Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Konca Małgorzata Zakład Transportowo - Handlowy KONCA WUCiP-I.6233.64.2014.LR 23.12.2014.LR

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 23 grudnia 2014 r.

WUCiP-I.6233.64.2014.LR

UNP 78104/WUCiP/-V/14

 

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2013 r. poz. 21) oraz art.104, art. 155 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.. 267), po rozpatrzeniu wniosku Małgorzaty Koncy, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Zakład Transportowo – Handlowy KONCA” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Adama Asnyka 9a/7, REGON: 320402400, NIP 8511608310 w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

 

 1. Zezwalam Małgorzacie Koncy  na zbieranie niżej wymienionych odpadów:

 

 

 

02 01 01

Osady z mycia i czyszczenia

02 01 02

Odpadowa tkanka zwierzęca

02 01 03

Odpadowa masa roślinna

02 01 04

Odpady tworzyw sztucznych ( z wyłączeniem opakowań )

02 01 06

Odchody zwierzęce

02 01 07

Odpady z gospodarki leśnej

02 01 08*

Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)

02 01 09

Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08

02 01 10

Odpady metalowe

02 01 83

Odpady z upraw hydroponicznych 

02 01 80*

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazująca wł. niebezpieczne

02 01 81

Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wym. w 02 01 80

02 01 82

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności

02 01 99

Inne nie wymienione odpady

02 02 01

Odpady zmycia i przygotowania surowców

02 02 02

Odpadowa tkanka zwierzęca

02 02 03

Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa

02 02 04

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 02 80*

Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne

02 02 81

odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno – kostnych inne niż wymienione w 02 02 80

02 02 82

Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80

02 02 99

Inne nie wymienione odpady

02 03 01                     

Szlamy z mycia, oczyszczania, odbierania, odwirowywania i oddzielania surowców

02 03 02

Odpady konserwantów

02 03 03

Odpady poekstrakcyjne

02 03 04

Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa

02 03 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 03 80

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych  (z wył. 02 03 81)

02 03 81

Odpady z produkcji pasz roślinnych

02 03 82

Odpady tytoniowe

02 03 99

Inne nie wymienione odpady

02 04 01

Osady z oczyszczania i mycia buraków

02 04 02

Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza ( wapno defekacyjne)

02 04 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 04 80

Wysłodki

02 04 99

Inne nie wymienione odpady

02 05 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

02 05 02

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 05 80

Odpadowa serwatka

02 05 99

Inne nie wymienione odpady

02 06 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

02 06 02

Odpady konserwantów

02 06 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 06 80

Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze

02 06 99

Inne nie wymienione odpady

02 07 01

Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców

02 07 02

Odpady z destylacji spirytualiów

02 07 03

Odpady z procesów chemicznych

02 07 04

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

02 07 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 07 80

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

03 01 01

Odpady kory i korka

03 01 04*

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezp.

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

03 01 80*

Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezp.

03 01 81

Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80

03 01 82

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

03 01 99

Inne nie wymienione odpady

03 02 01*

Środki do konserwacji i impregnacji drewna nie zawierające związków chlorowcoorg.

03 02 02*

Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne

03 02 03*

Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

03 02 04*

Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

03 02 05*

Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne

03 02 99

Inne nie wymienione odpady

03 03 01

Odpady z kory i drewna

03 03 07

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

03 03 08

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

04 01 01

Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)

04 01 02 

Odpady z wapnienia

04 01 03*

Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)

04 01 04

Brzeczka garbująca zawierająca chrom

04 01 05

Brzeczka garbująca nie zawierająca chromu

04 01 06

Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

04 01 07

Osady nie zawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

04 01 08

Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)

04 01 09

Odpady z polerowania i wykańczania

04 01 99

Inne nie wymienione odpady

04 02 09

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

04 02 10

Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)

04 02 14*

Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne

04 02 15

Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14

04 02 16*

Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne

04 02 17

Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16

04 02 19*

Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

04 02 20

Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19

04 02 21

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

04 02 22

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

04 02 80

Odpady z mokrej obróbki  wyrobów tekstylnych

04 02 99

Inne nie wymienione odpady

05 01 02*

Osady z odsalania

05 01 03*

Osady z dna zbiorników

05 01 04*

Kwaśne szlamy z procesów alkilowania

05 01 05*

Wycieki ropy naftowej

05 01 06*

Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń

05 01 07*

Kwaśne smoły

05 01 08*

Inne smoły

05 01 09*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

05 01 10

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09

05 01 11*

Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw

05 01 12*

Ropa naftowa zawierająca kwasy

05 01 13

Osady z uzdatnia wody kotłowej

05 01 14

Odpady z kolumn chłodniczych

05 01 15*

Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)

