17 04 07 - mieszaniny metali,

17 04 09* - odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,

17 04 11 - kable inne niż wymienione w 17 04 10,

17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,

17 05 06 - urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05,

17 05 08 - tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,

17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest,

17 06 03* - inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne,

17 06 04 - materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,

17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest,

17 08 02 - materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,

17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 1709 02  i 17 09 03,

18 01 01 - narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03),

18 01 04 - inne odpady niż wymienione w 18 01 03,

18 01 07 - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06,

18 02 03 - inne odpady niż wymienione w 18 02 02,

18 02 06 - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05,

19 01 02 - złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych,

19 01 12 - żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11,

19 01 14 - popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13,

19 01 16 - pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15,

19 01 18 - odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17,

19 01 19 - piaski ze złóż fluidalnych,

19 01 99 - inne niewymienione odpady,

19 02 03 - wstępnie przemieszane odpady składające się wył. z odpadów innych niż niebezpieczne,

19 02 07* - oleje i koncentraty z separacji,

19 02 08* - ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne,

19 02 09* - stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne,

19 02 10 - odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09,

19 02 11* - inne odpady zawierające substancje niebezpieczne,

19 02 99 - inne niewymienione odpady,

19 03 04* - odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane,

19 03 05 - odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04,

19 04 01 - zeszklone odpady,

19 04 04 - ciekłe odpady z procesów zeszkliwienia,

19 05 01 - nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych,

19 05 02 - nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego,

19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania),

19 05 99 - inne niewymienione odpady,

19 06 03 - ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych,

19 06 04 - przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych,

19 06 05 - ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych,

19 06 06 - przefermentowane odpady z beztlenowego rozkł. odpadów zwierzęcych i roślinnych,

19 06 99 - inne niewymienione odpady.

19 08 01 - skratki,

19 08 02 - zawartość piaskowników,

19 08 09 - tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zaw. wył. oleje jadalne i tłuszcze,

19 08 12 - szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

19 08 14 - szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wym.  w 19 08 13,

19 08 99 - inne niewymienione odpady,

19 09 01 - odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki,

19 09 02 - osady z klarowania wody,

19 09 03 - osady z dekarbonizacji wody,

19 09 99 - inne niewymienione odpady,

19 10 01 - odpady żelaza i stali,

19 10 02 - odpady metali nieżelaznych,

19 10 04 - lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03,

19 10 06 - inne frakcje niż wymienione w 19 10 05,

19 11 99 - inne niewymienione odpady,

19 12 01 - papier i tektura,

19 12 02 - metale żelazne,

19 12 03 - metale nieżelazne,

19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma,

19 12 05 - szkło,

19 12 06* - drewno zawierające substancje niebezpieczne,

19 12 07 - drewno inne niż wymienione w 19 12 06,

19 12 08 - tekstylia,

19 12 09 - minerały (np. piasek, kamienie),

19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne),

19 13 02 - odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01,

19 13 04 - szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03,

19 13 06 - szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05,

20 01 01 - papier i tektura,

20 01 02 - szkło,

20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

20 01 10 - odzież,

20 01 11 – tekstylia,

20 01 13* - rozpuszczalniki,

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne,

20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,

20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wym. w 20 01 27,

20 01 30 - detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 1606 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wym. w 20 01 21 i 20 01 23,

zawierające niebezp. składniki

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,

20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne,

0 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37,

20 01 39 - tworzywa sztuczne,

20 01 40 - metale,

20 01 41 - odpady zmiotek wentylacyjnych,

20 01 80 - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,

20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,

20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie,

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji,

20 03 02 - odpady z targowisk,

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów,

20 03 04 - szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,

20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe,

 

    20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

 

 1. Zbieranie odpadówwymienionych w punkcie II.może odbywać się w Szczecinie przy ul. Szczawiowej nr 54

(dz. nr 3/48  obręb 1063) i ul. Tama Pomorzańska (część działki nr 9/8 obręb 1059).

