Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Hofbauer Michał MARHOF WGKiOŚ-XIV.6233.49.2015.DJ 15.12.2015 r.

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 15 grudnia 2015 r.
WGKiOŚ-XIV.6233.49.2015.DJ
UNP: 81063 /WGKiOŚ/XXXVI/15
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 28 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pana Michała Hofbauera, prowadzącego działalność pod nazwą MARHOF (REGON: 320378529, NIP: 8512808991) z siedzibą Szczecinie przy ul. Zygmunta Moczyńskiego 11A, w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

I. Zezwalam Michałowi Hofbauerowi na transport niżej wymienionych odpadów:

- 01 01 01 - odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80),
- 01 01 02 - odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali,
- 01 01 80 - odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu,
- 01 03 04*- odpady z przeróbki rud siarczkowych pow. samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania,
- 01 03 05* - inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wył.01 03 80),
- 01 03 06 - inne odpady po przeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81,
- 01 03 07* - inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali,
- 01 03 08 - odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07,
- 01 03 09 - czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07,
- 01 03 80* - odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne,
- 01 03 81 - odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80,
- 01 03 99 - inne niewymienione odpady,
- 01 04 07* - odpady zaw. niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali,
- 01 04 08 - odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07,
- 01 04 09 - odpadowe piaski i iły,
- 01 04 10 - odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07,
- 01 04 11 - odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wym. w 01 04 07,
- 01 04 12 - odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11,
- 01 04 13 - odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wym. w 01 04 07,
- 01 04 80* - odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne,
- 01 04 81 - odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80,
- 01 04 82* - odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne,
- 01 04 83 - odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82,
- 01 04 84* - odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zaw. substancje niebezpieczne,
- 01 04 85 – odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wym. w 01 04 84,
- 01 04 99 - inne niewymienione odpady,
- 01 05 04 - płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej,
- 01 05 05* - płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową,
- 01 05 06* - płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne,
- 01 05 07 - płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06,
- 01 05 08 - płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06,
- 01 05 99 - inne niewymienione odpady,
- 02 01 01 - osady z mycia i czyszczenia,
- 02 01 02 - odpadowa tkanka zwierzęca,
- 02 01 03 - odpadowa masa roślinna,
- 02 01 04 - odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań),
- 02 01 06 - odchody zwierzęce,
- 02 01 07 - odpady z gospodarki leśnej,
- 02 01 08* - odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony
roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne),
- 02 01 09 - odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08,
- 02 01 10 - odpady metalowe,
- 02 01 80* - zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące wł. niebezpieczne,
- 02 01 81 - zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80,
- 02 01 82 - zwierzęta padłe i ubite z konieczności,
- 02 01 83 - odpady z upraw hydroponicznych,
- 02 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 02 02 01 - odpady z mycia i przygotowywania surowców,
- 02 02 02 - odpadowa tkanka zwierzęca,
- 02 02 03 - surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa,
- 02 02 04 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,
- 02 02 80* - odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne,
- 02 02 81 - odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka,
w tym odpady z produkcji pasz mięsno kostnych inne niż wymienione w 02 02 80,
- 02 02 82 - odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80,
- 02 02 99 - inne niewymienione odpady,
- 02 03 01 - szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców,
- 02 03 02 - odpady konserwantów,
- 02 03 03 - odpady poekstrakcyjne,
- 02 03 04 - surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa,
- 02 03 05 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,
- 02 03 80 - wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wył. 02 03 81),
- 02 03 81 - odpady z produkcji pasz roślinnych,
- 02 03 82 - odpady tytoniowe,
- 02 03 99 - inne niewymienione odpady,
- 02 04 01 - osady z oczyszczania i mycia buraków,
- 02 04 02 - nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne),
- 02 04 03 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,
- 02 04 80 - wysłodki,
- 02 04 99 - inne niewymienione odpady,
- 02 05 01 - surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania,
- 02 05 02 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,
- 02 05 80 - odpadowa serwatka,
- 02 05 99 - inne niewymienione odpady,
- 02 06 01 - surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa,
- 02 06 02 - odpady konserwantów,
- 02 06 03 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,
- 02 06 80 - nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze,
- 02 06 99 - inne niewymienione odpady,
- 02 07 01 - odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców,
- 02 07 02 - odpady z destylacji spirytualiów,
- 02 07 03 - odpady z procesów chemicznych,
- 02 07 04 - surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa,
- 02 07 05 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,
- 02 07 80 - wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary,
- 02 07 99 - inne niewymienione odpady,
- 03 01 01 - odpady kory i korka,
- 03 01 04* - trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zaw. substancje niebezpieczne,
- 03 01 05 - trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04,
- 03 01 80* - odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne,
- 03 01 81 - odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80,
- 03 01 82 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,
- 03 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 03 02 01* - środki do konserwacji i impregnacji drewna niezaw. zw. chlorowcoorganicznych,
- 03 02 02* - środki do konserwacji i impregnacji drewna zaw. związki chlorowcoorganiczne,
- 03 02 03* - metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna,
- 03 02 04* - nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna,
- 03 02 05* - inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zaw. substancje niebezpieczne,
- 03 02 99 - inne niewymienione odpady,
- 03 03 01 - odpady z kory i drewna,
- 03 03 02 - osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego),
- 03 03 05 - szlamy z odbarwiania makulatury,
- 03 03 07 - mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury,
- 03 03 08 - odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu,
- 03 03 09 - odpady szlamów defekosaturacyjnych,