05 01 16

Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej

05 01 17

Bitum

05 01 99

Inne nie wymienione odpady

05 06 01*

Kwaśne smoły

05 06 03*

Inne smoły

05 06 04

Odpady z kolumn chłodniczych

05 06 80*

Odpady ciekłe zawierające fenole

05 06 99

Inne nie wymienione odpady

05 07 01*

Osady zawierające rtęć

05 07 02

Odpady zawierające siarkę

05 07 99

Inne nie wymienione odpady

06 01 01*

Kwas siarkowy i siarkawy

06 01 02*

Kwas chlorowodorowy

06 01 04*

Kwas fosforowy i fosforawy

06 01 05*

Kwas azotowy i azotawy

06 01 99

Inne nie wymienione odpady

06 02 01*

Wodorotlenek wapniowy

06 02 03*

Wodorotlenek amonowy

06 02 05*

Inne wodorotlenki

06 02 99

Inne nie wymienione odpady

06 03 11*

Sole i roztwory zawierające cyjanki

06 03 13*

Sole i roztwory zawierające metale ciężkie

06 03 14

Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13

06 03 99

Inne nie wymienione odpady

06 04 03*

Odpady zawierające arsen

06 04 04*

Odpady zawierające rtęć

 • 4 05*

Odpady zawierające inne metale ciężkie

06 04 99

Inne nie wymienione odpady

06 05 02*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

06 05 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02

06 06 02*

Odpady zawierające niebezpieczne siarczki

06 06 03

Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02

06 06 99

Inne nie wymienione odpady

 • 7 02*

Węgiel aktywny z produkcji chloru

06 07 04*

Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)

06 07 99

Inne nie wymienione odpady

06 08 02*

Odpady zawierające niebezpieczne silikony

06 08 99

Inne nie wymienione odpady

06 09 03*

Poreakcyjne odpady zw. wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezp.

06 09 04

Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80

06 09 99

Inne nie wymienione odpady

06 10 02*

Odpady zawierające substancje niebezpieczne

06 10 99

Inne nie wymienione odpady

06 11 99

Inne nie wymienione odpady

06 13 01*

Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy

06 13 02*

Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)

06 13 03

Czysta sadza

06 13 05*

Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi

06 13 99

Inne nie wymienione odpady

07 01 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 01 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 01 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

 • 1 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 01 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 01 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 01 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 01 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 01 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 13

07 01 80

Wapno pokarbidowe nie zaw. substancji niebezpiecznych (inne niż wym. w 070108 )

07 01 99

Inne nie wymienione odpady

07 02 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 02 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 02 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 02 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

 • 2 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 02 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 02 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 02 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 02 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

07 02 14*

Odpady z dodatków zawierające substancje niebezp. (np. plastyfikatory, stabilizatory)

07 02 15

Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14

07 02 16*

Odpady zawierające niebezpieczne silikony

07 02 17

Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16

07 02 80

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

07 02 99

Inne nie wymienione odpady

07 03 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 03 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

 • 3 04*

Inne rozpuszczalniki org., roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 03 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 03 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 03 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 03 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 03 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 03 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11

07 03 99

Inne nie wymienione odpady

07 04 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 04 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 04 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 04 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 04 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 04 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 04 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 04 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 04 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11

07 04 13*

Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne

07 04 80*

Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)

07 04 81

Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80

07 04 99

Inne nie wymienione odpady

07 05 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 05 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 05 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 05 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 05 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 05 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 05 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 05 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 05 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11
 • 5 13*

Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne

07 05 14

Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13

07 05 80*

Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne

07 05 81

Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80

07 05 99

Inne nie wymienione odpady

07 06 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 06 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 06 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 06 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 06 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 06 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 06 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 06 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 06 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11

07 06 80

Ziemia bieląca z rafinacji oleju

07 06 81

Zwroty kosmetyków i próbek

07 06 99

Inne nie wymienione odpady

07 07 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 07 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 07 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 07 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 07 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 07 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 07 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 07 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 07 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11

07 07 99

Inne nie wymienione odpady

08 01 11*

Odpady farb i lakierów zaw. rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezp.

