Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Korzeniewski Krzysztof Skup Sprzedaż Złomu WGKiOŚ-XIV.6233.37.2015.LR 08.10.2015 r.

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 08 października 2015 r.

WGKiOŚ-XIV.6233.37.2015.LR

UNP  58066/WGKiOŚ/XXXIII/15

 

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2013 r. poz. 21) oraz art.104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.. 267), po rozpatrzeniu wniosku Krzysztofa Korzeniewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SKUP SPRZEDAŻ ZŁOMU” z siedzibą w Policach przy ul. Nowopol nr 28/2, REGON: 320037225, NIP 8511853133 w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

 

 1. Zezwalam Krzysztofowi Korzeniewskiemu na zbieranie niżej wymienionych odpadów:

 

 

L.p.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

12 01 01

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

2.

12 01 03

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

3.

12 01 04

Cząstki i pyły metali nieżelaznych

4.

15 01 04

Opakowania z metali

5.

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

6.

16 01 17

Metale żelazne

7.

16 01 18

Metale nieżelazne

8.

16 02 13*

Zużyte  urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

9.

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

10.

16 02 15*

Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń

11.

16 02 16

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

12.

16 06 01*

Baterie i akumulatory ołowiowe

13.

16 06 04

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03*)

14.

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

15.

17 04 01

Miedź, mosiądz, brąz

16.

17 04 02

Aluminium

17.

17 04 03

Ołów

18.

17 04 04

Cynk

19.

17 04 05

Żelazo i stal

20.

17 04 06

Cyna

21.

17 04 07

Mieszaniny metali

22.

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

23.

19 10 01

Odpady żelaza i stali

24.

19 10 02

Odpady metali nieżelaznych

25.

19 12 02

Metale żelazne

26.

19 12 03

Metale nieżelazne

27.

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

28.

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 0121,  20 0123 i 20 01 35

29.

20 01 40

Metale

 

 

 

 1. Zbieranie odpadówwymienionych w punkcie I.może odbywać się w Szczecinie przy

ul. Nocznickiego 37 (działka nr 8/12 obręb 3207 Szczecin).

 

 

 1. Magazynowanie odpadów wymienionych w punkcie I. może odbywać się na terenie wskazanymw punkcie II decyzji, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny (umowa najmu), przy spełnieniu następujących warunków:
 2. odpady, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów,
  • okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
 3. odpady będą zbieranie w wyznaczonym miejscu w budynku hali magazynowej i na utwardzonym placu magazynowym, w kontenerach,pojemnikach lub luzem, w zależności od rodzaju i gabarytów odpadów,  
 4. odpady powinny być magazynowane selektywnie, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do środowiska i zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych (plandeki),
 5. odpady niebezpieczne (zużyte urządzenia i akumulatory) powinny być magazynowane w oznakowanych pojemnikach, odpornych na działanie substancji zawartych w odpadach,
 6. miejsca magazynowania odpadów powinny być niedostępne dla osób nieupoważnionych.

 

IV.Określam następujące metody zbierania odpadów:
1.Odpady będą odbierane od posiadaczy i przewożone własnym bądź wynajmowanym transportem do miejsca zbierania bądź skupowane po dostarczeniu bezpośrednio przez dostawców.
2.Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia odpowiedniej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przed przekazaniem kolejnemu posiadaczowi.

 

V.Krzysztof Korzeniewski jest zobowiązany do:  
 • przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,
-prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2014, poz. 1973 ),
 1. składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami,
 2. utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności,
 3. niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

 

 1. Ustalam Krzysztofa Korzeniewskiego odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji. 

 

 1. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden milion) złotych.

 

 

 1.  Decyzja jest ważna do dnia 07 października 2025 roku.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.

Wnioskodawca do wniosku dołączył decyzję Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 07.07.2015 r. znak: WGKiOŚ-II.6220.34.2015.JS stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa punktu skupu złomu na działce nr 8/12 \ obrębu 3207 przy ul. Nocznickiego 37 w Szczecinie”.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 Otrzymują:

 1. Krzysztof Korzeniewski

„Skup Sprzedaż Złomu”

ul. Nowoppol 28/2

72–010 Police

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2017/01/30 12:30:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2017/01/30 12:30:44 nowa pozycja