- 03 03 10 - odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji,
- 03 03 11 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10,
- 03 03 80 - szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem,
- 03 03 81 - szlamy z innych procesów bielenia,
- 03 03 99 - inne niewymienione odpady,
- 04 01 01 - odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe),
- 04 01 02 - odpady z wapnienia,
- 04 01 03* - odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej),
- 04 01 04 - brzeczka garbująca zawierająca chrom,
- 04 01 05 - brzeczka garbująca niezawierająca chromu,
- 04 01 06 - osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków,
- 04 01 07 - osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków,
- 04 01 08 - odpady skóry wygarbowanej zaw. chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór),
- 04 01 09 - odpady z polerowania i wykańczania,
- 04 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 04 02 09 - odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery),
- 04 02 10 - substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski),
- 04 02 14* - odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne,
- 04 02 15 - odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14,
- 04 02 16* - barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne,
- 04 02 17 - barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16,
- 04 02 19* - odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,
- 04 02 20 - odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19,
- 04 02 21 - odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych,
- 04 02 22 - odpady z przetworzonych włókien tekstylnych,
- 04 02 80 - odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych,
- 04 02 99 - inne niewymienione odpady,
- 05 01 02* - osady z odsalania,
- 05 01 03* - osady z dna zbiorników,
- 05 01 04* - kwaśne szlamy z procesów alkilowania,
- 05 01 05* - wycieki ropy naftowej,
- 05 01 06* - zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń,
- 05 01 07* - kwaśne smoły,
- 05 01 08* - inne smoły,
- 05 01 09* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,
- 05 01 10 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09,
- 05 01 11* - odpady z alkalicznego oczyszczania paliw,
- 05 01 12* - ropa naftowa zawierająca kwasy,
- 05 01 13 - osady z uzdatniania wody kotłowej,
- 05 01 14 - odpady z kolumn chłodniczych,
- 05 01 15* - zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły),
- 05 01 16 - odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej,
- 05 01 17 - bitum,
- 05 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 05 06 01* - kwaśne smoły,
- 05 06 03* - inne smoły,
- 05 06 04 - odpady z kolumn chłodniczych,
- 05 06 80* - odpady ciekłe zawierające fenole,
- 05 06 99 - inne niewymienione odpady,
- 05 07 01* - osady zawierające rtęć,
- 05 07 02 - odpady zawierające siarkę,
- 05 07 99 - inne niewymienione odpady,
- 06 01 01* - kwas siarkowy i siarkawy,
- 06 01 02* - kwas chlorowodorowy,
- 06 01 03* - kwas fluorowodorowy,
- 06 01 04* - kwas fosforowy i fosforawy,
- 06 01 05* - kwas azotowy i azotawy,
- 06 01 06* - inne kwasy,
- 06 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 06 02 01* - wodorotlenek wapniowy,
- 06 02 03* - wodorotlenek amonowy,
- 06 02 04* - wodorotlenek sodowy i potasowy,
- 06 02 05* - inne wodorotlenki,
- 06 02 99 - inne niewymienione odpady,
- 06 03 11* - sole i roztwory zawierające cyjanki,
- 06 03 13* - sole i roztwory zawierające metale ciężkie,
- 06 03 14 - sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13,
- 06 03 15* - tlenki metali zawierające metale ciężkie,
- 06 03 16 - tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15,
- 06 03 99 - inne niewymienione odpady,
- 06 04 03* - odpady zawierające arsen,
- 06 04 04* - odpady zawierające rtęć,
- 06 04 05* - odpady zawierające inne metale ciężkie,
- 06 04 99 - inne niewymienione odpady,
- 06 05 02* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,
- 06 05 03 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02,
- 06 06 02* - odpady zawierające niebezpieczne siarczki,
- 06 06 03 - odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02,
- 06 06 99 - inne niewymienione odpady,
- 06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy,
- 06 07 02* - węgiel aktywny z produkcji chloru,
- 06 07 03* - osady siarczanu baru zawierające rtęć,
- 06 07 04* - roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy),
- 06 07 99 - inne niewymienione odpady,
- 06 08 02* - odpady zawierające niebezpieczne silikony,
- 06 08 99 - inne niewymienione odpady,
- 06 09 02 - żużel fosforowy,
- 06 09 03* - poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,
- 06 09 04 - poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80,
- 06 09 80 - fosfogipsy,
- 06 09 81 - fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04),
- 06 09 99 - inne niewymienione odpady,
- 06 10 02* - odpady zawierające substancje niebezpieczne,
- 06 10 99 - inne niewymienione odpady,
- 06 11 01 - poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu,
- 06 11 80 - odpady z produkcji związków cyrkonu,
- 06 11 81 - odpady z produkcji związków chromu,
- 06 11 82 - odpady z produkcji związków kobaltu,
- 06 11 83 - odpadowy siarczan żelazowy,
- 06 11 99 - inne niewymienione odpady,
- 06 13 01* - nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy,
- 06 13 02* - zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02),
- 06 13 03 - czysta sadza,
- 06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu,
- 06 13 05* - sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi,
- 06 13 99 - inne niewymienione odpady,
- 07 01 01* - wody popłuczne i ługi macierzyste,
- 07 01 03* - rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,
- 07 01 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,
- 07 01 07* - pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców,
- 07 01 08* - inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne,
- 07 01 09* - zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców,
- 07 01 10* - inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne,
- 07 01 11* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,
- 07 01 12 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11,
- 07 01 80 - wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezp. (inne niż wym. w 07 01 08),
- 07 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 07 02 01* - wody popłuczne i ługi macierzyste,
- 07 02 03* - rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,
- 07 02 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,
- 07 02 07* - pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców,
- 07 02 08* - inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne,
- 07 02 09* - zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców,
- 07 02 10* - inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne,
- 07 02 11* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,
- 07 02 12 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11,
- 07 02 13 - odpady tworzyw sztucznych,
- 07 02 14* - odpady z dodatków zaw. substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory),
- 07 02 15 - odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14,
- 07 02 16* - odpady zawierające niebezpieczne silikony,
- 07 02 17 - odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16,