08 01 12

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

08 01 13*

Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 14

Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13

08 01 15*

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 16

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

08 01 17*

Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 18

Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17

08 01 19*

Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 20

Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19

08 01 21*

Zmywacz farb lub lakierów

08 01 99

Inne nie wymienione odpady

08 02 01

Odpady proszków powlekających

08 02 02

Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne

08 02 03

Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne

08 02 99

Inne nie wymienione odpady

08 03 07

Szlamy wodne zawierające farby drukarskie

08 03 08

Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie

08 03 12*

Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

08 03 13

Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12
 • 3 14*

Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

08 03 15

Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14

08 03 16*

Zużyte roztwory trawiące

08 03 17*

Odpadowy toner drukarski zawierający subst. niebezpieczne

08 03 18

Odpadowy toner drukarki inny niż wymieniony w 08 03 17

08 03 19*

Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne

08 03 80

Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19

08 03 99

Inne nie wymienione odpady

08 04 09*

Odpadowe kleje i szczeliwa zaw. rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebez.

08 04 10

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09

08 04 11*

Osady z klejów i szczeliw zaw. rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezp

08 04 12

Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11

08 04 13*

Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 14

Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13

08 04 15*

Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 16

Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15

08 04 17*

Olej żywiczny

08 04 99

Inne nie wymienione odpady

08 05 01*

Odpady izocyjanianów

09 01 01*

Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów

09 01 02*

Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych

09 01 03*

Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach

09 01 04*

Roztwory utrwalaczy

09 01 05*

Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających

09 01 06*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro

09 01 07

Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra 

09 01 08

Błony i papier fotograficzny nie zawierające srebra

09 01 10

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii

09 01 11*

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wym. w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03

09 01 12

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zaw. baterie inne niż wym. w 090106

09 01 13*

Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06

09 01 80*

Przeterminowane odczynniki fotograficzne

09 01 99

Inne nie wymienione odpady

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wył. pyłów z kotłów wym. w 100104)

10 01 02

Popioły lotne z węgla

10 01 03

Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej

10 01 04*

Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych

10 01 05

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

10 01 07

Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu 

10 01 09*

Kwas siarkowy

10 01 13*

Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo

10 01 14*

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne

10 01 15

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów zez współspalania inne niż wymienione w 10 01 14

10 01 16*

Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne

10 01 17

Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16

10 01 18*

Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 01 19

Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wym. w 100105, 100107 i 100118

10 01 20*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

10 01 21

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20

10 01 22*

Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne

10 01 23

Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22

10 01 24

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)

10 01 25

Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni

10 01 26

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej

10 01 82

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)

10 01 99

Inne nie wymienione odpady

10 02 07*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 02 08

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż  wymienione w 10 02 07

10 02 11*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 02 12

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11

10 02 13*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 02 14

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wym. w 100213

10 02 15

Inne osady i szlamy pofiltracyjne

10 02 81

Odpadowy siarczan żelazawy

10 02 99

Inne nie wymienione odpady

10 03 15*

Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

10 03 16

Zgary z wytopu inna niż wymieniona w 10 03 15

10 03 17*

Odpady zawierające smołę z produkcji anod

10 03 18

Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17

10 03 19*

Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 03 20

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19

10 03 21*

Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne

10 03 22

Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wym. w 10 03 21

10 03 23*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 03 24

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23

10 03 25*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zaw. substancje niebezp.

10 03 26

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wym. w 100325

10 03 27*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 03 28

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27

10 03 29*

Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zaw. subst. nieb.

