Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

JANAR s.c WGKiOŚ-II.6233.19.2018.DJ

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
Szczecin, 10 kwietnia 2018 r.
WGKiOŚ-II.6233.19.2018.DJ
UNP: 22160/WGKiOŚ/-XXVII/18

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami) oraz upoważnienia z dnia WO-I.0052.3.184.2015.KO z dnia 17 grudnia 2015 r.

zmieniam
na wniosek Strony decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2014 r. znak: WUCiP-I.6233.66.2015.DJa – zezwolenie na zbieranie odpadów, wydaną na rzecz Pana Jana Barana i Pana Artura Brudnickiego, wspólników spółki jawnej „JANAR” (REGON: 810027443, NIP: 8510106836), z siedzibą w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 43/36, w następujący sposób:

I. Do punktu I ww. decyzji wyszczególniającego rodzaje odpadów przewidziane do zbierania dodaję:

- 03 03 08 - odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu,
- 12 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12,
- 19 12 01 - papier i tektura,
- 20 01 01 - papier i tektura,
- 20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
- 20 01 23* - urządzenia zawierające freony,
- 20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wym. w 20 01 21 i 20 01 23, zawierające niebezpieczne składniki


II. Z punktu II ww. decyzji wykreślam miejsce zbierania odpadów przy ul. Ludowej 24c (działka nr 10/7 obręb 3032)

III. Punkt VII do ww. decyzji: „Wymagania wynikające z przepisów odrębnych”, otrzymuje brzmienie:

1) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być magazynowany w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688 z późn. zm.), a w szczególności:
a) zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z innymi odpadami,
b) zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotowi niebędącemu:
- dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.), wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych;
- prowadzącym zakład przetwarzania;
- odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 t.j.),
c) miejsca, w których jest magazynowany zużyty sprzęt, wyposaża się w:
- zadaszenie zapobiegające oddziaływaniu czynników atmosferycznych oraz, w przypadku zużytego sprzętu zawierającego substancje ciekłe, które podczas uszkodzenia zużytego sprzętu mogą spowodować niekontrolowane wycieki do środowiska - w nieprzepuszczalne podłoża wraz z urządzeniami do likwidacji wycieków oraz, w stosownym przypadku, odstojnikami i odolejaczami;
- utwardzone podłoże;
- zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp osobom postronnym
d) przekazania zebranego zużytego sprzętu prowadzącemu zakład przetwarzania posiadającemu decyzję w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą na przetwarzanie zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grupy sprzętu określonej w załączniku nr 1 do ustawy.
e) dopuszcza się przekazanie zebranego zużytego sprzętu prowadzącemu zakład przetwarzania za pośrednictwem innego zbierającego zużyty sprzęt.
f) zbierający zużyty sprzęt przed przekazaniem zużytego sprzętu prowadzącemu zakład przetwarzania zapewnia, w miarę możliwości, wyselekcjonowanie w punkcie zbierania zużytego sprzętu przeznaczonego do przygotowania do ponownego użycia.
g) zbieranie i transport zużytego sprzętu odbywają się w warunkach optymalnych do przygotowania go do ponownego użycia, recyklingu oraz innych niż recykling procesów odzysku, w tym ograniczenia rozprzestrzeniania się niebezpiecznych substancji.
h) zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do przekazania Prezydentowi Miasta Szczecin, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informacji zawierającej:
- imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby zbierającego zużyty sprzęt;
- adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, z wyłączeniem punktów sprzedaży sprzętu oraz punktów serwisowych.
i) w przypadku zmiany danych zawartych w informacji, o której mowa w ust. 1, zbierający sprzęt jest obowiązany do poinformowania o tym Prezydenta Miasta Szczecin, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zmiany.
j) zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do poinformowania Prezydenta Miasta Szczecin o zakończeniu działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia trwałego zaprzestania jej wykonywania.

2) Postępowanie ze zużytymi bateriami i akumulatorami musi odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 z późn. zm.), a w szczególności z rozdziałem 10 ustawy - Obowiązki zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory.


IV. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

 

U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiącego, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ją wydał. Powyższa zmiana dotyczy dodania nowych rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania, wykreślenia miejsca zbierania odpadów przy ul. Ludowej 24c w Szczecinie oraz nadania nowego brzmienia punktowi VII decyzji, dostosowującego decyzję do przepisów ustawy z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688 z późn. zm.), a także ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 z późn. zm.).

Uznano, że usankcjonowany decyzją sposób postępowania z odpadami nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin (ewentualnie organu II instancji). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:
1. „JANAR” spółka jawna
ul. Dębogórska 34/36
71-717 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2018/06/26, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2018/06/26 13:48:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2018/06/26 13:48:47 nowa pozycja