- 07 02 80 - odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy,
- 07 02 99 - inne niewymienione odpady,
- 07 03 01* - wody popłuczne i ługi macierzyste,
- 07 03 03* - rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,
- 07 03 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,
- 07 03 07* - pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców,
- 07 03 08* - inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne,
- 07 03 09* - zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców,
- 07 03 10* - inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne,
- 07 03 11* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,
- 07 03 12 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11,
- 07 03 99 - inne niewymienione odpady,
- 07 04 01* - wody popłuczne i ługi macierzyste,
- 07 04 03* - rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,
- 07 04 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,
- 07 04 07* - pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców,
- 07 04 08* - inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne,
- 07 04 09* - zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców,
- 07 04 10* - inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne,
- 07 04 11* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,
- 07 04 12 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11,
- 07 04 13* - odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne,
- 07 04 80* - przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne),
- 07 04 81 - przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80,
- 07 04 99 - inne niewymienione odpady,
- 07 05 01* - wody popłuczne i ługi macierzyste,
- 07 05 03* - rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,
- 07 05 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,
- 07 05 07* - pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców,
- 07 05 08* - inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne,
- 07 05 09* - zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców,
- 07 05 10* - inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne,
- 07 05 11* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,
- 07 05 12 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11,
- 07 05 13* - odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne,
- 07 05 14 - odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13,
- 07 05 80* - odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne,
- 07 05 81 - odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80,
- 07 05 99 - inne niewymienione odpady,
- 07 06 01* - wody popłuczne i ługi macierzyste,
- 07 06 03* - rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,
- 07 06 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,
- 07 06 07* - pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców,
- 07 06 08* - inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne,
- 07 06 09* - zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców,
- 07 06 10* - inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne,
- 07 06 11* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,
- 07 06 12 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11,
- 07 06 80 - ziemia bieląca z rafinacji oleju,
- 07 06 81 - zwroty kosmetyków i próbek,
- 07 06 99 - inne niewymienione odpady,
- 07 07 01* - wody popłuczne i ługi macierzyste,
- 07 07 03* - rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,
- 07 07 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,
- 07 07 07* - pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców,
- 07 07 08* - inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne,
- 07 07 09* - zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców,
- 07 07 10* - inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne,
- 07 07 11* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,
- 07 07 12 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11,
- 07 07 99 - inne niewymienione odpady,
- 08 01 11* - odpady farb i lakierów zaw. rozpuszczalniki org. lub inne substancje niebezpieczne,
- 08 01 12 - odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11,
- 08 01 13* - szlamy z usuwania farb i lakierów zaw. rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
- 08 01 14 - szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13,
- 08 01 15* - szlamy wodne zawierające farby i lakiery zaw. rozpuszczalniki organiczne lub inne subst. niebezpieczne,
- 08 01 16 - szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15,
- 08 01 17* - odpady z usuwania farb i lakierów zaw. rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
- 08 01 18 - odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17,
- 08 01 19* - zawiesiny wodne farb lub lakierów zaw. rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
- 08 01 20 - zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19,
- 08 01 21* - zmywacz farb lub lakierów,
- 08 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 08 02 01 - odpady proszków powlekających,
- 08 02 02 - szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne,
- 08 02 03 - zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne,
- 08 02 99 - inne niewymienione odpady,
- 08 03 07 - szlamy wodne zawierające farby drukarskie,
- 08 03 08 - odpady ciekłe zawierające farby drukarskie,
- 08 03 12* - odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
- 08 03 13 - odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12,
- 08 03 14* - szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
- 08 03 15 - szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14,
- 08 03 16* - zużyte roztwory trawiące,
- 08 03 17* - odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne,
- 08 03 18 - odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17,
- 08 03 19* - zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne,
- 08 03 80 - zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19,
- 08 03 99 - inne niewymienione odpady,
- 08 04 09* - odpadowe kleje i szczeliwa zaw. rozp. org. lub inne substancje niebezpieczne,
- 08 04 10 - odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09,
- 08 04 11* - osady z klejów i szczeliw zaw. rozpuszczalniki org. lub inne subst. niebezpieczne,
- 08 04 12 - osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11,
- 08 04 13* - uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zaw. rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
- 08 04 14 - uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13,
- 08 04 15* - odpady ciekłe klejów lub szczeliw zaw. rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
- 08 04 16 - odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15,
- 08 04 17* - olej żywiczny,
- 08 04 99 - inne niewymienione odpady,
- 08 05 01* - odpady izocyjanianów,
- 09 01 01* - wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów,
- 09 01 02* - wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych,
- 09 01 03* - roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach,
- 09 01 04* - roztwory utrwalaczy,
- 09 01 05* - roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających,
- 09 01 06* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro,
- 09 01 07 - błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra,
- 09 01 08 - błony i papier fotograficzny niezawierające srebra,
- 09 01 10 - aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii,
