Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

CEJOT PHU sp. z o. o. WGKiOŚ-II.6233.124.2016.LR 25.11.2016 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 25 listopada 2016 r.

WGKiOS-II.6233.124.2016.LR

UNP: 74171/WGKiOŚ/-XXXVI/13

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 104ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), art. 28 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „CEJOT” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Merkatora nr 7, KRS 0000378547, REGON 320962961, NIP 9552305831 w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

 

 1. Zezwalam Przedsiębiorstwu Handlowo – Usługowemu „CEJOT” sp. z o. o. na transport następujących odpadów:

02 04 80 – wysłodki,

02 07 80 – wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary,

03 03 01 – odpady z kory i drewna,

0301 05 – trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 030104,

03 03 07 – mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury,

03 03 08 – odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu,

04 02 09 – odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery),

04 02 21 – odpady z nieprzetworzonych włókien syntetycznych,

04 02 22 – odpady z przetworzonych włókien tekstylnych,

07 02 13 – odpady z tworzyw sztucznych,

07 02 80- odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy,

12 01 01 – odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów,

12 01 03 – odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych,

12 01 05 – odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych,

13 02 04* - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zaw. związki chlorowcoorganiczne,

13 02 05* - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezaw. zw. chlorowcoorganicznych,

13 02 06* - syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,

13 02 08* –   inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,

15 01 01- opakowania z papieru i tektury

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 - opakowania z drewna

15 01 04 - opakowania z metali

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 - opakowania ze szkła

15 01 09 - opakowania z tekstyliów

15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

16 01 03 - zużyte opony

16 01 17 - metale żelazne

16 01 18 - metale nieżelazne

16 01 19 - tworzywa sztuczne

16 01 20 - szkło

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

17 01 02– gruz ceglany,

17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznychi elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106,

17 01 80 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,

17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg,

17 01 82 – inne niewymienione odpady,

17 02 01 – drewno,

17 02 02 – szkło,

17 02 03 – tworzywa sztuczne,

17 03 80 – odpadowa papa,

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz,

17 04 02 – aluminium,

17 04 05 – żelazo i stal,

17 04 07 – mieszaniny metali,

19 12 01 - papier i tektura,

19 12 02 - metale żelazne,

19 12 03 - metale nieżelazne,

19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma,

19 12 05 – szkło,

19 12 07 - drewno inne niż wymienione w 19 12 06

19 12 08 – tekstylia,

20 01 01 - papier i tektura,

20 01 02 – szkło,

20 01 10 – odzież,

20 01 11 – tekstylia,

20 01 39 - tworzywa sztuczne,

20 01 40 – metale.

 

 1. Transport odpadów wymienionych w punkcie I może odbywać się na terenie całego kraju.

 

 1. Odpady wymienione w punkcie I nie będą magazynowane.

 

 1. 1. Odpady będą transportowane przy użyciu własnych środków transportu.

2. Transport odpadów odbywał się będzie oznakowanymi, przystosowanymi do tego celu pojazdami.

 1. Transport odpadów będzie odbywał się w sposób zgodny z  przepisami szczególnymi w zakresie transportu drogowego.

 

 1. Ustalam Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „CEJOT” sp. z o. o. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.

 

 1. Decyzja jest ważna do dnia uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie dłużej niż do dnia 24 listopada 2026 r.

 

 1. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „CEJOT” sp. z o. o. jest zobowiązana do:
 2. przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy i decyzji,
 3. prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1973).

 

U z a s a d n i e n i e

 

 

Wnioskodawca, Przedsiębiorstwo – Handlowo – Usługowe „CEJOT” sp. z o. o., zwróciła się do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na transport odpadów. Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające mu wykonywać obowiązki związane z transportem odpadów.

Na transport odpadów wymagane jest, zgodnie z art. 28 ustawy o odpadach, zezwolenie wydawane przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy lub siedziby firmy. Wnioskodawca występuje o zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów na terenie całego kraju. Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy znajduje się w Szczecinie, w związku z powyższym organem właściwym do wydania zezwolenia jest Prezydent Miasta Szczecin.

            Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Decyzja podlega opłacie skarbowej w kwocie 616,00 (słownie: sześćset szesnaście) złotych.

 

Otrzymują:

 1. PH-U „CEJOT” sp. z o. o.

ul. Merkatora 7

70-676Szczecin

 1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

 1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2017/01/30 14:37:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2017/01/30 14:37:04 nowa pozycja