10 03 30

Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wym. w 100329

10 03 99

Inne nie wymienione odpady

10 04 04*

Pyły z gazów odlotowych

10 04 05*

Inne cząstki i pyły

10 04 06*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 04 07*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 04 09*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 04 10

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09

10 04 99

Inne nie wymienione odpady

10 05 03*

Pyły z gazów odlotowych

10 05 04

Inne cząstki i pyły

10 05 05*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 05 06*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 05 08*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 05 09

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08

10 05 10*

Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

10 05 11

Zgary inne niż wymienione w 10 05 10

10 05 99

Inne nie wymienione odpady

10 06 03*

Pyły z gazów odlotowych

10 06 04

Inne cząstki pyły

10 06 06*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 06 07*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 06 09*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 06 10

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09

10 06 99

Inne nie wymienione odpady

10 07 03

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 07 04

Inne cząstki pyły

10 07 05

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 

10 07 07*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 07 08

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07

10 07 99

Inne nie wymienione odpady

10 08 04

Cząstki i pyły

10 08 10*

Zgary i piana z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielająca w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

10 08 11

Zgary inne niż wymienione w 10 08 10

10 08 12*

Odpady zawierające smołę z produkcji anod

10 08 13

Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12

10 08 14

Odpadowe anody

10 08 15*

Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 08 16

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15

10 08 17*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 08 18

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wym. w 100817

10 08 19*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 08 20

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19

10 08 99

Inne nie wymienione odpady

10 09 09*

Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 09 10

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09

10 09 11*

Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne

10 09 12

Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11

10 09 13*

Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne

10 09 14

Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13

10 09 15*

Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów

10 09 16

Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15

10 09 99

Inne nie wymienione odpady

10 10 09*

Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 10 10

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09

10 10 11*

Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne

10 10 12

Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11

10 10 13*

Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne

10 10 14

Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13

10 10 15*

Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów

10 10 16

Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15

10 10 99

Inne nie wymienione odpady

10 11 03

Odpady włókna i tkanin z włókna szklanego

10 11 05

Cząstki i pyły

10 11 09*

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zaw. subst. niebezp.

10 11 10

Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09

10 11 11*

Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)

10 11 12

Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11

10 11 13*

Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne

10 11 14

Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 163

10 11 15*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 11 16

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15

10 11 17*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zaw. subst. niebezp.

10 11 18

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wym. w10 11 17

10 11 19*

Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

10 11 20

Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w10 11 19

10 11 99

Inne nie wymienione odpady

10 12 01

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

10 12 03

Cząstki i pyły

10 12 05

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 12 09*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 12 10

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09

10 12 11*

Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie

10 12 12

Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11

10 12 13

Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków

10 12 99

Inne nie wymienione odpady

10 13 01

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

10 13 04

Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego

10 13 06

Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)

10 13 07

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 13 11

Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wym. w 101309 i 101310

10 13 12*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 13 13

Odpady stale z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12

10 13 80

Odpady z produkcji cementu

10 13 81

Odpady z produkcji gipsu

10 13 82

Wybrakowane wyroby

10 13 99

Inne nie wymienione odpady

10 14 01*

Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć

10 80 99

Inne nie wymienione odpady

11 01 05*

Kwasy trawiące

11 01 06*

Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05

11 01 07*

Alkalia trawiące

11 01 08*

Osady i szlamy z fosforanowania

11 01 09*

Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne

11 01 10

Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09

11 01 11*

Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne

11 01 12

Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11

11 01 13*

Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne

11 01 14

Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13

11 01 15*

Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne

11 01 16*

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

11 01 98*

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

11 01 99

Inne nie wymienione odpady

11 02 02*

Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)

11 02 03

Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy

11 02 05*

Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne

11 02 06

Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05

11 02 07*

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

11 02 99

Inne nie wymienione odpady

11 03 01*

Odpady zawierające cyjanki

11 03 02*

Inne odpady

11 05 03*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

11 05 04*

Zużyty topnik

11 05 99

Inne nie wymienione odpady

12 01 01

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

12 01 02

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

12 01 03

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

12 01 04

Cząstki i pyły metali nieżelaznych

12 01 05

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

12 01 06*

Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)

12 01 07*

Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali nie zawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)

12 01 08*

Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce

12 01 09*

Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców

12 01 10*

Syntetyczne oleje z obróbki metali

12 01 12*

Zużyte woski i tłuszcze

12 01 13

Odpady spawalnicze

12 01 14*

Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne

12 01 15

Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w12 01 14

12 01 16*

Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne

12 01 17

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16

12 01 18*

Szlamy z obróbki metali zaw. oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)

