Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Pezowicz Tomasz WGKiOŚ-II.6233.2.2016.DJ 19.01.2016

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 19 stycznia 2016 r.
WGKiOŚ-II.6233.2.2016.DJ
UNP:1668/WGKiOŚ/-XXXIII/16
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza Pezowicza, (REGON: 320427902, NIP: 8511076184), zam. w Steklnie 41c, 74-105 Nowe Czarnowo w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

I. Zezwalam Tomaszowi Pezowiczowi na zbieranie niżej wymienionych odpadów:

- zgary i żużle odlewnicze 10 10 03
- pyły z gazów odlotowych inne niż wym. w 10 10 09 10 10 10
- cynk twardy 11 05 01
- odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 12 01 01
- odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych 12 01 03
- cząstki i pyły metali nieżelaznych 12 01 04
- odpady spawalnicze 12 01 13
- opakowania z papieru i tektury 15 01 01
- opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02
- opakowania z metali 15 01 04
- zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06
- opakowania ze szkła 15 01 07
- baterie i akumulatory ołowiowe 16 06 01*
- baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 16 06 02*
- baterie zawierające rtęć 16 06 03*
- miedź, brąz, mosiądz 17 04 01
- aluminium 17 04 02
- ołów 17 04 03
- cynk 17 04 04
- żelazo i stal 17 04 05
- cyna 17 04 06
- mieszaniny metali 17 04 07
- kable zawierające ropę naftową, smołę i inne subst. niebezpieczne 17 04 10*
- kable inne niż wymienione w 17 04 10 17 04 11
- papier i tektura 20 01 01
górnym indeksem „*” oznaczono odpady niebezpieczne


II. Zbieranie odpadów może odbywać się w Szczecinie przy ul. Nocznickiego (działka nr 11/10 obręb 3207 Nad Odrą).

III. Magazynowanie odpadów według rodzajów określonych w punkcie I może odbywać się na terenie do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, wskazany w punkcie II, przy spełnieniu następujących warunków:
- odpady z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane selektywnie, w miejscach oznakowanych, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do gruntu lub środowiska,
- miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych,
- dopuszcza się magazynowanie odpadów w sposób uporządkowany, w zależności od rodzajów odpadów w kontenerach, pojemnikach, workach, big-bagach lub luzem na utwardzonej powierzchni,
- należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych z przepakowywaniem, przeładowywaniem, załadunkiem odpadów na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich do środowiska, a w przypadku rozlania, wysypania, lub zanieczyszczenia gruntu, natychmiast usunąć zagrożenie przy użyciu sorbentów, wymiany zanieczyszczonej gleby lub w inny sposób usunąć ewentualne zagrożenie.


IV. Określam następujące metody zbierania odpadów:
1. Odpady przyjmowane będą od przedsiębiorców i osób fizycznych.
2. Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia większej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przekazania kolejnemu posiadaczowi.
3. Odpady mogą być wstępnie sortowane w sposób nieprowadzący do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów oraz niepowodujący zmiany ich kwalifikacji.

V. Tomasz Pezowicz jest zobowiązany dodatkowo do:
1. Przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi mającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
2. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U z 2014 r. poz. 1973).
3. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach ( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.
4. Niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.


VI. Ustalam Tomasza Pezowicza odpowiedzialnego za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.

VII. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc zł.) i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł. ( jeden milion zł.).

VIII. Decyzja jest ważna do dnia 31 grudnia 2025 roku.

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku.

Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.
Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawy o odpadach.
Działalność związana ze zbieraniem odpadów przy ul. Nocznickiego (dz. nr 11/10) prowadzona jest jako kontynuacja dotychczasowej działalności, w oparciu o zezwolenie wydane na podstawie ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r., decyzja z dnia 6 grudnia 2011 r. znak: WGKiOŚ./IX/DJa/6233/42/2011, z tego powodu odstąpiono od żądania dołączenia do wniosku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 42 ust 4 ustawy o odpadach. Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny. W przypadku utraty tytułu prawnego do nieruchomości zezwolenie wygasa, zgodnie z art. 48 pkt 2 ustawy o odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:

1. Pan Tomasz Pezowicz
Steklno 41c
74 – 105 Nowe Czarnowo

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2017/01/30 13:43:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2017/01/30 13:43:12 nowa pozycja