Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Just and Fair Recycling sp. z o. o. WUCiP-I.6233.29.2014.LR 14.10.2014 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 14 października 2014 r.

WUCiP-I.6233.29.2014.LR

UNP: 64520/WUCiP/-V/14

 

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

 

zmieniam

 

na wniosek Strony, decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 05.11.2013 r. znak: WGKiOŚ-IX.6233.93.2013.LR, zezwalającą na zbieranie odpadów, wydaną na rzecz JUST AND FAIR RECYCLING spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Generała Józefa Hallera nr 5, KRS 476691, REGON 321428258, NIP 8522604534w następujący sposób:

 

  1. Punkt II. ww decyzji otrzymuje brzmienie:

„II. Zbieranie odpadów może odbywać się w Szczecinie przy ul. Heyki 14B (część działki nr 47 obręb 1088 oraz część działki nr 13 obręb 1096) o powierzchni 1 600 m2.”

  1. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz przywołany na wstępie przepis.

Wnioskodawca wystąpił o zmianę posiadanego zezwolenia poprzez zmianę miejsca prowadzenie działalności – zbierania odpadów..

 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Otrzymują:

  1. JUST AND FAIR RECYCLING sp. z o. o.

ul. Gen. Józefa Hallera 5

71-040 Szczecin

  1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

  1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

 

 

 

 

 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2015/04/22, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/04/22 12:53:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/04/22 12:53:44 nowa pozycja