12 01 19*

Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji

12 01 20*

Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne

12 01 21

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

12 01 99

Inne nie wymienione odpady

12 03 01*

Wodne ciecze myjące

12 03 02*

Odpady z odtłuszczania parą

14 06 01*

Freony, HCFC, HFC

14 06 02*

Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

14 06 03*

Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

14 06 04*

Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

14 06 05*

Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03

Opakowania z drewna

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11*

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

15 02 02*

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 

16 01 03

Zużyte opony

16 01 07*

Filtry olejowe

16 01 08*

Elementy zawierające rtęć

16 01 09*

Elementy zawierające PCB

16 01 10*

Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)

16 01 12

Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11

16 01 13*

Płyny hamulcowe

16 01 14*

Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje

16 01 15

Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14

16 01 19

Tworzywa sztuczne

16 01 20

Szkło

16 01 21*

Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160107 do 160111, 160113 i 160114

16 01 22

Inne nie wymienione elementy

16 01 99

Inne nie wymienione odpady

16 02 09*

Transformatory i kondensatory zawierające PCB

16 02 10*

Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wym. w 160209

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 i 16 02 13 

16 02 15*

Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń

16 02 16

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 

16 03 03*

Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

16 03 04

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

16 03 05*

Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

16 03 06

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

16 03 80

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia 

16 04 01*

Odpadowa amunicja

16 04 02*

Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne)

16 04 03*

Inne materiały wybuchowe

16 05 04*

Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne

16 05 05

Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04

16 05 06*

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

16 05 07*

Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

16 05 08*

Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

16 05 09

Zużyte  chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

16 06 06*

Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów

16 07 08*

Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty

16 07 09*

Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne

16 07 99

Inne nie wymienione odpady

16 08 01

Zużyte katalizatory zaw. złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wył. 16 08 07)

16 08 02*

Zużyte katalizatory zaw. niebezp. metale przejściowe (2) lub ich niebezp. związki

16 08 03

Zużyte katalizatory zaw. metale przejściowe lub ich związki inne niż wym. w 16 08 02

16 08 04

Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wył.16 08 07)

16 08 05*

Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy

16 08 06*

Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory

16 08 07*

Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

16 09 01*

Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)

16 09 02*

Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)

16 09 03*

Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)

16 09 04*

Inne nie wymienione substancje utleniające

16 10 01*

Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne

16 10 02

Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01

16 10 03*

Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezp.

16 10 04

Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

16 81 01*

Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

16 81 02

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01

16 82 01*

Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

16 82 02

Odpady inne niż wymienione w 16 82 01

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 06*

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82

Inne nie wymienione odpady

17 02 01

Drewno

17 02 03

Tworzywa sztuczne

17 02 04*

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zaw. lub zanieczyszczone subst. niebezp. (podkłady kolejowe)

17 03 01*

Asfalt zawierający smołę

17 03 02

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 03 03*

Smoła i produkty smołowe

17 03 80

Odpadowa papa

17 04 10*

Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 03*

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)

17 05 05*

Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

17 06 03*

Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 01*

Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezp.

17 08 02

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 01*

Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć

17 09 02*

Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)

17 09 03*

Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zaw. substancje niebezpieczne

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

18 01 01

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 04

Inne odpady niż wymienione w 18 01 03

18 01 06*

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 01 07

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06

18 01 08*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 09

Leki inne niż wymienione w 18 01 08

18 01 81

Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80

18 02 01

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)

18 02 03

Inne odpady niż wymienione w 18 02 02

18 02 05*

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 02 06

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05

18 02 07*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 02 08

Leki inne niż wymienione w 18 02 07

19 01 05*

Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 06*

Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 07*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 10*

Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 11*

Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne

19 01 12

Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11

19 01 13*

Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne

19 01 14

Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 15

19 01 15*

Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne

19 01 16

Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15

19 01 17*

Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne

19 01 18

Odpady z pirolizy inne niż wymienione w 19 01 17

19 01 19

Piaski ze złóż fluidalnych

19 01 99

Inne nie wymienione odpady

19 02 03

Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezp.

