Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Włodarczyk A. PW MAT WGKiOŚ-IX.6233.54.2014.LR 18.06.2014 r.

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 18 czerwca 2014 r.

WGKiOŚ-IX.6233.54.2014.LR

UNP 35184/WGKiOŚ/-XXV/14

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2013 r. poz. 21) oraz art.104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.. 267), po rozpatrzeniu wniosku Arkadiusza Włodarczyka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAT z siedzibą w Szczecinie przy ul. Hryniewieckiego 1, REGON: 810045984, NIP: 8520608686, w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

 

 1. Zezwalam Arkadiuszowi Włodarczykowi na zbieranie niżej wymienionych odpadów:

 

10 04 01* - żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej,

10 04 02* - zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej,

16 02 10* - zużyte urządzenia zaw. PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wym. w 16 02 09,

16 02 11* - zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC,

16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające wolny azbest,

16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12,

16 02 15* - niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń,

16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe,

16 06 02* - baterie i akumulatory niklowo kadmowe,

17 01 06* - zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

zawierające substancje niebezpieczne,

17 02 04* - odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone subst. Niebezp. (podkłady kolejowe),

17 03 01* - asfalt zawierający smołę,

17 03 03* - smoła i produkty smołowe,

17 04 09* - odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,

17 04 10* - kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne

17 05 07* - tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne,

20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

20 01 23* - urządzenia zawierające freony,

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory

zawierające te baterie,

02 01 10 - odpady metalowe,

10 02 01 - żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze),

10 02 02 - nieprzerobione żużle z innych procesów,

10 02 10 - zgorzelina walcownicza,

10 02 80 - zgary z hutnictwa żelaza,

10 02 99 - inne niewymienione odpady,

10 03 99 - inne niewymienione odpady,

10 04 99 - inne niewymienione odpady,

10 05 01 - żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80),

10 05 04 - inne cząstki i pyły,

10 05 11 - zgary inne niż wymienione w 10 05 10,

10 05 99 - inne niewymienione odpady,

10 06 01 - żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej,

10 06 02 - zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej,

10 06 04 - inne cząstki i pyły,

10 06 99 - inne niewymienione odpady,

10 07 01 - żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej,

10 07 02 - zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej,

10 07 04 - inne cząstki i pyły,

10 07 99 - inne niewymienione odpady,

10 08 04 - cząstki i pyły,

10 08 09 - inne żużle,

10 08 11 - zgary inne niż wymienione w 10 08 10,

10 08 99 - inne niewymienione odpady,

10 09 03 - żużle odlewnicze,

10 09 80 - wybrakowane wyroby żeliwne,

10 10 03 - zgary i żużle odlewnicze,

10 10 99 - inne niewymienione,

11 05 01 - cynk twardy,

12 01 01 - odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów,

12 01 02 - cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów,

12 01 03 - odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych,

12 01 04 - cząstki i pyły metali nieżelaznych,

12 01 13 - odpady spawalnicze,

12 01 17 - odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16,

12 01 99 - inne niewymienione odpady,

15 01 03 - opakowania z drewna,

15 01 04 - opakowania z metali,

16 01 16 - zbiorniki na gaz skroplony,

16 01 17 - metale żelazne,

16 01 18 - metale nieżelazne,

16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13,

16 02 16 - elementy usunięte z zużytych

16 06 05 - inne baterie i akumulatory,

17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

17 01 02 - gruz ceglany,

17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,

17 01 80 - usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,

17 01 81 - odpady z remontów i przebudowy dróg,

17 01 82 - inne niewymienione odpady,

17 02 01 – drewno,

17 02 02 - szkło,

17 02 03 - tworzywa sztuczne,

17 03 02 - asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01,

17 03 80 - odpadowa papa,

17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz,

17 04 02 - aluminium,

17 04 03 – ołów,

17 04 04 – cynk,

17 04 05 - żelazo i stal,

17 04 06 – cyna,

17 04 07 - mieszaniny metali,

17 04 11 - kable inne niż wymienione w 17 04 10,

17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,

17 05 08 - tłuczeń torowy

19 01 02 - złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych,

19 10 01 - odpady żelaza i stali,

19 10 02 - odpady metali nieżelaznych,

19 10 06 - inne frakcje niż wymienione w 19 10 05,

19 12 01 - papier i tektura,

19 12 02 - metale żelazne,

19 12 03 - metale nieżelazne,

19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma,

19 12 05 - szkło,

19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wym. w 19 12 11,

20 01 01 - papier i tektura,

20 01 02 - szkło,

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,

20 01 40 - metale,

20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny.

 

 1. Zbieranie odpadówwymienionych w punkcie I.może odbywać się w Szczecinie przy ul. Do Rajkowa 8

 dz. nr 4/5 obręb 2124 – Pogodno o powierzchni 9487 m2.

 

 1. Magazynowanie odpadów wymienionych w punkcie I.może odbywać się na terenie przy ul. Do Rajkowa 8 w Szczecinie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny, na utwardzonym placu magazynowym i kontenerach magazynowych, przy spełnieniu następujących warunków:
 2. odpady, mogą być magazynowane wyłącznie, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów,
 3. okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
 4. odpady powinny być magazynowane selektywnie, w pojemnikach i kontenerach, usytuowanych na utwardzonym placu magazynowym,  w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do środowiska,
 5. dopuszcza się magazynowanie niektórych odpadów luzem, ze względu na ich rozmiary lub specyfikę, np. złom wielkogabarytowy, gruz, gleba i ziemia,
 6. miejsca magazynowania odpadów powinny być oznakowane, posiadać utwardzone podłoże i być niedostępne dla osób nieupoważnionych,
 7. odpady niebezpieczne mogą być magazynowane wyłącznie w zamykanych, szczelnych kontenerach stalowych lub, wykonanych z tworzyw sztucznych, nie wchodzących w reakcje z przechowywanymi odpadami,
 8. odpadowe lampy fluorescencyjne powinny być magazynowane w specjalistycznych pojemnikach, w sposób uniemożliwiający doprowadzenie ich do stanu stłuczki,
 9. należy zachować szczególną ostrożność w przypadku przeprowadzania jakichkolwiek manipulacji odpadami, w szczególności niebezpiecznymi, jak przeładowywanie, przepakowywanie itp.
IV.Określam następujące metody zbierania odpadów:
1.Odpady zbierane (skupowane) będą od  przedsiębiorców i osób fizycznych.
2.Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia odpowiedniej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przed przekazaniem kolejnemu posiadaczowi.
3.Odpady mogą być wstępnie sortowane w sposób nieprowadzący do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany ich kwalifikacji.
V.Arkadiusz Włodarczyk  jest zobowiązany do:  
 1. przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
2.prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ).
 1. składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.
 2. bieżącego monitorowania sposobu oraz miejsc magazynowania odpadów, w szczególności w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem środowiska,
 3. utrzymania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności, a w szczególności przeznaczonego do magazynowania odpadów.
 4. Ustalam Arkadiusza Włodarczyka odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji. 
 5.  Decyzja jest ważna do dnia 17 czerwca 2024 roku.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

 Otrzymują:

 1. Arkadiusz Włodarczyk

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAT

ul. Hryniewieckiego 1

70–606 Szczecin

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

udostępnił: , wytworzono: 2015/02/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/02/13 13:18:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/02/13 13:18:31 nowa pozycja