Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA zbieranie + przetwarzanie WGKiOŚ-II.6233.30.2016.LR 07.04.2016 r.

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 07 kwietnia  2016 r.

WGKiOŚ-XIV.6233.30.2016.LR

UNP 19441/WGKiOŚ/-XXVII/16

 

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, ust. 5, ust. 8, art. 43 ust. 1, ust. 2, art. 44 w związku z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2016 r. poz. 23) oraz art.104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.. 23), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółki Akcyjnej z siedzibą  w Szczecinie przy ul. Bytomskiej nr 7, REGON: 811649448, NIP 9551889161, KRS 33768 w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

 

 1. Zezwalam Zarządowi Morskich Portów Szczecin  i Świnoujście Spółce Akcyjnej na przetwarzanie niżej wymienionych odpadów:

10 01 01 – Żużle                                                                                                                                                                             50 000,0 Mg/rok,

10 01 80 – Stałe odpady w postaci mieszanek popiołowo – żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych                                                                                                                                                                                                         10 000,0 Mg/rok,

17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów                                                                              90 000 Mg, rocznie,

17 01 02 - gruz ceglany                                                                                                                                                  90 000 Mg, rocznie,

17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementy wyposażenia                                                 500 Mg, rocznie,

17 05 04 - gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione 17 05 03                                                          700 000 Mg, rocznie,

17 05 06 – Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 170505                                                                       205 000,0 Mg/rok

17 05 08 - tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07                                                             100 000 Mg, rocznie.

 

 1. Zezwalam Zarządowi Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółce Akcyjnej na zbieranie niżej wymienionych odpadów:

10 01 01 - żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wył. pyłów z kotłów wym. w 10 01 04),

10 01 80 - mieszanki popiołowo żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych,

17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

17 01 02 - gruz ceglany,

17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,

17 05 06 - urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05,

17 05 08 - tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,

 

 

 1. Zbieranie odpadówwymienionych w punkcie II.może odbywać się w Szczecinie na terenie Morskiego

Portu Szczecin i Świnoujście – Ostrów Grabowski dz. nr  4/5 obręb 1084.

 

 1. Magazynowanie odpadów wymienionych w punkcie I. i II  może odbywać się na terenie wskazanym

w punkcie III decyzji, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny, przy spełnieniu następujących warunków:

 • odpady, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub

organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów,

 • okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
 • odpady mogą być magazynowane selektywnie, luzem w uporządkowany sposób, w pobliżu miejsca prowadzenia prac,
V.Odpady mogą być przetwarzane na terenie wskazanym w punkcie III. decyzji. Przetwarzanie odpadów polegać
będzie na zastosowaniu procesu R5, tj. recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych.

Proces technologiczny polegał będzie na podwyższeniu rzędnej terenu  poprzez rozplantowanie, z wykorzystaniem odpowiedniego

sprzętu mechanicznego, określonej partii odpadów. Proces będzie prowadzony stopniowo, aż do momentu uzyskania pożądanej

rzędnej terenu. Proces przetwarzania poprzedzony będzie czynnościami kontrolnymi, polegającymi na sprawdzeniu wymaganych

parametrów, zarówno rodzaju jaki i granulacji zastosowanych odpadów

VI.Określam następujące metody zbierania odpadów:
1.Odpady będą odbierane od posiadaczy i przewożone własnym bądź wynajmowanym transportem do miejsca
zbierania.
2.Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia odpowiedniej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania.

 

VII.Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna jest zobowiązany do:  
 • przekazywania odpadów posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy

o odpadach,

-prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadów ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1973 ),
 • składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów

formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U.

Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach

i gospodarowaniu odpadami,

 • utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności,
 • niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności,

w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia

działalności objętej zezwoleniem.

 1. Ustalam Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna odpowiedzialnym za ewentualne straty

wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji. 

 1. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej,

 nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196

ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia

wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden

milion) złotych.

 1. Decyzja jest ważna do dnia 06 kwietnia 2026 roku.

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ustawy o odpadach.Niniejsza decyzja jest związana z przygotowywaniem terenu pod zainwestowanie portowe, tj. budowę m.in. placów składowych, nabrzeży.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

 Otrzymują:

 1. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA

ul. Bytomska 7

70–603 Szczecin

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2017/01/30 13:25:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2017/01/30 13:25:48 nowa pozycja