Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

ALMEX sp. z o. o. WUCiP-I.6233.32.2014.LR 24.10.2014 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 24 listopada 2014 r.

WUCiP-I.6233.32.2014.LR

UNP: 64526/WUCiP/-V/14

 

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

 

zmieniam

 

na wniosek Strony, decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 03.04.2013 r. znak: WGKiOŚ-IX.6233.37.2014.LR, zezwalającą na zbieranie odpadów, wydaną na rzecz ALMEX spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Księdza Stanisława Kujota nr 1, KRS 161783, REGON 810031901, NIP 8510310301w następujący sposób:

 

  1. W punkcie I. ww decyzji dodaje się następujące rodzaje odpadów przewidziane do zbierania:

08 03 17* - odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne,

09 01 11* - aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 160601, 160602 lub 160603,

12 01 16* - odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne,

13 01 01* - oleje hydrauliczne zawierające PCB,

13 01 04* - emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne,

13 01 05* - emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych,

13 01 09* - mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne,

13 01 10* - mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych,

13 01 11* - syntetyczne oleje hydrauliczne,

13 01 12* - oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji,

13 01 13* - inne oleje hydrauliczne,

13 02 04* - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne,

13 02 05* - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych,

13 02 06* - syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,

13 02 07* - oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji,

13 02 08* inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,

13 07 01* - olej opałowy i olej napędowy,

13 07 02* - benzyna,

13 07 03* - inne paliwa (włącznie z mieszaninami),

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznychlub nimi zanieczyszczone,

15 01 11* opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki), i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB),

16 01 04* – zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy,

16 08 02* - zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub inne związki niebezpieczne,

16 08 05* - zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy,

16 08 07* - zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,

16 81 01* - odpady wykazujące właściwości niebezpieczne,

16 82 01* - odpady wykazujące właściwości niebezpieczne,

17 04 09* - odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,

17 04 10* - kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne,

17 05 03* - gleba i ziemia, w tym kamienie zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB),

17 05 05* - urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi,

17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest,

17 06 03* - inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne,

17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest,

17 08 01* - materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,

17 09 01* - odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć,

17 09 02* - odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory),

17 09 03* - inne odpady z budowy remontów i demontażu (w tym zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające baterie,

07 02 13 – odpady tworzyw sztucznych,

08 03 18 – odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 080317,

09 01 10 – aparaty fotograficzne jednorazowego użytku,

09 01 12 – aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 090111,

12 01 05 – odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych,

12 01 17 – odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 120116,

12 01 21 – zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 120120,

16 01 06 - zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów,

16 01 12 – okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 160111,

16 01 15 – płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 160114,

16 06 04 - baterie alkaliczne,

16 06 05 – inne baterie i akumulatory,

16 08 01 – zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wył. 160807),

16 08 03 – zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 160802,

16 08 04 – zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wył. 160807),

16 80 01 – magnetyczne i optyczne nośniki informacji,

16 81 02 – odpady inne niż wymienione w 168101,

16 82 02 – odpady inne niż wymienione w 168201,

17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 03 80 – odpadowa papa,

17 05 06 – urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 170505,

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603,

17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 170801,

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903,

20 01 10 – odzież,

20 01 11 – tekstylia,

20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133,

20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 200137,

20 03 02 – odpady z targowisk,

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów,

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe,

20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

 

  1. Odpady mogą być zbierane na terenie przy ul. Księdza Stanisława Kujota 1-4 w Szczecinie (działki nr 31/2, 31/4, 32/2 obręb 1084).
  2. Magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie wskazanym w punkcie II. decyzji pod następującymi warunkami:

- odpady powinny być magazynowane wyłącznie w celu zebrania odpowiedniej partii do przekazania kolejnemu posiadaczowi, posiadającemu zezwolenie na gospodarowanie odpadami danego rodzaju,

- odpady powinny być magazynowane selektywnie, w wyznaczonych miejscach, na utwardzonym placu lub w kontenerach, pojemnikach, workach typu BIG BAG,

- odpady niebezpieczne powinny być magazynowane w szczelnych, zamykanych pojemnikach, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do środowiska, w sposób zabezpieczający przed wpływem czynników atmosferycznych,

- odpady płynne powinny być magazynowane w szczelnych, zamykanych pojemnikach (kontenerach).

IV.1. Pojazdy wycofane z eksploatacji (160104* i 160106) powinny być przyjmowane i magazynowane zgodnie z procedurą wynikającą z  przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ewidencji (Dz. U. Nr 75, poz. 476).

2. Pojazdy wycofane z eksploatacji powinny być magazynowane na utwardzonym, uszczelnionym placu o powierzchni minimum 200 m2,wyposażonym w system odprowadzania ścieków przemysłowych do separatora substancji ropopochodnych.

3. Punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji powinien być wyposażony w wagę o skali ważenia nie mniejszej niż 3,5 Mg, szafę metalową do przechowywania dokumentów przyjętych pojazdów oraz odpowiednią ilość sorbentów do neutralizacji ewentualnych wycieków.

4. Przyjmowane pojazdy wycofane z eksploatacji powinny być przekazywane na podstawie zawartej umowy do stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji prowadzonej przez ALMEX Recykling sp. z o. o. ul. Podmiejska 15e 66-407 Gorzów Wlkp., która posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie demontażu pojazdów.

 

  1. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden milion) złotych.

 

  1. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz przywołany na wstępie przepis.

Wnioskodawca wystąpił o zmianę posiadanego zezwolenia poprzez dodanie nowych rodzajów odpadów.

Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2013 poz. 1162 z późniejszymi zmianami) wniosek uzyskał pozytywnę uzgodnienie Marszałka Województwa Lubuskiego z uwagi na fakt, iż przyjmowane przez Wnioskodawcę pojazdy będą przekazywane, na podstawie zawartej umowy do stacji demontażu prowadzonej przez ALMEX Recykling sp. z o. o. ul. Podmiejska 15e 66-407 Gorzów WLKP., dla której organem właściwym w zakresie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie demontażu pojazdów jest ten organ.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Otrzymują:

  1. ALMEX sp. z o. o.

ul. Ks. St. Kujota 1

70-605 Szczecin

  1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

  1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2015/04/22, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/04/22 13:02:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/04/22 13:02:07 nowa pozycja