- 09 01 11* - aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zaw. baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03,
- 09 01 12 - aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zaw. baterie inne niż wym. w 09 01 11,
- 09 01 13* - odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06,
- 09 01 80* - przeterminowane odczynniki fotograficzne,
- 09 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 10 01 01 - żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wył. pyłów z kotłów wym. w 10 01 04),
- 10 01 02 - popioły lotne z węgla,
- 10 01 03 - popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej,
- 10 01 04* - popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych,
- 10 01 05 - stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych,
- 10 01 07 - produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu,
- 10 01 09* - kwas siarkowy,
- 10 01 13* - popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo,
- 10 01 14* - popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne,
- 10 01 15 - popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wym w 10 01 14,
- 10 01 16* - popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne,
- 10 01 17 - popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16,
- 10 01 18* - odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,
- 10 01 19 - odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wym. w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18,
- 10 01 20* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,
- 10 01 21 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20,
- 10 01 22* - uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne,
- 10 01 23 - uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22,
- 10 01 24 - piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82),
- 10 01 25 - odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni,
- 10 01 26 - odpady z uzdatniania wody chłodzącej,
- 10 01 80 - mieszanki popiołowo żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych,
- 10 01 81 - mikrosfery z popiołów lotnych,
- 10 01 82 - mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym),
- 10 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 10 02 01 - żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze),
- 10 02 02 - nieprzerobione żużle z innych procesów,
- 10 02 07* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,
- 10 02 08 - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07,
- 10 02 10 - zgorzelina walcownicza,
- 10 02 11* - odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,
- 10 02 12 - odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11,
- 10 02 13* - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,
- 10 02 14 - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13,
- 10 02 15 - inne szlamy i osady pofiltracyjne,
- 10 02 80 - zgary z hutnictwa żelaza,
- 10 02 81 - odpadowy siarczan żelazawy,
- 10 02 99 - inne niewymienione odpady,
- 10 03 02 - odpadowe anody,
- 10 03 04* - żużle z produkcji pierwotnej,
- 10 03 05 - odpady tlenku glinu,
- 10 03 08* - słone żużle z produkcji wtórnej,
- 10 03 09* - czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej,
- 10 03 15* - zgary z wytopu o wł. palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezp. ilościach,
- 10 03 16 - zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15,
- 10 03 17* - odpady zawierające smołę z produkcji anod,
- 10 03 18 - odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17,
- 10 03 19* - pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,
- 10 03 20 - pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19,
- 10 03 21* - inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne,
- 10 03 22 - inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21,
- 10 03 23* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,
- 10 03 24 - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23,
- 10 03 25* - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,
- 10 03 26 - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25,
- 10 03 27* - odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,
- 10 03 28 - odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27,
- 10 03 29* - odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje nieb.,
- 10 03 30 - odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29,
- 10 03 99 - inne niewymienione odpady,
- 10 04 01* - żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej,
- 10 04 02* - zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej,
- 10 04 03* - wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy),
- 10 04 04* - pyły z gazów odlotowych,
- 10 04 05* - inne cząstki i pyły,
- 10 04 06* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych,
- 10 04 07* - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych,
- 10 04 09* - odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,
- 10 04 10 - odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09,
- 10 04 99 - inne niewymienione odpady,
- 10 05 01 - żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80),
- 10 05 03* - pyły z gazów odlotowych,
- 10 05 04 - inne cząstki i pyły,
- 10 05 05* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych,
- 10 05 06* - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych,
- 10 05 08* - odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,
- 10 05 09 - odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08,
- 10 05 10* - zgary z wytopu o wł. palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezp. ilościach,
- 10 05 11 - zgary inne niż wymienione w 10 05 10,
- 10 05 80 - żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych,
- 10 05 99 - inne niewymienione odpady,
- 10 06 01 - żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej,
- 10 06 02 - zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej,
- 10 06 03* - pyły z gazów odlotowych,
- 10 06 04 - inne cząstki i pyły,
- 10 06 06* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych,
- 10 06 07* - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych,
- 10 06 09* - odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,
- 10 06 10 - odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09,
- 10 06 80 - żużle szybowe i granulowane,
- 10 06 99 - inne niewymienione odpady,
- 10 07 01 - żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej,
- 10 07 02 - zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej,
- 10 07 03 - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych,
- 10 07 04 - inne cząstki i pyły,
- 10 07 05 - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych,
- 10 07 07* - odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,
- 10 07 08 - odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07,
- 10 07 99 - inne niewymienione odpady,
- 10 08 04 - cząstki i pyły,
- 10 08 08* - słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej,
- 10 08 09 - inne żużle,
- 10 08 10* - zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach,
- 10 08 11 - zgary inne niż wymienione w 10 08 10,
- 10 08 12* - odpady zawierające smołę z produkcji anod,
- 10 08 13 - odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12,
- 10 08 14 - odpadowe anody,
- 10 08 15* - pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,
- 10 08 16 - pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15,