19 02 04*

Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej z jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych

19 02 05*

Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

19 02 06

Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05

19 02 07*

Oleje i koncentraty z separacji

19 02 08*

Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne

19 02 09*

Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne

19 02 10

Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09

19 02 11*

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

19 02 99

Inne nie wymienione odpady

19 04 01

Zeszklone odpady

19 04 02*

Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych

19 04 03*

Nie zeszklona faza stała

19 04 04

Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania

19 05 01

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych 

19 05 02

Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

19 05 03

Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania)

19 05 99

Inne nie wymienione odpady

19 06 03

Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

19 06 04

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

19 06 05

Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

19 06 06

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

19 06 99

Inne nie wymienione odpady

19 08 01

Skratki

19 08 02

Zawartość piaskowników

19 08 06*

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

19 08 07*

Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

19 08 08*

Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie

19 08 09

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

19 08 10*

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09

19 08 11*

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych

19 08 12

Szlamy biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wym. w 190811

19 08 13*

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

19 08 14

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wym. w 190813

19 08 99

Inne nie wymienione odpady

19 09 01

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki

19 09 02

Osady z klarowania wody

19 09 03

Osady z dekarbonizacji wody

19 09 04

Zużyty węgiel aktywny

19 09 05

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

19 09 06

Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

19 09 99

Inne nie wymienione odpady

19 10 03*

Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne

19 10 04

Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03

19 10 05*

Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne

19 10 06

Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05

19 11 01*

Zużyte filtry iłowe

19 11 02*

Kwaśne smoły

19 11 03*

Uwodnione odpady ciekłe

19 11 04*

Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw

19 11 05*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

19 11 06

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05

19 11 07*

Odpady z oczyszczania gazów odlotowych

19 11 99

Inne nie wymienione odpady

19 12 01

Papier i tektura

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

19 12 06*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

19 12 07

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

19 12 08

Tekstylia

19 12 09

Minerały (np. piasek, kamienie)

19 12 10

Odpady palne (paliwo alternatywne)

19 13 01*

Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne

19 13 02

Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01

19 13 03*

Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne

19 13 04

Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03

19 13 05*

Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne

19 13 06

Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05

19 13 07*

Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne

19 13 08

Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07

19 80 01

Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych

20 01 01

Papier i tektura

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10

Odzież

20 01 11

Tekstylia

20 01 13*

Rozpuszczalniki

20 01 14*

Kwasy

20 01 15*

Alkalia

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

20 01 19*

Środki ochrony roślin I i II klast toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezp.

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29*

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 37*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39

Tworzywa sztuczne

20 01 41

Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99

Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 03

Inne odpady nie ulegające biodegradacji

20 03 02

Odpady z targowisk

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 99

Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

 

 1. Zbieranie odpadów wymienionych w punkcie I może odbywać się na terenie Gminy – Miasto Szczecin – baza transportowa przy ul. Władysława IV nr 1 oraz  magazynie – chłodni w SPS ZOZ Zdroje przy ul. Mącznej 4 (grupa 18).

 

 

 

 1. Magazynowanie odpadów wymienionych w punkcie I. może odbywać się na dzierżawionych terenach wskazanychw punkcie II decyzji, do których Wnioskodawca posiada tytuł prawny (umowy najmu), przy spełnieniu następujących warunków:
 2. odpady, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów,
  • okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
 3. odpady powinny być magazynowane selektywnie, na utwardzonej (wybetonowanej), szczelnej powierzchni, w specjalistycznych pojemnikach w zależności od charakteru i rodzaju odpadów,
 4. odpady o konsystencji płynnej powinny być magazynowane w szczelnych, zamykanych pojemnikach (np. typu mauser), zabezpieczonych przez przedostaniem się do środowiska i wpływem czynników atmosferycznych,
 5. miejsca magazynowania odpadów powinny być niedostępne dla osób nieupoważnionych i zwierząt oraz wyposażone w sprzęt gaśniczy oraz zapas sorbentów.
III.Określam następujące metody zbierania odpadów:
1.Odpady będą odbierane od posiadaczy i przewożone własnym bądź wynajmowanym transportem do miejsca zbierania.
2.Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia odpowiedniej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przed przekazaniem kolejnemu posiadaczowi.
IV.Małgorzata Konca  jest zobowiązana do:  
 • przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,
-prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ),
 • składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami,
 • utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności,
 • niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.
  1. Ustalam Małgorzatę Koncę odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji. 
  2. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden milion) złotych.
  3.  Decyzja jest ważna do dnia 22 grudnia 2024 roku.

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Otrzymują:

 1. Małgorzata Konca

Zakład Transportowo – Handlowy KONCA

ul. Adama Asnyka 9a/7

71–526 Szczecin

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

 

 

 

 

 

 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2015/04/22, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/04/22 14:27:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/04/22 14:27:08 nowa pozycja