 

 1. Magazynowanie odpadów wymienionych w punkcie I. i II  może odbywać się na terenie wskazanym

w punkcie III decyzji, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny, przy spełnieniu następujących warunków:

 • odpady, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub

organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów,

 • okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne powinny być magazynowane selektywnie, w pojemnikach,

kontenerach, workach typu BIG BAG, w zamykanym magazynie lub w wyznaczonym miejscu na placu

magazynowym, na utwardzonej, szczelnej powierzchni,

 • odpady niebezpieczne – baterie i akumulatory powinny być magazynowane w specjalnych, szczelnych,

zamykanych pojemnikach, odpornych na działanie elektrolitu i warunków atmosferycznych, usytuowanych

w wyznaczonym miejscu placu magazynowego,

 • inne odpady niebezpieczne powinny być magazynowane selektywnie w szczelnych, zamykanych pojemnikach

 usytuowanych w wyznaczonym miejscu placu magazynowego lub pomieszczenia magazynowego,

 • odpadowe oleje przepracowane powinny być magazynowane w szczelnych pojemnikach usytuowanych

w pomieszczeniach magazynowych w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki

z dnia 05.10.2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U.

z 2015 r.  poz. 1694),

 • odpady metali żelaznych, stali i żeliwa powinny być magazynowane w kontenerach lub luzem

w wyznaczonym miejscu placu magazynowego o wybetonowanej, szczelnej powierzchni, w sposób

zabezpieczony przez przedostaniem się odpadów do środowiska i wpływem czynników atmosferycznych,

 • odpady metali kolorowych powinny być magazynowane w pojemnikach, kontenerach w wyznaczonym miejscu

placu magazynowego lub w pomieszczeniu magazynowym,

 • odpady inne niż niebezpieczne mogą być magazynowane w pojemnikach, kontenerach lub luzem

w wyznaczonych miejscach placu magazynowego lub pomieszczenia magazynowego, w sposób uniemożliwiający

przedostanie się odpadów do środowiska,

 • miejsca magazynowania odpadów powinny być niedostępne dla osób nieupoważnionych i wyposażone

w zapas sorbentów.

V.Odpady mogą być przetwarzane na terenie wskazanym w punkcie III. decyzji. Przetwarzanie odpadów polegać
będzie na zastosowaniu procesu odzysku R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek
z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11 (procesy wstępne poprzedzające przetwarzanie wstępne odpadów,
jak np. demontaż, sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, granulację, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie,
przepakowywanie,, separację, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów
wymienionych w poz. R1 – R11) oraz R13 – magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów

wymienionych w pozycji R1 – R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów.

Odpady budowlane zmieszane, gabaryty oraz drewno poddawane są sortowaniu ręcznemu, a następnie magazynowane.

Właściwy proces przetwarzania odbywa się w maszynie kruszącej (zestaw urządzeń do kruszenia gruzu). W wyniku

kruszenia uzyskiwane jest kruszywo stanowiące pełnowartościowy materiał budowlany. Do kruszywa mogą być

dodawane jako komponent wzbogacający uziarnienie odpady sypkie. Po zebraniu odpowiedniej ilości kruszywo jest

wykorzystywane jako materiał budowlany na zasypki, warstwy podbudowy drogowej, wyrównania terenu, utwardzenia

dróg dojazdowych, jako podbudowa nawierzchni jezdnej i ciągów pieszych wyrównywania i niwelacji placów

manewrowych i miejsc parkingowych. Część przetworzonych odpadów będzie wykorzystana dla potrzeb własnych.

VI.Określam następujące metody zbierania odpadów:
1.Odpady będą odbierane od posiadaczy i przewożone własnym bądź wynajmowanym transportem do miejsca
zbierania.
2.Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia odpowiedniej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania
lub przed przekazaniem kolejnemu posiadaczowi.
VII.Wincenty  Franecki jest zobowiązany do:  
 • przekazywania odpadów posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy

o odpadach,

-prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadów ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1973 ),
 • składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów

formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U.

Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach

i gospodarowaniu odpadami,

 • utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności,
 • niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności,

w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia

działalności objętej zezwoleniem.

 1. Ustalam Wincentego Franeckiego odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania

decyzji. 

 1. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej,

 nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196

ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia

wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden

milion) złotych.

 1. Decyzja jest ważna do dnia 24 stycznia 2026 roku.

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ustawy o odpadach.Niniejsza decyzja jest związana z kontynuacją działalności wynikającą z decyzji Prezydenta Miasta Szczecin m. in. z dnia 16.03.2012 r. znak: WGKiOŚ-IX.6233.32.2012.LR z późniejszymi zmianami.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

 Otrzymują:

 1. Wincenty Franecki

ul. Szeroka 17

71–211 Szczecin

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2018/06/21, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2018/06/21 12:45:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2018/06/21 12:45:02 nowa pozycja