Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

BUDOMEX SA WGKiOŚ-II.6233.35.2017.LR 07.07.2017 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 07 lipca  2017 r.

WGKiOS-II.6233.35.2017.LR

UNP: 37763/WGKiOŚ/-XXXVI/17

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 104ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), art. 28 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego „BUDOMEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie przy ul. Turkusowej nr 26, REGON 210519722, NIP 5950006899, KRS 110679 w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

 

 1. Zezwalam BUDOMEX SA na transport następujących odpadów:

 

 

Nazwa odpadu

Kod

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali

01 01 02

Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 010407

01 04 082

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

15 01 02*

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 150202

15 02 03

Metale żelazne

16 01 17

Metale nieżelazne

16 01 18*

Tworzywa sztuczne

16 01 19

Szkło

16 01 20

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 01

Gruz ceglany

17 01 02

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 03

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 06*

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106

17 01 07

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 80

Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 81

Inne niewymienione odpady

17 01 82

Drewno

17 02 01

Szkło

17 02 02

Tworzywa sztuczne

17 02 03

Asfalt inny niż wymieniony w 170301

17 03 02

Miedź, brąz, mosiądz

17 04 01

Aluminium

17 04 02

Ołów

17 04 03

Cynk

17 04 04

Żelazo i stal

17 04 05

Cyna

17 04 06

Mieszaniny metali

17 04 07

Kable inne niż wymienione w 170410

17 04 11

Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 170503

17 05 04

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 170505

17 05 06

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 170507

17 05 08

Materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 01*

Materiały konstrukcyjne zawierające azbest

17 06 05*

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603

17 06 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne  niż wymienione w 170901, 170902 i 170903

17  09 04

 

 

 1. Transport odpadów wymienionych w punkcie I może odbywać się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Odpady wymienione w punkcie I nie będą magazynowane.

 

 1. 1. Odpady będą transportowane przy użyciu własnych środków transportu.

2. Transport odpadów odbywał się będzie oznakowanymi, przystosowanymi do tego celu pojazdami.

 1. Transport odpadów będzie odbywał się w sposób zgodny z  przepisami szczególnymi w zakresie transportu drogowego.

 

 1. Ustalam BUDOMEX SA odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.

 

 1. Decyzja jest ważna do dnia uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie dłużej niż do dnia 06 lipca  2027 r.

 

 1. BUDOMEX SA jest zobowiązana do:
 2. przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy i decyzji,
 3. prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1973).

 

U z a s a d n i e n i e

 

 

Wnioskodawca, Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego BUDOMEX SA, zwróciło się do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na transport odpadów. Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające jej wykonywać obowiązki związane z transportem odpadów.

Na transport odpadów wymagane jest, zgodnie z art. 28 ustawy o odpadach, zezwolenie wydawane przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy lub siedziby firmy. Wnioskodawca występuje o zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów na terenie całego kraju. Siedziba Wnioskodawcy znajduje się  na terenie Gminy Miasto Szczecin, w związku z powyższym organem właściwym do wydania zezwolenia jest Prezydent Miasta Szczecin.

            Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

            Decyzja podlega opłacie skarbowej w kwocie 616,00 (słownie: sześćset szesnaście) złotych.

 

Otrzymują:

 1. PBO BUDOMEX SA

ul. Lubuska 15

66-446 Deszczno

 1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

 1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2018/03/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2018/03/13 10:26:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2018/03/13 10:26:30 nowa pozycja