Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

MILEX Sp. z o.o. WUCiP-I.6233.68.2014.DJa 14.01.2015

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 14 stycznia 2015 r.
WUCiP-I.6233.68.2014.DJa
UNP: 79826/WUCiP/-V/14
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, ust. 5, ust. 8, art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku po rozpatrzeniu wniosku „MILEX” Sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041135 (REGON: 008209828, NIP: 8520600420) z siedzibą w Szczecinie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14, w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

I. Zezwalam „MILEX” Sp. z o.o. na zbieranie niżej wymienionych odpadów:

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu (nazwa)
1 2 3
1 10 01 14* Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
2 10 01 16* Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
3 17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
4 17 05 05* Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
5 19 01 05* Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych
6 19 01 06* szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych
7 19 01 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
8 19 01 11* Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne
9 19 01 13* Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne
10 19 01 15* Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne
11 01 05 04 Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej
12 01 05 07 Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
13 01 05 08 Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
14 01 05 99 Inne niewymienione odpady
15 06 09 80 Fosfogipsy
16 06 09 81 Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
17 10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów
18 10 01 02 Popioły lotne z węgla
19 10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddane obróbce chemicznej
20 10 01 05 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych
21 10 01 07 Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu
22 10 01 15 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14*
23 10 01 17 Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16*,
24 10 01 19 Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18
25 10 01 21 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20 (placek filtracyjny lub z ciągu przemysłowo – deszczowego)
26 10 01 24 Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)
27 10 01 80 Mieszanki popiołowo – żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
28 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
29 17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
30 19 01 12 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11
31 19 01 19 Piaski ze złóż fluidalnych
32 19 08 02 Zawartość piaskowników
33 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
34 19 08 99 Inne niewymienione odpady
35 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

 

II. Zbieranie odpadów może odbywać się w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej
( działka nr 4/5 oraz działka nr 1/21 obręb 3052 ).

III. Zezwalam „MILEX” Sp. z o.o. na przetwarzanie niżej wymienionych odpadów


Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu (nazwa) Ilość odpadów przewidziana do przetwarzania w ciągu roku [Mg]
1 10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów 20 000
2 10 01 80 Mieszanki popiołowo – żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych 20 000
3 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 20 000

IV. Przetwarzanie odpadów będzie prowadzone na działce nr 4/5 oraz działka nr 1/21 obręb 3052 Proces przetwarzania polegał będzie na wykorzystaniu odpadów do uzdatnienia terenu. Odpady maja być równomiernie rozplantowane na powierzchni ziemi. Przetwarzanie odpadów musi odbywać się w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia ministra środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356). Metoda odzysku: R-12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 ze wskazaniem na R-5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych.

V. Magazynowanie odpadów według rodzajów określonych w punkcie I i III może odbywać się na terenie do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, przy spełnieniu następujących warunków:
- odpady z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane w miejscach oznakowanych, w zależności od właściwości i rodzajów odpadów na utwardzonej powierzchni w sektorze magazynowania materiałów ziarnistych, w silosach, na polach refulacyjnych, w lagunach lub wydzielonych miejscach lagun, w sektorze magazynowania szlamów, pojemnikach lub kontenerach.
- miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych,
- odpady uwodnione powinny być magazynowane w szczelnych kontenerach lub w lagunach w sposób uniemożliwiający niekontrolowane wypłukiwanie magazynowanych odpadów,
- należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych z przepakowywaniem, przeładowywaniem, załadunkiem odpadów na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich do środowiska, a w przypadku rozlania, wysypania, lub zanieczyszczenia gruntu, natychmiast usunąć zagrożenie przy użyciu sorbentów, wymiany zanieczyszczonej gleby lub w inny sposób usunąć ewentualne zagrożenie.


VI. Określam następujące metody zbierania odpadów:
1. Odpady przyjmowane będą od przedsiębiorców i osób fizycznych.
2. Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia większej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przekazania kolejnemu posiadaczowi.
3. Odpady mogą być wstępnie sortowane w sposób nieprowadzący do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów oraz niepowodujący zmiany ich kwalifikacji.
 

VII. „MILEX” Sp. z o.o. jest zobowiązana dodatkowo do:
1. Przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi mającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, bądź prowadzenia przetwarzania we własnym zakresie.
2. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973).
3. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach ( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.
4. Niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

VIII. Ustalam „MILEX” Sp. z o.o. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.

IX. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc zł.) i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł. ( jeden milion zł.).

X. Decyzja jest ważna do dnia 13 stycznia 2025 roku.

XI. Uchylam decyzję Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30.12.2014 r. znak: WUCiP-I.6233.68.2014.DJa

U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.
Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawy o odpadach. Działalność związana ze zbieraniem odpadów przy ul. Stołczyńskiej prowadzona jest jako kontynuacja dotychczasowej działalności, w oparciu o zezwolenie wydane na podstawie ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.
Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. „MILEX” Sp. z o.o.
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14
70 – 201 Szczecin
2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

udostępnił: WUCiP, wytworzono: 2015/04/01, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2015/04/01 10:47:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2015/04/01 10:47:54 nowa pozycja