Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

TIP-TOP Strzelecki Przemysław WGKiOŚ-XIV.6233.56.2015.LR 29.12.2015 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 29 grudnia 2015 r.

WGKiOŚ-XIV.6233.56.2015.LR

UNP: 85086/WGKiOŚ/-XXXVI/15

 

D E C Y Z J A

 

 

Na podstawie art. 104ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), art. 28 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Przemysława Strzeleckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „TIP-TOP” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zabużańskiej nr A, REGON: 361059769, NIP 8522518579  w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

 

 

 1. Zezwalam Przemysławowi Strzeleckiemu – „TIP-TOP” na transport następujących odpadów:

 

 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

17 01 02 Gruz ceglany,

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

inne niż wymienione w 17 01 06,

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 82 Inne niewymienione odpady,

17 02 01 Drewno,

20 01 01 – Papier i tektura,

20 01 02 – Szkło,

20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

20 01 10 – Odzież,

20 01 11 – Tekstylia,

20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603

oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,

20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające

niebezpieczne składniki,

20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji,

20 02 02 – Gleba i ziemia, w tym kamienie,

20 02 03 – Inne odpady nieulegające biodegradacji,

20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe,

20 03 99 – Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

 

 1. Transport odpadów wymienionych w punkcie I może odbywać się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

III.Odpady będą transportowane przy użyciu samochodowych środków transportu.

2. Transport odpadów odbywał się będzie przystosowanymi do tego celu pojazdami.

 1. Transport odpadów będzie odbywał się w sposób zgodny z  przepisami szczególnymi w zakresie transportu drogowego.

 

 1. Ustalam Przemysława Strzeleckiego – „TIP-TOP” odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.

 

 1. Decyzja jest ważna do dnia uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie dłużej niż do dnia 28 grudnia 2025 r.

 

 1. Przemysław Strzelecki – „TIP-TOP” jest zobowiązany do:
 2. przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy i decyzji,
 3. prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1973).

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

W dniu 22.12.2015 r. do Prezydenta Miasta Szczecin wpłynął wniosek Przemysława Strzeleckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „TIP-TOP” o wydanie zezwolenia na transport odpadów. Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające mu wykonywać obowiązki związane z transportem odpadów.

Na transport odpadów wymagane jest zezwolenie, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, wydawane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby Wnioskodawcy. Wnioskodawca występuje o zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów na terenie całego kraju. Siedziba Wnioskodawcy znajduje się w Szczecinie, w związku z powyższym organem właściwym do wydania zezwolenia jest Prezydent Miasta Szczecin.

            Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Decyzja podlega opłacie skarbowej w kwocie 616,00 (słownie: sześćset szesnaście) złotych.

 

Otrzymują:

 1. Przemysław Strzelecki

„TIP-TOP”

ul. Zabużańska 3A

71-051 Szczecin

 1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

 1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2017/01/30 12:52:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2017/01/30 12:52:05 nowa pozycja