Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

SECURA Marek Worotnicki WGKiOŚ-II.6233.1.2016.DJ 14.01.2016

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 14 stycznia 2016 r.
WGKiOŚ-II.6233.1.2016.DJ
UNP:1606/WGKiOŚ/-XXXIII/16
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka Worotnickiego, prowadzącego działalność pod nazwą SECURA (REGON: 810631707, NIP: 8511017833), zam. w Szczecinie przy ul. Stanisława Thugutta 6D/5, w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

I. Zezwalam Markowi Worotnickiemu na zbieranie niżej wymienionych odpadów:

- 07 02 13 - odpady tworzyw sztucznych
- 10 01 01 - żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wył. pyłów z kotłów wym. w 10 01 04),
- 10 01 02 - popioły lotne z węgla,
- 10 01 03 - popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej,
- 10 01 05 - stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych,
- 10 01 07 - produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu,
- 10 01 15 - popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wym w 10 01 14,
- 10 01 17 - popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16,
- 10 01 19 - odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wym. w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18,
- 10 01 24 - piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82),
- 10 01 25 - odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni,
- 10 01 26 - odpady z uzdatniania wody chłodzącej,
- 10 01 80 - mieszanki popiołowo żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych,
- 10 01 81 - mikrosfery z popiołów lotnych,
- 10 01 82 - mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym),
- 10 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 10 12 01 - odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej,
- 10 12 03 - cząstki i pyły,
- 10 12 06 - zużyte formy,
- 10 12 08 - wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej),
- 10 12 12 - odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11,
- 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury,
- 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,
- 15 01 03 - opakowania z drewna,
- 15 01 04 - opakowania z metali,
- 15 01 05 - opakowania wielomateriałowe,
- 15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe,
- 15 01 07 - opakowania ze szkła,
- 15 01 09 - opakowania z tekstyliów,
- 15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania
ochronne inne niż wymienione w 15 02 02,
- 16 01 03 - zużyte opony,
- 16 01 19 - tworzywa sztuczne,
- 16 01 20 - szkło,
- 16 02 11* - zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC,
- 16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12,
- 16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13,
- 16 03 04 - nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80,
- 16 03 80 - produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia,
- 16 80 01 - magnetyczne i optyczne nośniki informacji,
- 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
- 17 01 02 - gruz ceglany,
- 17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
- 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
- 17 01 80 - usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,
- 17 01 81 - odpady z remontów i przebudowy dróg,
- 17 01 82 - inne niewymienione odpady,
- 17 02 01 – drewno,
- 17 02 02 - szkło,
- 17 02 03 - tworzywa sztuczne,
- 17 03 02 - asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01,
- 17 03 80 - odpadowa papa,
- 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,
- 17 05 06 - urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05,
- 17 05 08 - tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,
- 17 06 04 - materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,
- 17 08 02 - materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,
- 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,
- 19 01 12 - żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11,
- 19 01 14 - popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13,
- 19 01 16 - pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15,
- 19 01 19 - piaski ze złóż fluidalnych,
- 19 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 19 08 09 - tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zaw. wył. oleje jadalne i tłuszcze,
- 19 12 01 - papier i tektura,
- 19 12 02 - metale żelazne,
- 19 12 03 - metale nieżelazne,
- 19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma,
- 19 12 05 - szkło,
- 19 12 07 - drewno inne niż wymienione w 19 12 06,
- 19 12 08 - tekstylia,
- 19 12 09 - minerały (np. piasek, kamienie),
- 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne),
- 20 01 01 - papier i tektura,
- 20 01 02 - szkło,
- 20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
- 20 01 10 - odzież,
- 20 01 11 – tekstylia,
- 20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wym. w 20 01 27,
- 20 01 30 - detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,
- 20 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 01 31,
- 20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,
- 20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wym. w 20 01 21 i 20 01 23, zawierające niebezpieczne składniki
- 20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,
- 20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37,
- 20 01 39 - tworzywa sztuczne,
- 20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie,
- 20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji,
- 20 03 02 - odpady z targowisk,
- 20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów,
- 20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych,
- 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe,
- 20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.
odpady niebezpieczne zostały oznaczone górnym indeksem „*”

II. Zbieranie odpadów może odbywać się w Szczecinie przy Szczawiowej (działka nr 3/49 obręb 1063).

III. Magazynowanie odpadów według rodzajów określonych w punkcie I może odbywać się na terenie do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, wskazany w punkcie II, przy spełnieniu następujących warunków:
- odpady z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane selektywnie, w miejscach oznakowanych, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do gruntu lub środowiska,
- miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych,
- dopuszcza się magazynowanie odpadów w sposób uporządkowany, w zależności od rodzajów odpadów w kontenerach lub pojemnikach.
- należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych z przepakowywaniem, przeładowywaniem, załadunkiem odpadów na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich do środowiska, a w przypadku rozlania, wysypania, lub zanieczyszczenia gruntu, natychmiast usunąć zagrożenie przy użyciu sorbentów, wymiany zanieczyszczonej gleby lub w inny sposób usunąć ewentualne zagrożenie.


IV. Określam następujące metody zbierania odpadów:
1. Odpady przyjmowane będą od przedsiębiorców i osób fizycznych.
2. Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia większej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przekazania kolejnemu posiadaczowi.
3. Odpady mogą być wstępnie sortowane w sposób nieprowadzący do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów oraz niepowodujący zmiany ich kwalifikacji.

V. Marek Worotnicki jest zobowiązany dodatkowo do:
1. Przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi mającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
2. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U z 2014 r. poz. 1973).
3. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach ( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.
4. Niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.


VI. Ustalam Marka Worotnickiego odpowiedzialnego za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.

VII. Wymagania wynikające z przepisów odrębnych:

W przypadku zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy zastosować się do obowiązków nałożonych na zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznymi i elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1155 z późniejszymi zmianami).


VIII. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc zł.) i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł. ( jeden milion zł.).
 

IX. Decyzja jest ważna do dnia 31 grudnia 2025 roku.


U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku.

Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.
Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawy o odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:

1. Pan Marek Worotnicki
SECURA
ul. Thugutta 6D/5
71 – 693 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2017/01/30 13:40:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2017/01/30 13:40:55 nowa pozycja