Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Wach Michał TMW-TRANS24 WGKiOŚ-II.6233.54.2017.DJ 29.08.2017 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
Szczecin, 29 sierpnia 2017 r.
WGKiOŚ-II.6233.54.2017.DJ
UNP: 50077/WGKiOŚ/-XXXVI/17

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

zmieniam
na wniosek Strony decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2012 r. znak: WGKiOŚ-IX.6233.55.2012.DJa – zezwolenie na transport odpadów, wydaną na rzecz Pana Michała Wacha, prowadzącego działalność pod nazwą TMW-TRANS24 ( NIP: 9551738278, REGON: 812713214), z siedzibą w Szczecinie przy ul. Żurawiej 26, w następujący sposób:

I. Do punktu I ww. decyzji wyszczególniającego rodzaje odpadów przewidziane do transportu dodaję:

- 03 01 01 Odpady kory i korka
- 03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
- 03 01 81 Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wym. w 03 01 80
- 03 03 01 Odpady z kory i drewna
- 03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
- 03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
- 03 03 99 Inne niewymienione odpady
- 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
- 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
- 15 01 03 Opakowania z drewna
- 15 01 04 Opakowania z metali
- 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
- 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
- 15 01 07 Opakowania ze szkła
- 15 01 09 Opakowania z tekstyliów
- 16 01 03 Zużyte opony
- 16 01 16 Zbiorniki na gaz skroplony
- 16 01 17 Metale żelazne
- 16 01 18 Metale nieżelazne
- 16 01 19 Tworzywa sztuczne
- 16 01 20 Szkło
- 16 01 22 Inne nie wymienione elementy
- 16 01 99 Inne nie wymienione odpady
- 19 12 01 Papier i tektura
- 19 12 02 Metale żelazne
- 19 12 03 Metale nieżelazne
- 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma
- 19 12 05 Szkło
- 20 01 01 Papier i tektura
- 20 01 02 Szkło
- 20 01 10 Odzież
- 20 01 11 Tekstylia
- 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wym. w 20 01 21, 20 01 23, i 20 01 35
- 20 01 40 Metale


II. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.


U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiącego, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ją wydał. Powyższa zmiana dotyczy dodania nowych rodzajów odpadów przewidzianych do transportu. Zgodnie z art. 233 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. do czasu utworzenia rejestru, transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów, na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Uznano, że usankcjonowany decyzją sposób postępowania z odpadami nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin (ewentualnie organu II instancji). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona morze zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:
1. Pan Michał Wach
TMW-TRANS24
ul. Brązowa 59/2
70-781 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/09/21, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2017/09/21 14:12:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2017/09/21 14:12:15 nowa pozycja