- 10 08 17* - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,
- 10 08 18 - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17,
- 10 08 19* - odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,
- 10 08 20 - odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19,
- 10 08 99 - inne niewymienione odpady,
- 10 09 03 - żużle odlewnicze,
- 10 09 05* - rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne,
- 10 09 06 - rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wym. w 10 09 05,
- 10 09 07* - rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zaw. substancje niebezpieczne,
- 10 09 08 - rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07,
- 10 09 09* - pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,
- 10 09 10 - pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09,
- 10 09 11* - inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne,
- 10 09 12 - inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11,
- 10 09 13* - odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne,
- 10 09 14 - odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13,
- 10 09 15* - odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów,
- 10 09 16 - odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15,
- 10 09 80 - wybrakowane wyroby żeliwne,
- 10 09 99 - inne niewymienione odpady,
- 10 10 03 - zgary i żużle odlewnicze,
- 10 10 05* - rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zaw. substancje niebezpieczne,
- 10 10 06 - rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wym. w 10 10 05,
- 10 10 07* - rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zaw. substancje niebezpieczne,
- 10 10 08 - rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07,
- 10 10 09* - pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,
- 10 10 10 - pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09,
- 10 10 11* - inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne,
- 10 10 12 - inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11,
- 10 10 13* - odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne,
- 10 10 14 - odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13,
- 10 10 15* - odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów,
- 10 10 16 - odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15,
- 10 10 99 - inne niewymienione odpady,
- 10 11 03 - odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego,
- 10 11 05 - cząstki i pyły,
- 10 11 09* - odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki term. zaw. subst. niebezpieczne,
- 10 11 10 - odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09,
- 10 11 11* - szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych),
- 10 11 12 - szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11,
- 10 11 13* - szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne,
- 10 11 14 - szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13,
- 10 11 15* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,
- 10 11 16 - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15,
- 10 11 17* - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zaw. subst. niebezp.,
- 10 11 18 - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17,
- 10 11 19* - odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zaw. substancje niebezpieczne,
- 10 11 20 - odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19,
- 10 11 80 - szlamy fluorokrzemianowe,
- 10 11 81* - odpady zawierające azbest,
- 10 11 99 - inne niewymienione odpady,
- 10 12 01 - odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej,
- 10 12 03 - cząstki i pyły,
- 10 12 05 - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych,
- 10 12 06 - zużyte formy,
- 10 12 08 - wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej),
- 10 12 09* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,
- 10 12 10 - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09,
- 10 12 11* - odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie,
- 10 12 12 - odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11,
- 10 12 13 - szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków,
- 10 12 99 - inne niewymienione odpady,
- 10 13 01 - odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej,
- 10 13 04 - odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego,
- 10 13 06 - cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13),
- 10 13 07 - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych,
- 10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo azbestowych,
- 10 13 10 - odpady z produkcji elementów cementowo azbestowych inne niż wym. w 10 13 09,
- 10 13 11 - odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10,
- 10 13 12* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,
- 10 13 13 - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12,
- 10 13 14 - odpady betonowe i szlam betonowy,
- 10 13 80 - odpady z produkcji cementu,
- 10 13 81 - odpady z produkcji gipsu,
- 10 13 82 - wybrakowane wyroby,
- 10 13 99 - inne niewymienione odpady,
- 10 14 01* - odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć,
- 10 80 01 - żużle z produkcji żelazokrzemu,
- 10 80 02 - pyły z produkcji żelazokrzemu,
- 10 80 03 - żużle z produkcji żelazochromu,
- 10 80 04 - pyły z produkcji żelazochromu,
- 10 80 05 - żużle z produkcji żelazomanganu,
- 10 80 06 - pyły z produkcji żelazomanganu,
- 10 80 99 - inne niewymienione odpady,
- 11 01 05* - kwasy trawiące,
- 11 01 06* - odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05,
- 11 01 07* - alkalia trawiące,
- 11 01 08* - osady i szlamy z fosforanowania,
- 11 01 09* - szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne,
- 11 01 10 - szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09,
- 11 01 11* - wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne,
- 11 01 12 - wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11,
- 11 01 13* - odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne,
- 11 01 14 - odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13,
- 11 01 15* - odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zaw. subst. niebezpieczne,
- 11 01 16* - nasycone lub zużyte żywice jonowymienne,
- 11 01 98* - inne odpady zawierające substancje niebezpieczne,
- 11 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 11 02 02* - szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt),
- 11 02 03 - odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy,
- 11 02 05* - odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne,
- 11 02 06 - odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05,
- 11 02 07* - inne odpady zawierające substancje niebezpieczne,
- 11 02 99 - inne niewymienione odpady,
- 11 03 01* - odpady zawierające cyjanki,
- 11 03 02* - inne odpady,
- 11 05 01 - cynk twardy,
- 11 05 02 - popiół cynkowy,
- 11 05 03* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych,
- 11 05 04* - zużyty topnik,
- 11 05 99 - inne niewymienione odpady,
- 12 01 01 - odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów,
- 12 01 02 - cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów,
- 12 01 03 - odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych,
- 12 01 04 - cząstki i pyły metali nieżelaznych,
- 12 01 05 – odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych,
