Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Ship-Service SA WGKiOŚ-II.6233.30.2017.DJ 10.05.2017 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

              Szczecin, 10 maja 2017 r.

WGKiOŚ-II.6233.30.2017.DJ

UNP: 26302/WGKiOŚ/-XXXIII/17

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego                    (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami)

zmieniam

na wniosek Strony decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25.08.2014 r. znak: WUCiP-I.6233.18.2014.DJa – zezwolenie na zbieranie odpadów, wydaną na rzecz „SHIP-SERVICE” SA, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000130927 (REGON: 810033580, NIP: 8510307492), z siedzibą w Warszawie przy ul. Waliców 11   w następujący sposób:

 

  1. W punkcie I decyzji określającym rodzaje i sposoby magazynowania odpadów, rozszerzam                  o zbieranie następujących odpadów na jednostkach pływających:    

 

 

 

16 07 99

  Inne nie wymienione odpady

selektywne magazynowanie w trwałych pojemnikach,   beczkach,  paletopojemniakach i innych opakowaniach dostosowanych do składu odpadu

działka nr 27/4 w Szczecinie, zadaszona i obudowana wiata magazynowa, magazyn warsztatowy

Luzem

zbiorniki m/t PALICA, m/t ROMANKA, m/t PORONIEC, BA-JK-3, BA-SHIPSERVICE-1, BA-SHIP-SERVICE-13, BA-SHIPSERVICE-14, BA-SHIPSERVICE-15, BA-SHIPSERVICE-16, BA-SHIPSERVICE-17, BA-SHIPSERVICE-18 stosownie do szczegółowych przepisów w żegludze

16 07 09*

Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne

 

 

 

 

selektywne magazynowanie w trwałych pojemnikach, kontenerach,  beczkach,  paletopojemniakach i innych opakowaniach dostosowanych do składu odpadu

działka nr 27/4 w Szczecinie, zadaszona i obudowana wiata magazynowa, magazyn warsztatowy

 

Luzem

zbiorniki m/t PALICA, m/t ROMANKA, m/t PORONIEC, BA-JK-3, BA-SHIPSERVICE-1, BA-SHIP-SERVICE-13, BA-SHIPSERVICE-14, BA-SHIPSERVICE-15, BA-SHIPSERVICE-16, BA-SHIPSERVICE-17, BA-SHIPSERVICE-18, BA-SHIP-SERVICE-1, stosownie do szczegółowych przepisów w żegludze

19 13 03*

Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne

selektywne magazynowanie w trwałych pojemnikach,   beczkach,  paletopojemniakach i innych opakowaniach dostosowanych do składu odpadu

działka nr 27/4 w Szczecinie, zadaszona i obudowana wiata magazynowa, magazyn warsztatowy

Luzem

zbiorniki m/t PALICA, m/t ROMANKA, m/t PORONIEC, BA-JK-3, BA-SHIPSERVICE-1, BA-SHIP-SERVICE-13, BA-SHIPSERVICE-14, BA-SHIPSERVICE-15, BA-SHIPSERVICE-16, BA-SHIPSERVICE-17, BA-SHIPSERVICE-18 stosownie do szczegółowych przepisów w żegludze

19 13 05*

Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne

selektywne magazynowanie w trwałych pojemnikach, kontenerach,  beczkach,  paletopojemniakach i innych opakowaniach dostosowanych do składu odpadu

działka nr 27/4 w Szczecinie, zadaszona i obudowana wiata magazynowa, magazyn warsztatowy

Luzem

zbiorniki m/t PALICA, m/t ROMANKA, m/t PORONIEC, BA-JK-3, BA-SHIPSERVICE-1, BA-SHIP-SERVICE-13, BA-SHIPSERVICE-14, BA-SHIPSERVICE-15, BA-SHIPSERVICE-16, BA-SHIPSERVICE-17, BA-SHIPSERVICE-18 stosownie do szczegółowych przepisów w żegludze

 

 

19 13 07*

Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne

selektywne magazynowanie w trwałych pojemnikach,   beczkach,  paletopojemniakach i innych opakowaniach dostosowanych do składu odpadu

działka nr 27/4 w Szczecinie, zadaszona i obudowana wiata magazynowa, magazyn warsztatowy

Luzem

 

zbiorniki m/t PALICA, m/t ROMANKA, m/t PORONIEC, BA-JK-3, BA-SHIPSERVICE-1, BA-SHIP-SERVICE-13, BA-SHIPSERVICE-14, BA-SHIPSERVICE-15, BA-SHIPSERVICE-16, BA-SHIPSERVICE-17, BA-SHIPSERVICE-18 stosownie do szczegółowych przepisów w żegludze

 

 

 

 

  1. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiącego, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ja wydał. Powyższa zmiana dotyczy rozszerzenia możliwości zbierania odpadów 16 07 99, 16 07 09*, 19 13 03*, 19 13 05*, 19 13 07* na jednostkach pływających.

Uznano, że usankcjonowany decyzją sposób postępowania z odpadami nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, w wszystkie wymogi związane z tą działalnością będą spełnione.

 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Otrzymują:

  1. „SHIP-SERVICE” SA

ul. Waliców 11

00-851 Warszawa

 

  1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

 

  1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/08/31, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2017/08/31 11:08:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2017/08/31 11:08:41 modyfikacja wartości
Dariusz Januszek 2017/08/31 11:06:24 nowa pozycja