Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

PM LOGISTICS Piotr Michalski WGKiOŚ-II.6233.38.2017.LR 17.07.2017 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 17 lipca  2017 r.

WGKiOS-II.6233.38.2017.LR

UNP: 38712/WGKiOŚ/-XXXVI/17

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 104ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), art. 28 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987), po rozpatrzeniu wniosku Piotra Michalskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „PM Logistics” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czeremchowej 4/1, REGON 812565127, NIP 8541017329 w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

 

 1. Zezwalam Piotrowi Michalskiemu „PM Logistics” na transport następujących odpadów:

 

 

Nazwa odpadu

Kod

Odpady metalowe

02 01 10

Odpady kory i korka

03 01 01

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 030104

03 01 05

Odpady z kory i drewna

03 03 01

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

03 03 07

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

03 03 08

Czysta sadza

06 13 03

Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)

07 01 14*

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

07 02 80

Inne niewymienione odpady

07 02 99

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wył. Pyłów z kotłów wymienionych w 100104)

10 01 01

Popioły lotne z węgla

10 01 02

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 100114

10 01 15

Inne niewymienione odpady

10 01 99

Inne żużle

10 08 09

Cząstki i pyły

10 11 05

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

10 13 01

Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego

10 13 04

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 13 07

Odpady z produkcji elementów cementowo – azbestowych inne niż wymienione w w 101309

10 13 10

Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 101309 i 101310

10 13 11

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 101312

10 13 13

Odpady betonowe i szlam betonowy

10 13 14

Odpady z produkcji cementu

10 13 80

Odpady z produkcji gipsu

10 13 81

Wybrakowane wyroby

10 13 82

Inne niewymienione odpady

10 13 99

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

12 01 05

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 08*

Opakowania z papieru i tektury

15 01 01

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 02

Opakowania z drewna

15 01 03

Opakowania z metali

15 01 04

Opakowania wielomateriałowe

15 01 05

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 06

Zużyte opony

16 01 03

Metale żelazne

16 01 17

Metale nieżelazne

16 01 18*

Tworzywa sztuczne

16 01 19

Drewno

17 02 01

Tworzywa sztuczne

17 02 03

Mieszaniny metali

17 04 07

Odpady żelaza i stali

19 10 01

Odpady metali nieżelaznych

19 10 02

Papier i tektura

19 12 01

Metale żelazne

19 12 02

Metale nieżelazne

19 12 03

Tworzywa sztuczne i guma

19 12 04

Drewno inne niż wymienione w 191206

19 12 07

Tekstylia

19 12 08

 

 

 1. Transport odpadów wymienionych w punkcie I może odbywać się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Odpady wymienione w punkcie I nie będą magazynowane.

 

 1. 1. Odpady będą transportowane przy użyciu własnych środków transportu.

2. Transport odpadów odbywał się będzie oznakowanymi, przystosowanymi do tego celu pojazdami.

 1. Transport odpadów będzie odbywał się w sposób zgodny z  przepisami szczególnymi w zakresie transportu drogowego.

 

 1. Ustalam Piotra Michalskiego „PM Logistics” odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.

 

 1. Decyzja jest ważna do dnia uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie dłużej niż do dnia 16 lipca  2027 r.

 

 1. Piotr Michalski „PM Logistics” jest zobowiązany do:
 2. przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy i decyzji,
 3. prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1973).

 

U z a s a d n i e n i e

 

 

Wnioskodawca, Piotr Michalski „PM Logistics”, zwrócił się do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na transport odpadów. Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające mu wykonywać obowiązki związane z transportem odpadów.

Na transport odpadów wymagane jest, zgodnie z art. 28 ustawy o odpadach, zezwolenie wydawane przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy lub siedziby firmy. Wnioskodawca występuje o zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów na terenie całego kraju. Siedziba Wnioskodawcy znajduje się  na terenie Gminy Miasto Szczecin, w związku z powyższym organem właściwym do wydania zezwolenia jest Prezydent Miasta Szczecin.

            Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

 

            Decyzja podlega opłacie skarbowej w kwocie 616,00 (słownie: sześćset szesnaście) złotych.

 

Otrzymują:

 1. Piotr Michalski „PM Logistics”

ul. Czeremchowa 4/1

70-763 Szczecin

 1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

 1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2018/03/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2018/03/13 10:34:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2018/03/13 10:34:43 nowa pozycja