Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

TOM sp. z o.o. WUCiP-I.6233.74.2014.LR 30.12.2014 r.

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 30 grudnia  2014 r.

WUCiP-I.6233.74.2014.LR

UNP  80023/WUCiP/-V/14

 

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2013 r. poz. 21) oraz art.104, art. 155 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.. 267), po rozpatrzeniu wniosku „TOM” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pomorskiej nr 112, REGON: 005456928, NIP 8510305895, KRS 118719 w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

 

 1. Zezwalam „TOM” sp. z o. o. na zbieranie niżej wymienionych odpadów:

02 01 10 – odpady metalowe,

10 09 80 – wybrakowane wyroby żeliwne,

10 10 03 – zgary i żużle odlewnicze,

11 05 01 – cynka twardy,

11 05  02 – popiół cynkowy,

12 01 01 – odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów,

12 01 02 – cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów,

12 01 03 – odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych,

12 01 04 – cząstki i pyły metali nieżelaznych,

16 01 16 – zbiorniki na gaz skroplony,

16 01 17 – metale żelazne,

16 01 18 – metale nieżelazne,

16 02 11* - zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC,

16 02 13* - zużyte urządzenia zaw. niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 160209 do 160212,

16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13,

16 02 15* - niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń,

16 02 16 - elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15,

16 06 01* – baterie i akumulatory ołowiowe,

16 06 02* – baterie i akumulatory niklowo – kadmowe,

16 06 03* - baterie zawierające rtęć,

16 06 04 – baterie alkaliczne (z wyłączeniem 160603),

16 06 05 – inne baterie i akumulatory,

17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz,

17 04 02 - aluminium,

17 04 03 – ołów,

17 04 04 – cynk,

17 04 05 - żelazo i stal,

17 04 06 – cyna,

17 04 07 - mieszaniny metali,

17 04 11 - kable inne niż wymienione w 17 04 10,

19 01 02 – złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych,

19 10 01 –odpady żelaza i stali,

19 10 02 – odpady metali nieżelaznych,

19 10 04 – lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 191003,

19 10 06 – inne frakcje niż wymienione w 191005,

19 12 02 – metale żelazne,

19 12 03 – metale nieżelazne,

20 01 23* - urządzenia zwierające freony,

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,

20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 201033,

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zaw. niebezpieczne składniki,

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,

20 01 40 – metale.

 

 

 1. Zbieranie odpadówwymienionych w punkcie I.może odbywać się w Szczecinie przy ul. Lipowej nr 16

(cz. dz. nr 933 – Nabrzeże HUK).

 

 

 1. Magazynowanie odpadów wymienionych w punkcie I. może odbywać się na terenie wskazanymw punkcie II decyzji, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny (użytkowanie wieczyste), przy spełnieniu następujących warunków:
 2. odpady, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów,
  • okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
 3. zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych powinny być magazynowane selektywnie, w pojemnikach, kontenerach, workach typu BIG BAG, w wyznaczonym miejscu na placu magazynowym, na utwardzonej (wybetonowanej), szczelnej powierzchni,
 4. odpady niebezpieczne – baterie i akumulatory powinny być magazynowane w specjalnych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, odpornych na działanie elektrolitu i warunki atmosferyczne, usytuowanych w wyznaczonym miejscu placu magazynowego,
 5. odpady metali żelaznych, stali i żeliwa powinny być magazynowane luzem w wyznaczonym miejscu placu magazynowego o wybetonowanej, szczelnej powierzchni, w sposób zabezpieczony przez przedostaniem się odpadów do środowiska i wpływem czynników atmosferycznych,
 6. odpady metali kolorowych powinny być magazynowane w pojemnikach, big-bagach lub luzem w wyznaczonym miejscu miejscu na placu magazynowym,
 7. miejsca magazynowania odpadów powinny być niedostępne dla osób nieupoważnionych i wyposażone w zapas sorbentów.
IV.Określam następujące metody zbierania odpadów:
1.Odpady będą odbierane od posiadaczy i przewożone własnym bądź wynajmowanym transportem do miejsca zbierania.
2.Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia odpowiedniej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przed przekazaniem kolejnemu posiadaczowi.
V.„TOM” sp. z o. o. jest zobowiązana do:  
 • przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,
-prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ),
 • składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami,
 • utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności,
 • niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.
  1. Ustalam „TOM” sp. z o. o.  odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji. 
  2. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden milion) złotych.

 

 1.  Decyzja jest ważna do dnia 29 grudnia 2024 roku.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.Niniejsza decyzja jest związana z kontynuacją działalności wynikającą z decyzji Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28.02.2007 r. znak: WGKiOŚ.IV.LR-7660/14/2007 z późniejszymi zmianami.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Otrzymują:

 1. „TOM” sp. z o. o.

ul. Pomorska 112

70–812 Szczecin

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

 

 

                                                                                                     Szczecin, 09 stycznia 2015 r.

WUCiP-I.6233.74-1.2014.LR

UNP: 80023/WUCiP/-V/14

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)

 

p o s t a n a w i a m

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 30.12.2014 r. znak: WUCiP-I.6233.74.2014.LR, wydanej na rzecz „TOM” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Szczecinie przy ul. Pomorskiej nr 112, w następujący sposób:

 

I.W punkcie III decyzji z dnia 30.12.2014 r. znak: WUCiP-I.6233.74.2014.LR określenie:

„(użytkowanie wieczyste)” zastępuje się określeniem: „(stosunek zobowiązaniowy – umowa o współpracę)”.

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Postanowienie wydano w celu sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 30.12.2014 r. znak: WUCiP-I.6233.74.2014.LR. W przedmiotowej decyzji,  błędnie określono prawa do terenu wykorzystywanego przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności.

 

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego: 70 – 207 Szczecin pl. Batorego 4. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Prezydentem Miasta Szczecin w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Otrzymują:

 1. TOM sp. z o. o.

ul. Pomorska 112

70-812 Szczecin

 1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

 1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2015/04/22, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/04/22 13:49:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/04/22 13:49:18 nowa pozycja