- 12 01 06* - odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów),
- 12 01 07* - odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wył. emulsji i roztworów),
- 12 01 08* - odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce,
- 12 01 09* - odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców,
- 12 01 10* - syntetyczne oleje z obróbki metali,
- 12 01 12* - zużyte woski i tłuszcze,
- 12 01 13 - odpady spawalnicze,
- 12 01 14* - szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne,
- 12 01 15 - szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14,
- 12 01 16* - odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne,
- 12 01 17 - odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16,
- 12 01 18* - szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania),
- 12 01 19* - oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji,
- 12 01 20* - zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne,
- 12 01 21 - zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20,
- 12 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 12 03 01* - wodne ciecze myjące,
- 12 03 02* - odpady z odtłuszczania parą,
- 13 01 01* - oleje hydrauliczne zawierające PCB,
- 13 01 04* - emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne,
- 13 01 05* - emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych,
- 13 01 09* - mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne,
- 13 01 10* - mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych,
- 13 01 11* - syntetyczne oleje hydrauliczne,
- 13 01 12* - oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji,
- 13 01 13* - inne oleje hydrauliczne,
- 13 02 04* - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zaw. zw. chlorowcoorganiczne,
- 13 02 05* - min. oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezaw. zw. chlorowcoorganicznych,
- 13 02 06* - syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,
- 13 02 07* - oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji,
- 13 02 08* - inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,
- 13 03 01* - oleje i ciecze stosowane, jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB,
- 13 03 06* - mineralne oleje i ciecze stosowane, jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01,
- 13 03 07* - mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła, niezawierające związków chlorowcoorganicznych,
- 13 03 08* - syntetyczne oleje i ciecze stosowane, jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wym. w 13 03 01,
- 13 03 09* - oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji,
- 13 03 10* - inne oleje i ciecze stosowane, jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła,
- 13 04 01* - oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej,
- 13 04 02* - oleje zęzowe z nabrzeży portowych,
- 13 04 03* - oleje zęzowe ze statków morskich,
- 13 05 01* - odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach,
- 13 05 02* - szlamy z odwadniania olejów w separatorach,
- 13 05 03* - szlamy z kolektorów,
- 13 05 06* - olej z odwadniania olejów w separatorach,
- 13 05 07* - zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach,
- 13 05 08* - mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach,
- 13 07 01* - olej opałowy i olej napędowy,
- 13 07 02* - benzyna,
- 13 07 03* - inne paliwa (włącznie z mieszaninami),
- 13 08 01* - szlamy lub emulsje z odsalania,
- 13 08 02* - inne emulsje,
- 13 08 80 - zaolejone odpady stałe ze statków,
- 13 08 99* - inne niewymienione odpady,
- 14 06 01* - freony, HCFC, HFC,
- 14 06 02* - inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników,
- 14 06 03* - inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników,
- 14 06 04* - szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne,
- 14 06 05* - szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki,
- 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury,
- 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,
- 15 01 03 - opakowania z drewna,
- 15 01 04 - opakowania z metali,
- 15 01 05 - opakowania wielomateriałowe,
- 15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe,
- 15 01 07 - opakowania ze szkła,
- 15 01 09 - opakowania z tekstyliów,
- 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności bardzo toksyczne i toksyczne),
- 15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,
- 15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB),
- 15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania
- ochronne inne niż wymienione w 15 02 02,
- 16 01 03 - zużyte opony,
- 16 01 04* – zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy,
- 16 01 06 - zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezp. elementów,
- 16 01 07* - filtry olejowe,
- 16 01 08* - elementy zawierające rtęć,
- 16 01 09* - elementy zawierające PCB,
- 16 01 10* - elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne),
- 16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest,
- 16 01 12 - okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11,
- 16 01 13* - płyny hamulcowe,
- 16 01 14* - płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje,
- 16 01 15 - płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14,
- 16 01 16 - zbiorniki na gaz skroplony,
- 16 01 17 - metale żelazne,
- 16 01 18 - metale nieżelazne,
- 16 01 19 - tworzywa sztuczne,
- 16 01 20 - szkło,
- 16 01 21* - niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160107 do 160111, 160113 i 160114,
- 16 01 22 - inne niewymienione elementy,
- 16 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 16 02 09* - transformatory i kondensatory zawierające PCB,
- 16 02 10* - zużyte urządzenia zaw. PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wym. w 16 02 09,
- 16 02 11* - zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC,
- 16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające wolny azbest,
- 16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12,
- 16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13,
- 16 02 15* - niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń,
- 16 02 16 - elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15,
- 16 03 03* - nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne,
- 16 03 04 - nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80,
- 16 03 05* - organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne,
- 16 03 06 - organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80,
- 16 03 80 - produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia,
- 16 04 01* - odpadowa amunicja,
- 16 04 02* - odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne),
- 16 04 03* - inne materiały wybuchowe,
- 16 05 04* - gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne,
- 16 05 05 - gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04,
- 16 05 06* - chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych,
- 16 05 07* - zużyte nieorganiczne chemikalia zaw. substancje niebezp. (np. przeterminowane odczynniki chemiczne),
- 16 05 08* - zużyte organiczne chemikalia zaw. substancje niebezp. (np. przeterminowane odczynniki chemiczne),
- 16 05 09 - zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08,
- 16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe,
- 16 06 02* - baterie i akumulatory niklowo kadmowe,
- 16 06 03* - baterie zawierające rtęć,
- 16 06 04 - baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03),
