Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Słojkowski Mariusz WGKiOŚ-II.6233.41.2016.DJ 05.03.2015

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
Szczecin, 21 kwietnia 2016 r.
WGKiOŚ-II.6233.41.2016.DJ
UNP: 23699/WGKiOŚ/-XXXIII/16
D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
zmieniam
na wniosek Strony decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10.10.2013 r. znak: WGKiOŚ-IX.6233.88.2013.DJa – zezwolenie na zbieranie odpadów, zmienioną decyzją z dnia 07.02.2014 znak: WGKiOŚ-IX.6233.14.2014.DJa, decyzją z dnia 15 maja 2014 r. znak: WGKiOŚ-IX.6233.45.2014.DJa, decyzją z dnia 10 lutego 2015 r. znak: WUCiP-I.6233.13.2015.DJa, decyzją z dnia 5 marca 2015 r. znak: WUCiP-I.6233.19.2015.DJa oraz decyzją z dnia 4 stycznia 2016 r. znak: WGKiOŚ-XIV.6233.57.2015.DJ, wydaną na rzecz Pana Mariusza Słojkowskiego, prowadzącego działalność pod nazwą Skup Surowców Wtórnych ( NIP: 8521133989, REGON: 810088730), z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jana Papugi4, w następujący sposób

I. Do punktu II decyzji określającego miejsca zbierania odpadów dodaję lokalizację: lokal użytkowy przy ul. Królowej Jadwigi 1/U3 w Szczecinie.

II. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.
U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiącego, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ja wydał.
W tym przypadku zbieranie odpadów, zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Prowadzenie zbierania odpadów zostało sklasyfikowane jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – punkty do zbierania lub przeładunku złomu – § 3 ust. 1, pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). Do wniosku zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy o odpadach dołączono decyzję Prezydenta Miasta Szczecin o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23.02.2016 r. znak: WGKiOŚ-II.6220.1.62.2015.DMł.
Uznano, że usankcjonowany decyzją sposób postępowania z odpadami nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, w wszystkie wymogi związane z tą działalnością będą spełnione.
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Otrzymują:
1. Pan Mariusz Słojkowski
ul. Jana Papugi 4
71-086 Szczecin
2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/31, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2017/01/31 09:57:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2017/01/31 09:57:49 nowa pozycja