Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

STALBEST Iwona Adamska WGKiOŚ-IX.6233.18.2014.DJa 28.02.2014

Prezydent Miasta Szczecin

Szczecin, 28 luty 2014 r.
WGKiOŚ-IX.6233.18.2014.DJa
UNP: 11189/WGKiOŚ/-XXVI/14
D E C Y Z J A

Na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 28 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pani Iwony Adamskiej prowadzącej działalność pod nazwą STALBEST z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 13N (REGON: 320597728, NIP: 9551491760), w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

I. Zezwalam Iwonie Adamskiej na transport niżej wymienionych odpadów:

03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wym. w 03 01 04
10 09 03 Żużle odlewnicze
10 09 80 Wybrakowane wyroby żeliwne
10 10 03 Zgary i żużle odlewnicze
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
16 01 03 Zużyte opony
16 01 17 Metale żelazne
16 01 18 Metale nieżelazne
16 06 01 Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 02 Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
16 06 04 Baterie alkaliczne
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 02 04 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Ołów
17 04 04 Cynk
17 04 05 Żelazo i stal
17 04 06 Cyna
17 04 07 Mieszaniny metali
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
19 01 12 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wym. w 19 01 11

II. Transport odpadów może odbywać się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
III. Określam następujące sposoby transportu odpadów:

1. odpady będą transportowane przy użyciu własnych lub wynajmowanych samochodowych środków transportu,
2. transport odpadów odbywał się będzie przystosowanymi do tego celu pojazdami,
3. transport odpadów musi być zgodny z przepisami szczególnymi dotyczącymi ruchu drogowego i przewozu odpadów.

IV. Iwona Adamska jest zobowiązana do:
1. przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy o odpadach i niniejszej decyzji, w szczególności warunków określonych w art. 24 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
2. prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 71 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ),
3. przekazywania odpadów wyłącznie podmiotom wskazanym przez zlecającego usługę transportu.

V. Ustalam Iwonę Adamską odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.

VI. Decyzja jest ważna do dnia uzyskania wpisu do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., nie dłużej niż do dnia 23 lipca 2016 r.

U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku, sporządzonego zgodnie z art. 28 ust.4 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Wnioskodawczyni zwróciła się do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o wydanie zezwolenia na transport odpadów. Przedsiębiorca prowadzący działalność wyłącznie w zakresie transportu odpadów nie jest posiadaczem odpadów, a świadczy tylko usługę transportu.
Przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 30 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków decyzji, należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że prowadzona działalność nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.
Zgodnie z art. 233 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. do czasu utworzenia rejestru, transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów, na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. Pani Iwona Adamska
STALBEST
ul. Tama Pomorzańska 13N
70 – 030 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70 – 540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

udostępnił: wuc, wytworzono: 2015/03/27, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2015/03/27 10:30:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2015/03/27 10:30:31 nowa pozycja