Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Skrzypa Zbigniew 20.03.2015 r. WUCiP-I.6233.30.2015.DJa

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 20 marca 2015 r.
WUCiP-I.6233.30.2015.DJa
UNP: 18025/WUCiP/-IV/15
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, ust. 5, ust. 8, art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku po rozpatrzeniu wniosku Pana Zbigniewa Skrzypy, prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą Usługi Sprzętowo-Transportowe (REGON: 810001018, NIP: 8530001572) z siedzibą w Żelisławcu przy ul. Krótkiej 2, w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

I. Zezwalam Józefowi Skrzypie na zbieranie niżej wymienionych odpadów:

- 01 01 02 - odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali,
- 01 04 08 - odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07,
- 01 04 09 - odpadowe piaski i iły,
- 01 04 12 - odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11,
- 01 04 13 - odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wym. w 01 04 07,
- 02 01 01 - osady z mycia i czyszczenia,
- 02 03 01 - szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców,
- 06 03 99 - inne niewymienione odpady,
- 10 01 01 - żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wył. pyłów z kotłów wym. w 10 01 04),
- 10 01 02 - popioły lotne z węgla,
- 10 01 15 - popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wym w 10 01 14,
- 10 01 80 - mieszanki popiołowo żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych,
- 10 01 82 - mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych
(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym),
- 10 13 14 - odpady betonowe i szlam betonowy,
- 10 13 82 - wybrakowane wyroby,
- 10 13 99 - inne niewymienione odpady,
- 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
- 17 01 02 - gruz ceglany,
- 17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
- 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
- 17 01 80 - usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,
- 17 01 81 - odpady z remontów i przebudowy dróg,
- 17 01 82 - inne niewymienione odpady,
- 17 02 01 - drewno,
- 17 03 02 - asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01,
- 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,
- 17 05 06 - urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05,
- 17 05 08 - tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,
- 17 06 04 - materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,
- 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,
- 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania),
- 19 08 02 - zawartość piaskowników,
- 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe – odpad przewidziany tylko do transportu,
- 19 09 02 - osady z klarowania wody,
- 19 09 03 - osady z dekarbonizacji wody,
- 19 12 09 - minerały (np. piasek, kamienie),
- 20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37,
- 20 01 40 - metale,
- 20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie,
- 20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów,

II. Zbieranie odpadów może odbywać się w Szczecinie przy ul. Basenowej 10
(działka nr 7/3 obręb 1107) oraz ul. Struga 53-57 (działka nr 4/7 obręb 4068).

III. Zezwalam Zbigniewowi Skrzypie na przetwarzanie niżej wymienionych odpadów:

- 01 01 01 - odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) 150,00 Mg/rok
- 01 01 02 - odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali 150,00 Mg/rok
- 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 150,00 Mg/rok
- 17 01 02 - gruz ceglany 150,00 Mg/rok
- 17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 150,00 Mg/rok
- 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 150,00 Mg/rok
- 17 03 02 - asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 150,00 Mg/rok
- 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 150,00 Mg/rok
- 17 05 06 - urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 150,00 Mg/rok
- 17 05 08 - tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 150,00 Mg/rok
- 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione
w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 150,00 Mg/rok
- 19 12 09 - minerały (np. piasek, kamienie) 150,00 Mg/rok
- 20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie 150,00 Mg/rok
- 20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów 150,00 Mg/rok


IV. Przetwarzanie odpadów będzie prowadzone na działce nr 7/3 oraz 4/7. Proces przetwarzania polegał będzie na rozdrobnieniu i rozdzieleniu na poszczególne frakcje odpadów budowlanych w urządzeniach, mobilnej kruszarce oraz mobilnym przesiewaczu bębnowym przy wykorzystaniu innego sprzętu jak spycharko-ładowarki, koparki, równiarki, walca. Odpady mogą być również poddawane przetwarzaniu w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia ministra środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356). Metoda odzysku: R-5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych.

V. Magazynowanie odpadów według rodzajów określonych w punkcie I i III może odbywać się na terenie do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, przy spełnieniu następujących warunków:
- odpady z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane w miejscach oznakowanych, w zależności od właściwości i rodzajów odpadów w hali, na placu magazynowym, szczelnych kontenerach.
- miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych,
- odpady powinny być magazynowane w sposób uniemożliwiający ich niekontrolowaną migrację,
- należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych z przepakowywaniem, przeładowywaniem, załadunkiem odpadów na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich do środowiska, a w przypadku rozlania, wysypania, lub zanieczyszczenia gruntu, natychmiast usunąć zagrożenie przy użyciu sorbentów, wymiany zanieczyszczonej gleby lub w inny sposób usunąć ewentualne zagrożenie.


VI. Określam następujące metody zbierania odpadów:
1. Odpady przyjmowane będą od przedsiębiorców i osób fizycznych.
2. Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia większej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przekazania kolejnemu posiadaczowi.
3. Odpady mogą być wstępnie sortowane w sposób nieprowadzący do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów oraz niepowodujący zmiany ich kwalifikacji.
 

VII. Zbigniew Skrzypa jest zobowiązany dodatkowo do:
1. Przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi mającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, bądź prowadzenia przetwarzania we własnym zakresie.
2. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973).
3. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach ( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.
4. Niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

VIII. Ustalam Zbigniewa Skrzypę odpowiedzialnego za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.

IX. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc zł.) i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł. ( jeden milion zł.).

X. Decyzja jest ważna do dnia 19 marca 2025 roku.


U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.
Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawy o odpadach. Działalność związana ze zbieraniem i odzyskiem odpadów przy ul. Basenowej i Struga prowadzona jest jako kontynuacja dotychczasowej działalności, w oparciu o zezwolenie wydane na podstawie ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Pozainstalacyjne przetwarzanie odpadów objęte niniejszym zezwoleniem, nie jest wyszczególnionym przedsięwzięciem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).
W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. Pan Zbigniew Skrzypa
Usługi Sprzętowo-Transportowe
Żelisławiec ul. Krótka 2
74 – 106 Stare Czarnowo

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2015/04/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2015/04/30 11:31:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2015/04/30 11:31:22 nowa pozycja