- 16 06 05 - inne baterie i akumulatory,
- 16 06 06* - selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów,
- 16 07 08* - odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty,
- 16 07 09* - odpady zawierające inne substancje niebezpieczne,
- 16 07 99 - inne niewymienione odpady,
- 16 08 01 - zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07),
- 16 08 02* - zużyte katalizatory zaw. niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki,
- 16 08 03 - zużyte katalizatory zaw. metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02,
- 16 08 04 - zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wył. 16 08 07),
- 16 08 05* - zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy,
- 16 08 06* - zużyte ciecze stosowane, jako katalizatory,
- 16 08 07* - zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,
- 16 09 01* - nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy),
- 16 09 02* - chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy),
- 16 09 03* - nadtlenki (np. nadtlenek wodoru),
- 16 09 04* - inne niewymienione substancje utleniające,
- 16 10 01* - uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne,
- 16 10 02 - uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01,
- 16 10 03* - stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne,
- 16 10 04 - stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03,
- 16 11 01* - węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne,
- 16 11 02 - węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01,
- 16 11 03* - inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zaw. substancje niebezpieczne,
- 16 11 04 - okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03,
- 16 11 05* - okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zaw. substancje niebezpieczne,
- 16 11 06 - okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05,
- 16 80 01 - magnetyczne i optyczne nośniki informacji,
- 16 81 01* - odpady wykazujące właściwości niebezpieczne,
- 16 81 02 - odpady inne niż wymienione w 16 81 01,
- 16 82 01* - odpady wykazujące właściwości niebezpieczne,
- 16 82 02 - odpady inne niż wymienione w 16 82 01,
- 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
- 17 01 02 - gruz ceglany,
- 17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
- 17 01 06* - zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne,
- 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
- 17 01 80 - usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,
- 17 01 81 - odpady z remontów i przebudowy dróg,
- 17 01 82 - inne niewymienione odpady,
- 17 02 01 – drewno,
- 17 02 02 - szkło,
- 17 02 03 - tworzywa sztuczne,
- 17 02 04* - odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe),
- 17 03 01* - asfalt zawierający smołę,
- 17 03 02 - asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01,
- 17 03 03* - smoła i produkty smołowe,
- 17 03 80 - odpadowa papa,
- 17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz,
- 17 04 02 - aluminium,
- 17 04 03 – ołów,
- 17 04 04 – cynk,
- 17 04 05 - żelazo i stal,
- 17 04 06 – cyna,
- 17 04 07 - mieszaniny metali,
- 17 04 09* - odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,
- 17 04 10* - kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne,
- 17 04 11 - kable inne niż wymienione w 17 04 10,
- 17 05 03* - gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB),
- 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,
- 17 05 05* - urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi,
- 17 05 06 - urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05,
- 17 05 07* - tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne,
- 17 05 08 - tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,
- 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest,
- 17 06 03* - inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne,
- 17 06 04 - materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,
- 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest,
- 17 08 01* - materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone subst. niebezpiecznymi,
- 17 08 02 - materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,
- 17 09 01* - odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć,
- 17 09 02* - odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory),
- 17 09 03* - inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zaw. substancje niebezpieczne,
- 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,
- 18 02 07* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
- 19 01 02 - złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych,
- 19 01 05* - osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych,
- 19 01 06* - szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych,
- 19 01 07* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych,
- 19 01 10* - zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych,
- 19 01 11* - żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne,
- 19 01 12 - żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11,
- 19 01 13* - popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne,
- 19 01 14 - popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13,
- 19 01 15* - pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne,
- 19 01 16 - pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15,
- 19 01 17* - odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne,
- 19 01 18 - odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17,
- 19 01 19 - piaski ze złóż fluidalnych,
- 19 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 19 02 03 - wstępnie przemieszane odpady składające się wył. z odpadów innych niż niebezpieczne,
- 19 02 04* - wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych,
- 19 02 05* - szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne,
- 19 02 06 - szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05,
- 19 02 07* - oleje i koncentraty z separacji,
- 19 02 08* - ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne,
- 19 02 09* - stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne,
- 19 02 10 - odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09,
- 19 02 11* - inne odpady zawierające substancje niebezpieczne,
- 19 02 99 - inne niewymienione odpady,
- 19 03 04* - odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane,
- 19 03 05 - odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04,
- 19 03 06* - odpady niebezpieczne zestalone,
- 19 03 07 - odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06,
- 19 04 01 - zeszklone odpady,
- 19 04 02* - popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych,
- 19 04 03* - niezeszklona faza stała,
- 19 04 04 - ciekłe odpady z procesów zeszkliwienia,
- 19 05 01 - nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych,
- 19 05 02 - nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego,
- 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania),
- 19 05 99 - inne niewymienione odpady,
- 19 06 03 - ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych,
- 19 06 04 - przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych,
- 19 06 05 - ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych,
- 19 06 06 - przefermentowane odpady z beztlenowego rozkł. odpadów zwierzęcych i roślinnych,
- 19 06 99 - inne niewymienione odpady.
