Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

„MEGARON” Spółka Akcyjna 23.04.2018 r. WGKiOŚ-II.6233.21.2018.LR

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 23 kwietnia 2018 r.

WGKiOŚ-II.6233.21.2018.LR

UNP 24142/WGKiOŚ/-XXXIII/18

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2018 r. poz. 21) oraz art.104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin znak WO-I.0052.3.184.2015.KO z dnia 17 grudnia  2015 r., po rozpatrzeniu wniosku „MEGARON” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pyrzyckiej nr 3E, F, REGON: 810403202, NIP: 8520508938, KRS 301201, w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

 

 1. Zezwalam „MEGARON” Spółce Akcyjnej na zbieranie niżej wymienionych odpadów:

- Opakowania z tworzyw sztucznych                                                                             15 01 02,

- Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603                                                17 06 04.

 

 

 

 1. Zbieranie odpadów może odbywać się na terenie położonym w Szczecinie przy ul. Pyrzyckiej nr 3 E, F (działki nr 341, 64/2, 64/31, 64/32 obręb 4198).

 

 1. Magazynowanie odpadów wymienionych w punkcie I.może odbywać się na terenie  przy ul. Pyrzyckiej nr 3 E, F w Szczecinie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny (umowa najmu), przy spełnieniu następujących warunków:
  • odpady, mogą być magazynowane wyłącznie, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów,
  • okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
  • odpady powinny być magazynowane selektywnie, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do środowiska,
  • odpady powinny być magazynowane w specjalistycznych, oznakowanych, szczelnych, zamykanych  pojemnikach lub kontenerach,
  • miejsca magazynowania odpadów powinny być ogrodzone i niedostępne dla osób nieupoważnionych.

 

IV.Określam następujące metody zbierania odpadów:
1.Zbierane będą odpady odbierane od  przedsiębiorców i osób fizycznych.
2.Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia odpowiedniej ilości przed  ich transportem do miejsc przetwarzania lub przed przekazaniem kolejnemu posiadaczowi.
3.Odpady mogą być wstępnie sortowane w sposób nieprowadzący do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany ich kwalifikacji.

 

 1. „MEGARON” Spółka Akcyjna jest zobowiązana do:

- przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,

- prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2014, poz. 1973 ),

- składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami,

- utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności,

- niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

 1. Ustalam „MEGARON” Spółkę Akcyjną odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji. 

 

 1. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden milion) złotych.

 

 1. Decyzja jest ważna do dnia 22 kwietnia 2028 roku.

 

U z a s a d n i e n i e

 

            Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.

            Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

 

            W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

            Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

            Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

            W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

            Decyzja podlega opłacie skarbowej w kwocie 616,00 zł.

 

 Otrzymują:

 

 1. „MEGARON” Spółka Akcyjna

ul. Pyrzycka 3 E, F

70-892 Szczecin

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2018/06/21, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2018/06/21 12:55:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2018/06/21 12:55:24 nowa pozycja