Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Usługi Transportowo Budowlane Bernard Baranowski WUCiP-I.6233.40.2014.DJa 05.11.2014

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 5 listopada 2014 r.
WUCiP-I.6233.40.2014.DJa
UNP: 70698 /WUCiP/-VII/14

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pana Bernarda Baranowskiego prowadzącego działalność pod nazwą Usługi Transportowo Budowlane (NIP: 8531000416, REGON: 810162715), z siedzibą w Glinnej 4a Gmina Stare Czarnowo, w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie przetwarzania odpadów

I. Zezwalam Panu Bernardowi Baranowskiemu na prowadzenie przetwarzania niżej wymienionych odpadów:

17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wym. w 17 05 03 500 000,00 Mg/rok
17 05 05 urobek z pogłębiania inny niż wym. w 17 05 05 500 000,00 Mg/rok

II. Przetwarzanie odpadów będzie prowadzone na części działki nr 4/5 obręb 1084 o powierzchni 7 ha. Proces przetwarzania polegał będzie na wykorzystaniu odpadów do uzdatnienia terenu do rzędnej wysokości 7 m. Odpady maja być równomiernie rozplantowane na powierzchni ziemi, poprzez likwidację nasypów oraz zagłębień i następnie sukcesywne podnoszenie rzędnej do określonej procesami technologicznymi wysokości. Przetwarzanie odpadów musi odbywać się w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia ministra środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356). Metoda odzysku: R-12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 ze wskazaniem na R-5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych.

III. Magazynowanie odpadów według rodzajów określonych w p. I może odbywać się na Ostrowie Grabowskim część działki Nr 4/5 obręb 1084 zgodnie z prawem do dysponowanie tym terenem w ramach umowy „na odkładanie mas ziemnych na terenie Ostrowa Grabowskiego”.

- Odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane w miejscach oznakowanych. Magazynowanie będzie miało charakter sporadyczny.
- odpady przewidziane do przetwarzania mogą być magazynowane w pryzmach, w wyznaczonym miejscu, w sposób niezakłócający procesu przetwarzania oraz ruchu pojazdów załadowczych i samochodów ciężarowych,

IV. Bernard Baranowski jest zobowiązany dodatkowo do:

1. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ).
2. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach ( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.

V. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc zł.) i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł. ( jeden milion zł.).


VI. Ustalam Bernarda Baranowskiego odpowiedzialnego za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.


VII. Decyzja jest ważna do dnia 31 października 2024 roku.

U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach. Pan Bernard Baranowski wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w związku z wejściem w życie nowej ustawy o odpadach i terminami określającymi wygaśnięcie dotychczasowych zezwoleń. Działalność związana z przetwarzaniem odpadów na Ostrowie Grabowskim była prowadzona wcześniej na podstawie decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. znak: WOŚ.II.7244.2.3.2011.IB. Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawy o odpadach. W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia. Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.
Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Otrzymują:
1. Pan Bernard Baranowski
Usługi Transportowo Budowlane
Glinna 4A
74 – 106 Stare Czarnowo
2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

udostępnił: WUCiP, wytworzono: 2015/03/31, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2015/03/31 14:16:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2015/03/31 14:16:32 nowa pozycja