- 19 08 01 - skratki,
- 19 08 02 - zawartość piaskowników,
- 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe,
- 19 08 06* - nasycone lub zużyte żywice jonowymienne,
- 19 08 07* - roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych,
- 19 08 08* - odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie,
- 19 08 09 - tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zaw. wył. oleje jadalne i tłuszcze,
- 19 08 10* - tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09,
- 19 08 11* - szlamy zaw. subst. niebezp. z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych,
- 19 08 12 - szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
- 19 08 13* - szlamy zaw. substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych,
- 19 08 14 - szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13,
- 19 08 99 - inne niewymienione odpady,
- 19 09 01 - odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki,
- 19 09 02 - osady z klarowania wody,
- 19 09 03 - osady z dekarbonizacji wody,
- 19 09 04 - zużyty węgiel aktywny,
- 19 09 05 - nasycone lub zużyte żywice jonowymienne,
- 19 09 06 - roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych,
- 19 09 99 - inne niewymienione odpady,
- 19 10 01 - odpady żelaza i stali,
- 19 10 02 - odpady metali nieżelaznych,
- 19 10 03* - lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne,
- 19 10 04 - lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03,
- 19 10 05* - inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne,
- 19 10 06 - inne frakcje niż wymienione w 19 10 05,
- 19 11 01* - zużyte filtry iłowe,
- 19 11 02* - kwaśne smoły,
- 19 11 03* - uwodnione odpady ciekłe,
- 19 11 04* - alkaliczne odpady z oczyszczania paliw,
- 19 11 05* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,
- 19 11 06 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05,
- 19 11 07* - odpady z oczyszczania gazów odlotowych,
- 19 11 99 - inne niewymienione odpady,
- 19 12 01 - papier i tektura,
- 19 12 02 - metale żelazne,
- 19 12 03 - metale nieżelazne,
- 19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma,
- 19 12 05 - szkło,
- 19 12 06* - drewno zawierające substancje niebezpieczne,
- 19 12 07 - drewno inne niż wymienione w 19 12 06,
- 19 12 08 - tekstylia,
- 19 12 09 - minerały (np. piasek, kamienie),
- 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne),
- 19 12 11* - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne – odpad przewidziany tylko do transportu,
- 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – odpad przewidziany tylko do transportu,
- 19 13 01* - odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne,
- 19 13 02 - odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01,
- 19 13 03* - szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne,
- 19 13 04 - szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03,
- 19 13 05* - szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne,
- 19 13 06 - szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05,
- 19 13 07* - odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne,
- 19 13 08 - odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07,
- 19 80 01 - odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych,
- 20 01 01 - papier i tektura,
- 20 01 02 - szkło,
- 20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
- 20 01 10 - odzież,
- 20 01 11 – tekstylia,
- 20 01 13* - rozpuszczalniki,
- 20 01 14* - kwasy,
- 20 01 15* - alkalia,
- 20 01 17* - odczynniki fotograficzne,
- 20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy),
- 20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
- 20 01 23* - urządzenia zawierające freony,
- 20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne,
- 20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,
- 20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i Żywice zawierające substancje niebezpieczne,
- 20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wym. w 20 01 27,
- 20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne,
- 20 01 30 - detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,
- 20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
- 20 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 01 31,
- 20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,
- 20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,
- 20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wym. w 20 01 21 i 20 01 23, zawierające niebezpieczne składniki
- 20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,
- 20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne,
- 20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37,
- 20 01 39 - tworzywa sztuczne,
- 20 01 40 - metale,
- 20 01 41 - odpady zmiotek wentylacyjnych,
- 20 01 80 - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,
- 20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,
- 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji,
- 20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie,
- 20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji,
- 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
- 20 03 02 - odpady z targowisk,
- 20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów,
- 20 03 04 - szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,
- 20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych,
- 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe,
- 20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

Odpady niebezpieczne zostały oznaczone górnym indeksem „*”

II. Transport odpadów może odbywać się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

III. Określam następujące sposoby transportu odpadów:

1. Odpady będą transportowane przy użyciu własnych lub wynajmowanych samochodowych środków transportu.
2. Odpady będą transportowane w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska, przy użyciu środków transportu dopuszczonych do ruchu drogowego, przystosowanych do przewozu odpadów danego rodzaju i wyposażonych w zabezpieczenia chroniące ładunek przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz.
3. Odpady będą transportowane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, przy użyciu środków transportu do których wnioskodawca posiada prawo dysponowania.
4. Transport odpadów musi być zgodny z przepisami szczególnymi dotyczącymi ruchu drogowego i przewozu odpadów w tym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 236, poz. 1986).

IV. Michał Hofbauer jest zobowiązany do:

1. Przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy o odpadach i niniejszej decyzji, w szczególności warunków określonych w art. 24 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
2. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 71 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973).
3. Przekazywania odpadów wyłącznie podmiotom wskazanym przez zlecającego usługę transportu.
4. Utrzymania środków transportu w czystości i należytym stanie technicznym.
5. Oznakowania środków transportu w sposób umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługę.
6. Niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.


V. Ustalam Michała Hofbauera odpowiedzialnego za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.
 

VI. Decyzja jest ważna do dnia uzyskania wpisu do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., nie dłużej niż do dnia 14 grudnia 2025 r.

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku, sporządzonego zgodnie z art. 28 ust.4 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Wnioskodawca zwrócił się do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o wydanie zezwolenia na transport odpadów. Przedsiębiorca prowadzący działalność wyłącznie w zakresie transportu odpadów nie jest posiadaczem odpadów, a świadczy tylko usługę transportu.
Przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 30 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków decyzji, należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że prowadzona działalność nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.
Zgodnie z art. 233 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. do czasu utworzenia rejestru, transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów, na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. Pan Michał Hofbauer
MARHOF
ul. Zygmunta Moczyńskiego 11A
70 – 492 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70 – 540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2016/03/24, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2016/03/24 10:57:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2016/03/24 10:57:40 nowa pozycja